شعر محلی مازندرانی/ بزه حرف-علی حسن نژاد

تِه آخِرْ گَنْدِمِ قُوشِه نَبونی

مِنِه تَنْگِ دِلِ گوشِه نَبونی

زِبونْ می دَرْ بِمو اَی‌دادِ بی‌دادْ

تِه اونْتا کِه وِنِه بُوشِه نَبونی

تِه دیْگِه بَزِحَرْفی بورْدویی بُورْ

اِفْتابْ بَخِرْدِه وَرْفی بُورْدویی بُور

نِخاسْتی مِه تیْسانُونْ‌جا بِسازی

نِخاسْتی تِپِّه‌جا دِرْیا بِسازی

مِه‌سِفْرِه مِه جیفِ‌واری خالیِّه

حَریفْ میْدونْ خانِه مِرِهْ حالیِّه

زِنْدِگی خِرْداخُو نی‌‌یه نَدونْدی

مالا، مِنالا گُو نی‌‌یِه نَدونْدی

مِسِّه ساعاتِ تیکْ‌تاکْ زِنْدِگی‌یه

مِسِّه دِرْیویه کِلّاکْ زِنْدِگی‌یه

مِرِه تِلارِ شِرْشِرْ زِنْدِه دارْنِه

مِرِه قَلِما دَفْتِرْ زِنْدِه دارْنِه

مِه‌دِلْ لَلِه‌وایه گَلی دَوِسِّه

تِه دِلْ طِلِسْمِ چِلْ‌کِلی دَوِسِّه

مِسِّه دِدِتا چارْتا زِنْدِگی‌یه

تِسِّه بِشْکِسِّه اِفْرا زِنْدِگی‌یه

***

دُومْبِه تِهْ مِه تُورِماهی نَوْونی

مِه خَسِّه لینْگِ هِمراهی نَوْونی

مِنْ‌تَشْ‌بِیْتِه تِشْنا تِهْ شُورِ اوئی

مِنْ‌اِفْتابْ خامْبِه تِه دَکُوشْتِه‌ سُوئی

مِنْ ‌تِهْ نَپِتِ آشِ کَچِه نی‌مِه

تِه نِداشْتِه گَرِیه وَچِه نی‌مِه

تِه مِه دارِسَرِتیْکانَوْونی

رَفِقِ دَهْ‌بیْسْ‌سی،چِلْ‌کا نَوْونی

اَگِه خانی تَشِ‌وَرْهِنیْشی‌خِشْ

چَچْکَلْ‌رِه وابَزِنْ دی نَشوءِ چِشْ

***

ناتِه‌کُوتِر‌ی‌آ نامِنْ کُوتِرْگیْر

ناتِه اِرْبابی‌آ نامِنْ تِه زَنْجْیر

تِه خانی بِساتْ‌رِ اَسْسَر بِسازی

تهِ خانی خِنِه‌رِه بی‌دَرْ بِسازی

تِه حَرفْ خِشْکِ‌چوءِ کَمُونْ نبَونِه

مِه‌تیْساپِلارِه راغونْ نَبُونِه

حَریْفْ ‌بُوئِر مِنْ‌تِه هَمْتاشْ نَوْومْبی

شْیریْنْدِماسْتِمی دوآشْ نَوْومْبی

تِه‌اِنْدوُنِ اوئِی مِنْ دِرْیاخامْبِه

تِه کالِ‌کِنِسی مِنْ‌پِتْکا خامِبِه

شِه‌پیْشْ گِتِمِه‌تِه اُورْشِمی‌اورْشِمْ

لِشْ بَیْ‌تِه‌جِمُوئِی چِتی دَپُوشِم

تِه دِیگِه بَزِه‌حَرْفی بُورْدویی بُورْ

اِفْتابْ بَخِرْدِ وَرْفی بَورْدویی بُور

***

تِه‌گِنی تِسِّه بِرْمِه‌وارِه کِمْبِه

خَنْجِرْماسِمْبِه دِلْ‌رِه پارِه کِمْبِه

نِخامْبِه چِشْمِه‌رِ تیْلِنْدْ هاکِنِم

هِرِسْ اَتّاسیْکارْ روشِنْدْ هاکِنِم

اَمْشورِ چِه‌خِشِ شُوزِنْدِه‌داری

مِنا، آینه‌آ، سیْگارا تیْناری

خَلِه خارِ آدِمْ تیْنارْبَمونْدِه

شُوتاصِوی دِل‌ِکِنارْ بَمُونْدِه

اِسِّمْبِه وایِه ‌دَسْ مِرِه‌هِپاجِه

دَلِّکْ بُورِه‌،بُومِ‌شُو بارَ بَمُونْدِه

مِنْ‌جِفْتْ بَمِرْدِه مَرْنی‌مِه، خاطِرجَمْ

جانِ‌تِه تِه‌جا قَرْ نی‌مِه، خاطِرْجَمْ

***

تِه‏ْمِهْرْ بَمونْدِه‌مِه پیْشْ یادِگاری

تِه‌مِهْرْجاخِشِه شُو زِنْدِه‌داری

 

 

برای دانلود فایل تصویری دکلمه شعر از کانال آپارت وبلاگ، اینجا کلیک کنید.

http://gatkolayesabz.blogfa.com/post/374

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *