شهدای روستای قره تپه / بهشهر

شهدای روستای قره تپه / بهشهر

معرفی ده آلاله شهید روستای قره تپه

 


شهید شعبان علی حسینی قره تپه
نام پدر : رجب
تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۰۳/۰۱
تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۲/۱۴
محل تولد : بهشهر


مشخصات
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش یک مرکزی شهر بهشهر آبادی قره تپه
وضعیت تاهل مجرد جنسیت مذکر دین اسلام‌‌


عضویت پاسدار – بسیج یگان لشگر ۲۵ کربلا
تحصیلات راهنمایی رشته تحصیلی نامشخص مسئولیت نامشخص
نام مادر نبات نظری شغل دانش آموزی
رسته پیاده تخصص


شناسنامه شهادت
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۲/۱۴ محل شهادت شلمچه عملیات
موضوع شهادت جبهه نحوه شهادت جراحات وارده به بدن


شناسنامه تدفین
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش یک مرکزی شهر بهشهر آبادی قره تپه
تاریخ تدفین ۱۳۷۴/۰۵/۰۸ گلزار شهدای قره تپه    

 
 
  
 
 
 

شهید عزیزالله رمضانی امامی
نام پدر : عباس علی
تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۰۷/۰۱
تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۱۲/۲۳
محل تولد : بهشهر


مشخصات
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش یک مرکزی شهر بهشهر آبادی قره تپه
وضعیت تاهل متاهل جنسیت مذکر دین اسلام‌‌


عضویت سپاه – سرباز یگان لشگر ۵ نصر خراسان
تحصیلات راهنمایی رشته تحصیلی نامشخص مسئولیت نامشخص
نام مادر صنمبر فرد شغل
رسته فنی و مهندسی تخصص تخریب


شناسنامه شهادت
تاریخ شهادت ۱۳۶۳/۱۲/۲۳ محل شهادت جزیره ترابه عملیات عملیات بدر
موضوع شهادت جبهه نحوه شهادت جراحات وارده به بدن


شناسنامه تدفین
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش شهر بهشهر آبادی قره تپه
تاریخ تدفین ۱۳۷۷/۱۰/۲۸ گلزار شهدای قره تپه    

 

 

 

 


شهید نورالله شکری امامی
نام پدر : حمید
تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۱۰/۰۱
تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۰۴/۱۳
محل تولد : بهشهرمشخصات
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش یک مرکزی شهر بهشهر آبادی قره تپه
وضعیت تاهل مجرد جنسیت مذکر دین اسلام‌‌


عضویت بسیج یگان لشگر ۲۵ کربلا
تحصیلات متوسطه رشته تحصیلی نامشخص مسئولیت نامشخص
نام مادر صدر موسی نژاد شغل دانش آموزی
رسته مخابرات و الکترونیک تخصص ادوات – آموزش نظامیشناسنامه شهادت
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۰۴/۱۳ محل شهادت مهران عملیات عملیات کربلای۱
موضوع شهادت جبهه نحوه شهادت سوختگی و جراحات وارده در اثر بمباران هواییشناسنامه تدفین
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش یک مرکزی شهر بهشهر آبادی قره تپه
تاریخ تدفین ۱۳۶۵/۰۴/۱۷ گلزار شهدای قره تپه     

 

 شهید سیاوش سهرابی قره تپه
نام پدر : اسماعیل
تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۱۰/۰۱
تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۰/۲۲
محل تولد : بهشهرمشخصات
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش یک مرکزی شهر بهشهر آبادی قره تپه
وضعیت تاهل مجرد جنسیت مذکر دین اسلام‌‌


عضویت سپاه – کادر یگان لشگر ۲۵ کربلا
تحصیلات متوسطه رشته تحصیلی نامشخص مسئولیت نامشخص
نام مادر صفیه خاتون شکری امامی شغل
رسته اداری – اطلاعات تخصص نیروی انسانیشناسنامه شهادت
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۰/۲۲ محل شهادت شلمچه عملیات عملیات کربلای ۵
موضوع شهادت جبهه نحوه شهادت جراحات وارده به بدنشناسنامه تدفین
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش یک مرکزی شهر بهشهر آبادی قره تپه
تاریخ تدفین ۱۳۷۳/۱۱/۱۶ گلزار شهدای قره تپه    
 

 

 

 


شهید رحمت جوانمرد قره تپه
نام پدر : ابراهیم
تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۰۱/۰۱
تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۰۱/۰۳
محل تولد : بهشهر


مشخصات
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش   شهر   آبادی  
وضعیت تاهل مجرد جنسیت مذکر دین اسلام‌‌


عضویت بسیج یگان لشگر ۲۵ کربلا
تحصیلات راهنمایی رشته تحصیلی نامشخص مسئولیت نامشخص
نام مادر بی بی کابلی قره تپه شغل دانش آموزی
رسته پیاده تخصص


شناسنامه شهادت
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۰۱/۰۳ محل شهادت فاو عملیات
موضوع شهادت جبهه نحوه شهادت اصابت ترکش به سر


شناسنامه تدفین
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش شهر قره تپه آبادی
تاریخ تدفین ۱۳۶۵/۰۱/۰۶ گلزار شهدای قره تپه    


 

 

 

 

 

شهید مهران کابلی
نام پدر : حاجی
تاریخ تولد : ۱۳۴۰/۰۱/۱۰
تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۲/۱۳
محل تولد : بهشهر


مشخصات
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش   شهر   آبادی  
وضعیت تاهل متاهل جنسیت مذکر دین اسلام‌‌


عضویت بسیج یگان لشگر ۲۵ کربلا
تحصیلات متوسطه رشته تحصیلی نامشخص مسئولیت جانشین گروهان
نام مادر ایران افغان پور شغل
رسته پیاده تخصص ادوات


شناسنامه شهادت
تاریخ شهادت ۱۳۶۶/۰۲/۱۳ محل شهادت بانه عملیات عملیات کربلای ۱۰
موضوع شهادت جبهه نحوه شهادت اصابت ترکش خمپاره به قلب


شناسنامه تدفین
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش شهر قره تپه آبادی
تاریخ تدفین ۱۳۶۶/۰۲/۱۶ گلزار شهدای قره تپه    


 

 

 

 

 شهید حمید اعظمی قره تپه
نام پدر : قربان علی
تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۰۱/۰۱
تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۰۴/۳۰
محل تولد : بهشهر


مشخصات
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش یک مرکزی شهر بهشهر آبادی قره تپه
وضعیت تاهل مجرد جنسیت مذکر دین اسلام‌‌


عضویت ارتش – سرباز یگان لشگر ۲۳ نیروی مخصوص نوهد
تحصیلات دوم متوسطه رشته تحصیلی اتومکانیک مسئولیت تکاور
نام مادر مهر انگیز کابلی شغل
رسته مهندسی تخصص


شناسنامه شهادت
تاریخ شهادت ۱۳۶۷/۰۴/۳۰ محل شهادت سردشت عملیات
موضوع شهادت کردستان نحوه شهادت اصابت ترکش خمپاره


شناسنامه تدفین
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش یک مرکزی شهر بهشهر آبادی قره تپه
تاریخ تدفین ۱۳۶۷/۰۵/۰۲ گلزار شهدای قره تپه    
 
 
 
 
 

 

 

 


شهید نبی الله ابراهیمی قره تپه
نام پدر : تقی
تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۰۸/۱۴
تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۱/۰۱
محل تولد : بهشهر

مشخصات
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش یک مرکزی شهر بهشهر آبادی قره تپه
وضعیت تاهل متاهل جنسیت مذکر دین اسلام‌‌


عضویت بسیج یگان لشگر ۲۵ کربلا
تحصیلات راهنمایی رشته تحصیلی نامشخص مسئولیت نامشخص
نام مادر گوهر سهرابی شغل دانش آموزی
رسته پیاده تخصصشناسنامه شهادت
تاریخ شهادت ۱۳۶۶/۰۱/۰۱ محل شهادت شلمچه عملیات عملیات تکمیلی کربلای ۵
موضوع شهادت جبهه نحوه شهادت ترکش خمپارهشناسنامه تدفین
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش شهر بهشهر آبادی قره تپه
تاریخ تدفین ۱۳۶۶/۰۱/۰۴ گلزار شهدای قره تپه    


 
 
 
 
 

 

 

شهید تاج بخش کابلی قره تپه
نام پدر : رمضان علی
تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۰۸/۰۴
تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۰۲/۲۲
محل تولد : بهشهر


مشخصات
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش یک مرکزی شهر بهشهز آبادی قره تپه
وضعیت تاهل مجرد جنسیت مذکر دین اسلام‌‌


عضویت بسیج یگان لشگر ۲۵ کربلا
تحصیلات راهنمایی رشته تحصیلی نامشخص مسئولیت نامشخص
نام مادر گل بانو کابلی قره تپه شغل دانش آموزی
رسته پیاده تخصص


شناسنامه شهادت
تاریخ شهادت ۱۳۶۳/۰۲/۲۲ محل شهادت مریوان عملیات
موضوع شهادت کردستان نحوه شهادت اصابت تیر به سر


شناسنامه تدفین
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش شهر بهشهر آبادی قره تپه
تاریخ تدفین ۱۳۶۳/۰۲/۲۹ گلزار شهدای قره تپه    

 
 
 
 
 

 


شهید سیروس دردی نژاد


 شهید :  سیروس

نام خانوادگی : دردی نژاد

نام پدر : صفا                                                                   

عضویت : سرباز ارتش

متولد : ۱۳۴۳

تاریخ شهادت :  28/9/136۲

محل شهادت : سردشت کردستان


مشخصات
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش   شهر   آبادی  
وضعیت تاهل مجرد جنسیت مذکر دین اسلام‌‌


عضویت
یگان
تحصیلات
رشته تحصیلی
مسئولیت
نام مادر
شغل
رسته
تخصص


شناسنامه شهادت
تاریخ شهادت ۲۸/۹/۱۳۶۲ محل شهادت سردشت کردستان عملیات
موضوع شهادت
نحوه شهادت


شناسنامه تدفین
کشور ایران استان مازندران شهرستان بهشهر
بخش
شهر بهشهر آبادی قره تپه
تاریخ تدفین
گلزار شهدای قره تپه    
منبع:
www.gharehtapeh.blogsky.com/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *