روستاهای ایران: تالار گفتمان

روستاهاي ايران :: مشاهده انجمن - بازیهای روستایی لرستان

بازیهای روستایی لرستان
مسئول: musaaskari

كاربراني كه در حال مشاهده اين انجمن هستند : هيچكدام

ارسال موضوع جديد
 موضوعات   پاسخ ها   نويسنده   دفعات بازديد   آخرين ارسال 
مطلب جديدي ارسال نشده است . الق و چو
0 musaaskari 2203 جمعه، 16 تير ماه ، 1391 13:06:48
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . توپ چو
0 musaaskari 2204 جمعه، 16 تير ماه ، 1391 13:06:03
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی محلی گو زایس( لرستان)
0 musaaskari 2414 يكشنبه، 18 دي ماه ، 1390 21:07:41
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . قاوو QAowo
0 musaaskari 2337 جمعه، 16 دي ماه ، 1390 11:36:39
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . په ر روو perroo
0 musaaskari 2128 جمعه، 16 دي ماه ، 1390 11:35:06
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی دال پلو
1 musaaskari 2992 جمعه، 16 دي ماه ، 1390 11:33:14
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی جوزو (تسلیم)
1 musaaskari 2935 جمعه، 16 دي ماه ، 1390 11:31:37
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . هرازگوو ( HerAz go )
0 musaaskari 2109 جمعه، 16 دي ماه ، 1390 11:29:49
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . آتش بیار
0 musaaskari 2420 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 14:16:54
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . آسمو چه رنگه
0 musaaskari 2332 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 14:16:13
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . اکل مکل کلوله (اتل متل توتوله)
0 musaaskari 2367 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 14:15:34
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . الکو (الک دولک)
0 musaaskari 2413 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 14:14:53
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی پم پری پمه
0 musaaskari 2503 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 14:14:14
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی برد چق چق
0 musaaskari 2012 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 14:13:14
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی پاتشا و وزیر
0 musaaskari 2177 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 14:12:27
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی پرو (پرش)
0 musaaskari 2142 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 14:11:31
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی تاق پیل گردله
0 musaaskari 2234 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 14:10:33
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی تپ تپو(تاپ تاپه خمیر)
0 musaaskari 2427 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 14:09:36
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی ترمغ بازی( تخم مرغ بازی)
0 musaaskari 2371 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 14:08:44
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی دارودارو
0 musaaskari 2467 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 14:07:52
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی قاز و قیز
0 musaaskari 2167 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 14:04:43
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی چو بازی (چوب بازی)
0 musaaskari 2240 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 14:03:58
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی زره مشکی
0 musaaskari 2159 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 14:03:04
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی کران لری (عمو زنجیر باف)
0 musaaskari 2151 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 14:02:07
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . کشتی لری
0 musaaskari 2249 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 14:01:17
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی دوز
0 musaaskari 2254 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 14:00:16
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی سوار هی سوار
0 musaaskari 2310 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:59:33
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی کازکیز(kazkiz)
0 musaaskari 2071 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:58:49
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . کر کپ دنو رپ (Kerrkep Deno Rep)
0 musaaskari 2209 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:58:07
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی کش کله شیره
0 musaaskari 2366 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:57:17
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی گرگم گله (Gorgem Gala)
0 musaaskari 2196 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:56:36
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی دام دام دختر ملا ديکم ده
0 musaaskari 3424 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:55:54
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی کلو رونکی (Kelo Ronki)
0 musaaskari 2251 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:55:11
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی تاپو پلنگه
0 musaaskari 2215 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:54:17
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی گو، گوسال، گرچه ، پنير
0 musaaskari 2240 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:53:34
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی حالو حاتيه (دايی آمده)
0 musaaskari 2376 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:52:39
