روستاهاي ايران


فرهنگ لغات سمنان - گویش منصورکوهی / دامغان


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:32:47
 موضوع مطلب: گویش منصورکوهی / دامغان


گویش منصورکوهی / دامغان


گويش مردم دامغان گونه ای از زبان اصيل فارسی است که با لهجه مردم خراسان پيوستگی دارد. اين گويش در تمامی مناطق دامغان يکسان نيست:ـ در مناطق شمالی به دليل نزديکی به منطقه مازندزان با اندک تفاوت مردم به لهجه طبری سخن می گويند (به استثنای روستای ديباج که از ويژگی خاص برخوردار است و اين به تاريخ منطقه باز می گردد که خود جای تحقيق و تامل بيشتر دارد.)

ـ روستاهای جنوبی حاشيه کويری دامغان نيز سخت تحت تاثير مناطق مرکزی ايران بوده و به فراوانی لغات و واژه های آن صفحات را می توان ديد (روستای کوزر را استثنا می کنيم که آنان به نقل از چندين تن از اهالی، از اقوام مهاجر عربستان هستند.)

ـ روستاهای شرقی دامغان نيز به گويش شاهرودی نزديک است.

عمده خصوصيت لهجه مردم دامغان در نحوه ادای کلمات و تغييراتی اندک در آن است:

در اول شخص مفرد تعدادی از افعال بدين گونه تغيير می يابد:خوردَم ----- خُوردُم
شنيدَم ----- شنيدُم
خَريدَم ----- خريدُم

گفتَم ----- گفتُم
بريدَم ----- بريدُم
داشتَم ----- داشتُم

ـ در گروه ديگر از افعال بدين طريق:
آمَدَم ----- آمِدُم
گشتَم ----- گِشتُم
بَستَم ----- بِستُم
ـ در گروهی ديگر شکل آن اندک تفاوتی می کند که قاعده خاصی ندارد:
چيدَم ----- چيندُم
ايستادَم ----- اِستادُم
اُفتادَم ----- اِفتيدُم
ـ در اسامی نيز تغييراتی داده می شود:
اسماعيل ----- اسميل
شکم ----- شُکُم
روغن ----- روغان
ـ به آخر تعدادی از کلمات نيز واو اشباع شده افزوده می گردد:

به جز تغييرات پيش گفته در زبان مردم و تداول آنها لغات اختصاصی وجود دارد که اغلب ريشه در زبانهای باستانی ايران دارد.

منبع:
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:33:40
 موضوع مطلب:


(الف)ـ اَبرق abraq ابريق معرب آبريزـ اَخم و تَخم axmo-taxm ترشروييـ اَرسِن arsen نان گيرـ اَروانُو arvanow ماده شتر هفت سالهـ اُريب orib کجـ اِزال ezal چوب درازی که در هنگام شخم زدن بين دو گاو تا دوش آنها امتداد دارد.(خيش)ـ اَسک ask نوعی خارـ اشخار (یا اشغار) esxar قلیایی شور که از سوخته اشنیان گیرند و استفاده صنعتی دارد. اشخار دو دم: بی اندازه شورـ اِشکِنِک eshkenak اصل اشکلک همان چوبی بوده است که جهت اقرار گرفتن از دزدان لای پنجه آنان قرار می دادند. کنايه از مجازاتاِشنیانو eshneyanow اشنیان و از تیره اسفنجیان که در نقاط مرکزی ايران می رويد. از اشنيان برای پاک کنندگی استفاده می شود.ـ اِشکن eshken رفع خستگی و کوفتگی بدن با کشيدن و حرکت دادنـ آلانُو alano همين الانـ اَلخور alxor نوعی خار به شکل برگهای شويدـ اَلِنگو alengo دست بندـ اَليجه alijeh رنگ برنگ – راه راه – رنگ قهوه ای که رگه های سياه داشته باشد.ـ اَمشُو amshow امشبـ اَنبو ambu چار شاخ – وسيله ای چنگک مانندـ اِنگوروُ enguru گياهی دارای ميوه انگور گونه به رنگ قرمز که مصرف طبی داردـ اوُردِلِک ordelek گياهی است وحشیـ اوسار ausar افسارـ اوشان oushan همان ايشانـ اينجه enjeh مخفف اينجاـ اَتّو attou معادل دالّیـ اُرد ord سخنرانی – نطقـ اَرقه (عرقه) arqe مجرب – حقه بازـ اريانه aryane بادی که از شرق می وزدـ اَزِسَر a-ze-sar از دوباره – مجددـ از سر بُنو azsarebonow از اول کوچهـ اِشپِشو espesow بوته وحشی دارای ساقه بند بندـ آشنُفِه asnofe عطسهـ اِشکول eshkol اصل اشکيل ـ تقلب در بازیـ اقّلِ کَم aqalekam لااقلـ اَلبُزی albozi ميوه الخور که اصطلاحاً جنگ جنگو نيز گويند.ـ اَلِک alek آرد بيز – پرويزنـ اَلو alow شعله ور شدن – گر گرفتنـ اَمرُو amro امروزـ اِندِر ander نا تنیـ اِنگاره engare گريه و زاری در مرگ کسی – مويه کردنـ اُو ow آبـ اوره avreh زراعت دير کاشته شدهـ اوزان auzan آويزانـ اوماچو omacho نوعی آشـ این سَفه en-safe این سفر، این دفعه

منبع:
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:34:30
 موضوع مطلب:


آـ آب چليکو abceleku نوعی پرنده (آب شليکو)

ـ آبس abes آبستن، حامله

ـ آبگان abgan سرچشمه – قنات

ـ آب لَمبو ablambu/ow رسيده – آبکی

ـ آب مُحاک abe-mohak آب معمولی

ـ آپو (اَسِلُو) apu ميوه درخت نارون

ـ آتشکُو ateshkow سيخ تنور يا چوبيکه با آن آتش تنور را به هم زنند (کليشا)

ـ آتِش کِلِه ateshkele اجاق

ـ آجِن ajen سد و بندی کوچک که در مسير جوی آب قرار می دهند تا آبياری را تنظيم کند.

ـ آرد بريانو ardeberyano غذايي که از آرد و شيره انگور می پزند

ـ آرغ (آروغ) aruq باد گلو

ـ آرِندِه arende کوبيده دانه غلات و نظير آن که نرم و درشت مخلوط باشد.

ـ آزِگار azegar زمان دراز – تمام دوسال آزگار دوسال تمام

ـ آسانّو asano قصه – افسانه

ـ آستِه aste مخفف آهسته

ـ آسمان غُرُمبه qorombe صدای رعد و برق

ـ آسيُو asiow آسياب

ـ آشمال asmal چاپلوس

ـ آفتُو aftow آفتاب خورشيد

ـ آفتُو کِشِه aftow-kase آفتاب گرفتن (نشستن)

ـ آقِرُو aqerow رسوب آب سماور در بعضی روستاها قاقُرُ نيز گفته می شود.

ـ آلوالو alvalu آلبالو

ـ آلِنگو alengow صمغ درخت زردآلو

ـ آماچو amacow نوعی آش اماچ

ـ آمُخته amoxte معتاد – مخته نيز گفته می شود.

ـ آيشُم aysom آويشن

ـ اينجِن injen اينجا


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:35:09
 موضوع مطلب:


بـ بائو (baau): چوبی که به لنگه هزیم می بندند تا به کمک آن هیزم را بر چارپا بار کنند.

ـ بابُو (babo): مصغر باب، پدر بزرگ

ـ باداُو (bado): باد آب، آب معدنی

ـ بادیان (badiyan): نوعی سبزی

ـ باربِند (barbend): طویله تابستانی

ـ باز (baz): تاب، (باز انداختن: تاب بازی کردن)

ـ باجی (bajy): خواهر

ـ باطلِسه (batleseh): باطل السّحر

ـ باغبانو (baqebano): حشره ای شبیه ملخ، جزو جيرجيرک

ـ بافِه (bafe): نخ های پود پارچه یا فرش

ـ بالشم (baleshm): بالش

ـ بالاریز (bala riz): پهن، پشگل حیوانات یا هر آشغال دیگر قابل استفاده در تنور برای سوزاندن.

ـ بالِش مار (baleshmar): بالشتک مار، نوعی سوسک سیاه و درشت.

ـ بالهنگ (balhang): بارهنگ

ـ بُته (botte): بوته

ـ بِرار (berar): برادر

ـ بَربَری (barbary): تقلید

ـ بَرزِخ (barzekh): ناراحت

ـ بَرزِق (barzeq): رنجش ، (بَرزق شدن: رنجيده خاطر شدن)

ـ برقی (barqy): تند، سریع

ـ برگشتنایی (bargeshtenaye): هنگام برگشتن

ـ بره ـ رِگاهی (regahe): بره ای که تازه از شیر گرفته باشند.

ـ بِرين کردن (beren): تراشيدن پشم يا موی حيوان اهلی

ـ بِرینه (berene): آلتی چوبی که در تسطیح زمین صیفی به کار رود.

ـ بُزُمبو (bozombo): نخی که از موی بز باشد

ـ بُر (bor): تعداد زیاد از چیزی، یک بُر مردم: جمعیت زیادی از مردم.

ـ بُقبند (boqbend): رختخوابی که در چادرشب به صورت بقچه بسته شده باشد.

ـ بَل بَل زدن (balbal): درخشیدن

ـ بُلُف (bolof): سگ پیر از کار افتاده

ـ بَلغور (balqur): گندم و جو نیمکوب جهت آش

ـ بَلکُم (balkom): بلکه شاید

ـ بلگ (balg): برگ

ـ بَلگو (balgu): خشکه زردآلو

ـ بَلم (balm): علف هرزه

ـ بُلماقو (bolmaqo): نوعی آش

ـ بُلوازی (bovazy): نوعی سوپ

ـ بلِوان (belevan): شتری که آماده بار گرفتن است

ـ بند (band): مقدار آبی که معادل شش خروار بذر افشان را آبیاری کند

ـ بندو (bando): قسمت باقی مانده خوشه گندم

ـ بُنُو (bono): گلوله نخ

ـ بُنُو کردن (bonov): پیچیدن

ـ بُنین (bonen): قسمتی از حلقه در که زنجیر در آن قرار می گیرد

ـ بنا کردن (bena): شروع کردن

ـ بُوز (boz): تاب

ـ بُوچُو (bocho): نوعی چوب که در بستن هیزم استفاده می شود

ـ بُهُل (bohol): زمینی که روی آن محکم و زیر آن پوک است

ـ بیارِه (beyare): نوعی آجر

ـ بیخ مشتی (bikhmoshty): رشوه

ـ بیده (bido): یونجه خشک شده

ـ بی یَر (beyar): بیاور


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:35:26
 موضوع مطلب:


پـ پابزار (pabezar): چارق، کفش چوپانان

ـ پاتووه (patove): ساق بند، شال، پارچه پشمی که زمستان به ساق پیچند

ـ پاکوُلو (pakolov): روی دوش گرفتن کسی، بر روی شانه گرفتن

ـ پتّو (petto): پارچه ای که برای بستن راه آب به کار رود

ـ پَخ: (pakh): پهن، مسطح

ـ پُختو (pokhto): فاخته

ـ پَسخانه : پستو

ـ پاشنه سوپيده : پاشنه ساييده ، انسان دغل کار

ـ پَتِ پُوش : آشغال ريزه که روی آب می ايستد.

