روستا کجاست؟

چو از شهر یکسر بپرداختند
بگرد اندرش روستا ساختند

( فردوسی )