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی بچره گايل (گاوها را به چرا بب
0 musaaskari 2106 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:51:56
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی چزگو(Chezegu)
0 musaaskari 2236 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:51:15
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی ريلاسی (Rilasi)
0 musaaskari 2297 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:48:13
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی سه پر(Se per) يا سه پرش
0 musaaskari 2044 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:47:32
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی گوبازی(Gu Bazi)
0 musaaskari 2076 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:46:49
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی کور و گردله (Kur - o - Gerdela)
0 musaaskari 2114 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:46:07
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی النگ النگ شير تا پلنگ
0 musaaskari 2056 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:45:28
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی خرمن چوش
0 musaaskari 2265 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:44:48
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی کوشک صلاخ
0 musaaskari 2254 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:44:09
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی دار، دارو(Dar - Daru)
0 musaaskari 2127 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:43:27
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی اچل مچلو ،گله حالو مرده ره
0 musaaskari 2166 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:42:47
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی ستاره شیپ شیپ
0 musaaskari 2338 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:41:48
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی کرو
0 musaaskari 2274 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:41:06
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی الابشغردی
0 musaaskari 2263 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:40:25
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . چوبازی
0 musaaskari 2273 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:39:44
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . ترفه بازی
0 musaaskari 2240 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:38:55
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی سرو(Sero)
0 musaaskari 2061 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:38:10
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی دس وه چاله
0 musaaskari 2216 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:37:28
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی هله بله زو(Hala- bala-zu)
0 musaaskari 2240 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:36:42
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی پنج قاچی
0 musaaskari 2104 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:35:58
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی خروس جنگی
0 musaaskari 2191 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:35:14
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی گوم زایس (Gowem Zayes)
0 musaaskari 2184 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:34:33
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی تنور(بروجردی)
0 musaaskari 2207 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:33:39
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی لری پِشَک (Peshag)
0 musaaskari 2074 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:32:56
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی دایا بُوه بَکُش
0 musaaskari 2242 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:31:55
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی تیلا چق چق
0 musaaskari 2065 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:31:11
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . بازی هی رَن هی رَن
0 musaaskari 2266 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:30:27
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . کشتی زور وصافونه
0 musaaskari 1907 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:29:31
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . کشتی دست زیرولا
0 musaaskari 2085 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:28:29
musaaskari نمايش آخرين ارسال
مطلب جديدي ارسال نشده است . کشتی خرط پرت
0 musaaskari 1838 پنجشنبه، 5 آبان ماه ، 1390 13:27:18
musaaskari نمايش آخرين ارسال
نمايش تمامي موضوعات گذشته:  
ارسال موضوع جديد    روستاهاي ايران صفحه اول انجمن -> بازیهای روستایی لرستان زمان پيشفرض سايت: ساعت گرينويچ + 3.5 ساعت
صفحه 1 از 1
مطالب جديد مطالب جديد    مطلب جديدي ارسال نشده است . مطلب جديدي ارسال نشده است .    آكهي ها آكهي ها
مطالب جديد [ مطلب پربيننده ] مطالب جديد [ مطلب پربيننده ]    مطلب جديدي ارسال نشده است  [ مطلب پربيننده ] مطلب جديدي ارسال نشده است [ مطلب پربيننده ]    موضوعات جالب موضوعات جالب
مطالب جديد [ قفل شده ]    مطلب جديدي ارسال نشده است [ قفل شده ]
شما نمي توانيد براي اين انجمن مطلب ارسال كنيد .
شما نمي توانيد براي مطالب اين انجمن جوابيه بفرستيد
شما نمي توانيد مطالب ارسالي خود به اين انجمن را ويرايش كنيد .
شما نمي توانيد مطلب ارسالي خود به اين انجمن را حذف نمائيد .
شما نمي توانيد به نظرسنجي هاي اين انجمن راي دهيد .
شما نيمتوانيد فايل هاي خود را به تالار اضافه نمائيد
شما نيمتوانيد فايل هاي موجود در تالارها را دريافت نمائيد

Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group
فروشگاه فرش احمدی
تهران هاست
 تبلیغات در سایت روستاهای  ایران