ـ پَنجه کِشو : نوعی فتير که با دست درست می کنند

ـ پِله زياد کردن: نوعی بازی

ـ پَتياره : بزهکار ، بدکاره

ـ پَم : پهن

ـ پِی کَلِّگی : پشت گردن کسی زدن

ـ پَرچينو : ته مانده محصول زمين را جمع کردن

ـ پَرپَرو : پروانه

ـ پابِزار : پای افزار ، چارق و نوعی کفش دهقانی


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:35:48
 موضوع مطلب:


تـ تِلو : خار

ـ تول : گل آلود

ـ تَنگُل : دوک نخ ريسی

ـ تَنگله : پسر کوچکی که کمک پدرش باشد.

ـ تُنگُلو : تنگ آب

ـ تَک وَتوش : حرکت و جستجو

ـ تُغُلی : گوسفند ماده جوان که باکره است

ـ تِرَقانو : ترقه

ـ توتَغِلو : دچار سرگيجه شدن و دور خود چرخيدن

ـ تَقُ لَق : سست، بی قاعده و قنون ، بی سرو سامان

ـ تُکِلو : کلون درب چوبی را انداختن

ـ تِشی : نوعی جوجه تيغی بزرگ که به جاليز هندوانه وخربزه آسيب می رساند.

ـ تارتِنو : عنکبوت

ـ تُتُم : منقار

ـ تُغس : بچه شرور

ـ تَق : بوته هندوانه ، خيار، کدو، خربزه

ـ تُک : دهان

ـ تَموس : کپک

ـ توپِزو : نانی که در ساج بپزند

ـ توبير : جای آفتاب گير (متضاد نسام)

ـ تيجِه : جوانه بذر

ـ تولو : هل دادن به قصد زمين زدن

ـ تيلّو : سفال شکسته


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:36:18
 موضوع مطلب:


جـ جُل : پارچه کهنه و تکه

ـ جُلُمبِره : کسی که لباس کهنه و پاره پوشيده باشد.

ـ جِزقاله : چربی و دنبه گوسفند که آنرا داغ کنند و پس از خنک شدن در پختن نوعی فتير استفاده کنند.

ـ جُمام : کار نکرده

ـ جَنگ جَنگو : استخوان مفصل گوسفند

ـ جَنِگرِه : جنگی

ـ جُوازِن : قطعه چوبی که وسط آن را گود کرده بصورت هاون چيزی در آن می کوبند

ـ جول : گود ، عميق

ـ جيجيدَن : مصدر، سوختن سر مو بوسيله آتش

ـ جُرق : توانا و زورمند

ـ جوج کردن : گوژ کردن پشت، خميده شدن و توی خود رفتن


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:36:37
 موضوع مطلب:


چـ چَمتِه : خورجين ، کيسه

ـ چِهِل چو : کنه سياه رنگ روی پوست گوسفند که خون می مکد.

ـ چُغا : تن پوش از نمد

ـ چوُچِلو : نوعی بازی با چوب

ـ چَغِلِه : گردش

ـ چِرز : نوعی پيچک که در باغهای انگور به صورت انگل دور بوته ها می پيچد و مواد غذايي آنها را می دزدد.

ـ چَغِر : چسبناک

ـ چوکوليدَن : زير و رو کردن ، استعاره ای برای کنجکاوی کردن

ـ چوکولوشاه : چوبی بلند برای زيرو رو کردن آتش تنور

ـ چَفت : اصطبل گوسفندان در صحرا

ـ چاقولو : گنجشک

ـ چِلچِلاقو : پرستو

ـ چُسِنو : نوعی حشره باغی سبز رنگ بدبو

ـ چِفت : محکم ، چِفت کردن: محکم کردن

ـ چان : چرخ خرمنکوبی

ـ چِکانِه : گوسفندانی که صاحبان آن اهالی ده هستند و چوپانش مزدور اهالی است

ـ چِشتِه خوردن : بر اثر سابقه طمع کردن

ـ چُک چُک : نجوا کردن ، در گوشی صحبت کردن

ـ چَک : قرعه کشی قطعات زمين کشاورزی بين زارعين

ـ چِکِل : کوه ، چيز محکم و با دوام

ـ چَکِّه : کف زدن

ـ چِلکو : هيزم های سر شاخه و کوچک

ـ چَم : راه وروش ، خلق و خوی (چَمِش دست منه : با خلق و خويَش آشنايي دارم و می توانم رامش کنم.)

ـ چُندِلو : روی دو پا نشستن

ـ چوو : شايعه (چوو انداختن : شايعه پراکنی کردن)

ـ چو : چوب

ـ چينه : دانه مرغ و کلافهای ديوار گلی


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:36:55
 موضوع مطلب:


خـ خِلامِه : بره های گوسفند

ـ خيما : خمير مايه

ـ خِل : آب بينی ، (خلّوک : آدمی که هميشه آب بينی اش سرازير است.)

ـ خُل : نوعی علف باغی

ـ خِلال : کيسه بزرگ برای جای کاه

ـ خِرتِه : کهنه

ـ خِرت و پِرت : وسايل زائد و اضافی

ـ خُشکو : خشکبار

ـ خِرخِرِه : گلو

ـ خَشِه : لجن

ـ خوش خوشان : وقت شادی و موفقيت

ـ خِلاشِه : ريزه های ساقه گندم و جو و خار که برای بند آب استفاده می شود و همچنين روی آب حرکت می کند و آب آنرا می آورد

ـ خيره : پر رو

ـ خواب قيلوله : خواب کوتاه پيش از ظهر

ـ خو : کردوی زراعت و يونجه

ـ خورِشو : با آب انگور می پزند، شبيه رُبِ انار است

ـ خانابدان : خانه آبادان (نوعی تشکر)


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:37:18
 موضوع مطلب:


دـ دُغ زدن : سوراخ کردن خمير کلوچه با چنگال

ـ دَمی : دمپخت

ـ دال : پستان گاو و گوسفند

ـ دِرقانو : گردونک ، فرفره

ـ دَلِه : نوعی حيوان از خانواده شغال ولی کوچکتر ، گورکن ، به فرد دون فطرت نيز گفته میشود

ـ دَرمِک : عنکبوت زهردار

ـ دَق : کچل ، بی مو

ـ دُروشُم : داغی که با آهن بر روی گوسفندان و ساير حيوانات می گذارند

ـ دال ويزو : گنجشک بد صدا

دانِه گی : پنبه با تخم

ـ دگس : عوض کردن

ـ دينو : نوعی خار و بوته صحرايي که برای کرم ابريشم می گذارند تا روی آن پيله بتند

ـ دِرّ ديوانه : ديوانه زنجيری

ـ دَهَن آری : خميازه

ـ دولَخ کردن : گرد و خاک راه انداختن

ـ دُقُولو : قلقلک

ـ دائول : مترسک

ـ دست لاف : قرض کوتاه مدت (با يک دست از کسی قرض گرفتن و با دست ديگر پس دادن) ، عيدی گرفتن

ـ دُم دَغِلو : بچه قورباغه


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:37:37
 موضوع مطلب:


رـ رُخ : شاخه جوان و نورس درخت

ـ روشِه : اولين شير گاو ، آغوز

ـ رِزمو : نوعی علف باغی

ـ رَجِه : طناب برای آويزان کردن رخت شسته شده

ـ رِندو : ته ديگ ، برنج ته ديگ

ـ ريک : خنده ، پوزخند


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:37:57
 موضوع مطلب:


زـ زِک وَزا : زايش

ـ زِنِگلاچو : زرد آل کال ـ چاقاله

ـ زول : قطعات پوست حيوان که بريده شده

ـ زِلو : زيرانداز بافته شده از موی بز ، زيلو

ـ زو : نوعی بازی که با چوب است و بچه ها با دهان يک نفس صدای زو را تکرار می کنند، چوچولو بازی

ـ زور : کود گاو يا گوسفند، کود حيوانی

ـ زِر زِرو : نق زننده ، غُر زننده


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:38:14
 موضوع مطلب:


سـ سَنگِسِرو : موريانه

ـ سوچّو : قره قروت ، دوغ جوشيده شده

ـ سوغون : زحمت بيش از حد به کسی دادن، کار زيادی از کسی کشيدن

ـ سوقولمِه : مشت زدن

ـ سيروُ : نوعی نان با سبزی

ـ سِلامو : نوعی حشره گوشتخوار

ـ سَگ مگس : نوعی مگس که از خون سگ می مکد

ـ سارُق : بقچه

ـ سِتِل : اُردنگی

ـ سَه : ساختمان گلی و گنبدی دراز برای اصطبل يا کاهدان

ـ سَليمو : نوعی سبزی صحرائی و باغی

ـ سو : تبار و نژاد (به معنی روشنايي)

ـ سِهِه : ماسه


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:38:31
 موضوع مطلب:


شـ شِين : دردسر ـ (دنبال شين گشتن : به فکر دعوا و درد سر ايجاد کردن بودن)

ـ شِفتِ شور : ساده و دست و پا چلفتی

ـ شيشِک : گوسفند نر جوان

ـ شَواش : شاباش (مراسمی در عروسی)

ـ شَخی : زمين لم يزرع و سله بسته

ـ شييو : کنه مرغ

ـ شين شينو : سوسک قرمز رنگ داخل حمام و خانه

ـ شوُگِزو : غريب گز

ـ شَتول : آب گل آلود


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:38:49
 موضوع مطلب:


غـ غُل توشِن: نيرومند

ـ غاقِرو : آهک و رسوبات ته نشين کف جوی آب يا جای ديگر

ـ غولِ دَر : بند درب ، کلون آهنی که با آن درب را از داخل می بستند

ـ غياق : نوعی گياه شبيه خزه

ـ غُمبِره : قمری

ـ غُمبِلِکو : قارچ

ـ غَسِر : نازا

ـ غُرتِلِه: برآمدگی روی بدن، باد کردن

ـ غَريشمار : جوگی ، کسی که اهل داد و فرياد است، شارلاتان


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:39:06
 موضوع مطلب:


فـ فِش زدن : آب بينی را با فشار به بيرون پرت کردن

ـ فِرت کشيدن : آب يا نوشيدنی را با يک نفس خوردن


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:39:28
 موضوع مطلب:


کـ کالِکو : خربزه کال

ـ کالمانو : نوعی نان پخته شده با سبزی

ـ کَل : بز نر

ـ کِلوا : نوعی نان که روی سنگ می پزند

ـ کان : لانه حيوانات

ـ کَبل درخت : پوست درخت

ـ کاچِّه : پر حرف

ـ کَله خور : شيطان و پرحرف

ـ کِندُمِه : خرابه

ـ کِرتو : غضروف

ـ کُلِش زدن : سرفه کردن

ـ کَيسِن : وسيله آشپزی

ـ کُماچ غَليف : نوعی فتير

ـ کلّه کِنو : حيوان وحشی کوچکی که سر مرغ ها را می کند و آنها را خفه می کند

ـ کَت : گل خشک شده، کلوخ

ـ کرو : آغل بره و بزغاله

ـ کَشِه : گودی وسط دو بام خشقی و گنبدی

ـ کُل : لنگ

ـ کُلپوش : پوست غوره

ـ کَلماس : سوسمار

ـ کَلِندان : شاه دانه

ـ کُلُوت : تپه های دامنه کوه

ـ کَلّه کِشو : دزديده سرک کشيدن

ـ کمچِه لپو : تخم قورباغه

ـ کور کَکُو : کبک کور، جغد

ـ کلاغ کَشکو : زاغچه ، نوعی کلاغ

ـ کِشِن کردن : صاف و هموار کردن


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:39:47
 موضوع مطلب:


گـ گِرد الِه : دايره

ـ گيان : پستان حيوان

ـ گُندو : خمير گردجهت پخت نان

ـ گُردو : کليه حيوان يا انسان

ـ گَر : کچل

ـ گال زدن : جا انداختن

ـ گُرس : نوعی برنج پخته شده

ـ گوش گِزو : نوعی حشره تابستانی به اندازه خرخاکی

ـ گُل پَر : سرخک

ـ گَزِنِه : نوعی خارکه تيغ های تيزی دارد و باعث سوزش زياد می شود، شبيه تره کوهی

ـ گَندِنا : تره

ـ گِرسا : گيرنده ، واگير ، مسری

ـ گُرگُر : صدای آتش تند

ـ گُندو : پنبه کمان زده برای رشتن

ـ گوبِگو : دومرد که با خواهر يکديگر ازدواج کنند

ـ گابرين : کود گوسفند يا گاو که سفت شده و به صورت تخته درآمده

ـ گَنِس : خسيس


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:40:05
 موضوع مطلب:


لـ لابِلو : نوعی فتير که با جزقاله و روغن و زرد چوبه می پزند

ـ لاک : تحته ای گرد برای پهن کردن خمير

ـ لو : آغل گوسفندان که در زير زمين ساخته می شود

ـ لاق : ترک خوردن زمين خشک

ـ لُغُّز : لطيفه ، جک ، بذله

ـ لودِه : آدم بذله گو

ـ لَکّاتِه : زن بدکاره

ـ لَجّارِه : زن شرور

ـ لابو : آب برنج آبکشی

ـ لَلِه : استخوان کلفت ران

ـ لَقِلو : روغن داغ کردن

ـ لَست : متضاد سريع ، آهسته

ـ لِخِه : آدم پست و با لباس پاره و ژنده

ـ ليتو : بچه گنجشک که هنوز پر در نياورده

ـ لَتّو : خشک کرده ميوه

ـ لِپاندَن : لقمه بزرگ در دهان گذاشتن

ـ لاخِه : شاخه

ـ لَغِه : لگد


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:40:21
 موضوع مطلب:


مـ مِتِرنِسيم : مثالی برای آدم پر جنب و جوش و بسيار فعال

ـ مُلّا لولو : پرستو

ـ ماچِّ کُل : سوسمار

ـ مَرزِه : ميله ای چوبی برای پهن کردن نان

ـ مَل : انگور

ـ مُس مُس کردن : معطل کردن

ـ موری : کنه بزرگ گوسفند که خون می مکد و خاکستری رنگ است

ـ ميراسو : نوعی علف باغی

ـ مُغو : نوعی سبزی باغی که با آن غذا می پزند

ـ ماچ : سگ ماده

ـ مَرش : کرمی که در گوشت فاسد ايجاد شده

ـ مُسته : خمير با گل را به شکل کُره درآوردن


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:40:40
 موضوع مطلب:


نـ نوکول : بهانه ، سستی

ـ نِسام : سايه

ـ ناشور و نامال : کثيف

ـ نيژدام : اضافه آب مزرعه که از ته آن سر ريز شود

ـ نِزم : ابری که در نزديک زمين باشد ، مه

ـ ناتِرينگ : ضربه با انگشت


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:40:57
 موضوع مطلب:


وـ وَر وَری زدن : چشم و هم چشمی کردن

ـ وارِشو : مايه خمير ، خميری که پف کرده

ـ واشيلو : علف درو ، داس

ـ والو : زگيل

ـ وِسنی : هوو

ـ وير : منقلب شدن شخص کم ظرفيت از پيش آمد ناگهانی


- جمعه، 27 شهريور ماه ، 1394 20:41:14
 موضوع مطلب:


هـ همامو : نوعی حشره کوچک مورچه خوار که توی خاک رس گودالی ايجاد می کند تا مورچه داخل آن بيفتد.

ـ هَشتی : ايوان


زمان پيشفرض سايت: ساعت گرينويچ + 3.5 ساعت
Powered by phpBB 2.0 .0.23  2006 phpBB Group

Farsi Project : MashhadTeam.Com