میچکار – چالوس – مازندران

سایتها و وبلاگهای روستای میچکار

شهرستان چالوس – استان مازندران

http://michkar1700.blogfa.com

elikfamily.blogfa.com/

 

 

روستای میچکار با داشتن بیش از ۱۷۵۰ نفر جمعیت در آن و ۴۵۰ خانوار در ۲۵ کیلومتری شهرستان چالوس (در کنار جاده چالوس ) از بخش مرزن آباد استان مازندران قرار دارد . این روستا دارای قدمت چند صد ساله می باشد.

میچکار روستایی با چشم انداز زیبا وآب وهوایی خنک و دلنشین، مشرف به بخش مرزن آباد  است.

این روستا قدمتی چندصد ساله دارد و طوایف گوناگونی جمعیت آن را تشکیل میدهند. یکی از قدیمی ترین ساکنان روستا طایفه الیکائی نژاد میباشد. طوایف بزرگ پوستین دوز،امیری، میردارامیری دیگر ساکنین میچکار را تشکیل میدهند. البته طوایف دیگری همچون میردارنژاد، رحیمی فر،مهدی نژاد و… نیز در این روستا ساکن هستند.  

 از محلهای سرسبز و زیبای روستا میتوان به الکایی کلمور، په چم، مسجدک، کوتیک، لوسر، غلاکوت و الات اشاره کرد که هر کدام با وجود چشمه هایی مانند میزاچشمه ، چشمه سر و… سرسبزی و چشم انداز خاصی را دارا هستند.

 

دار̗م سلام میچکاری گت̕ کوچیک           سلام بر کوچک و بزرگ روستایم

غریبه نار̗من همه میچکار شریک             همه با هم فامیل و در غم و شادی شریکیم     

 Dormeh salom michkaree gato koocheeak              ghareebeh normen hameh michkar shareek

شکر خدا بنیشت̗من دوش ب̗ دوش          خدا را شکر که در کنار هم نشستیم

همه فامیل بخورد̗من هم̗ جوش             و همه بعلت قدمت طولانی محل فامیل شدیم

 Shokre khodoa baneashtemen doosh be doosh       hame fomeeal bakhordemen hameh josh

نیت̗ خیر دان̗ ت̕ جان̗ ̗برار                          می دانم که نیت همه شما خیر است

̗من  ت̗ ر̗ هی دا هاکمه صد هزار                 و من دعاگوی  شما عزیزانم

  Neeyate khayr donneh to jone beror      men te re hay doa haokomeh sad hezor

یاد هاک̕ مه محله زمی  زیار̗                 از زادگاهم زمینهایش و کشاورزیش یاد میکنم    

رسم و ر̕سوم ت̗ جان̗ گدّ̗وا ر̗                از رسم و رسومات و محبتهای بزرگانمان

 Yoad hakomeh mahle zamee zeeyore         gato koochik te jone gaddevore

خاله أج̗ ’تش د’ک̕ نه گب زن̗               از محبتهای بی دریغ  خاله عزیز درکنار آتش  تنور 

ش ̗  نوه جان تی تیکک زن̗                برای نوه هایش  نان ویزه کودک پخت میکرد

 Khaleh aje tash dakoneh gab zaneh    sha naveh jone teeteekak zaneh

مشتی ام ش جانماز داشت̗            بزرگ ما [۱]هر جا که بود جانمازش را بهمراه داشت

و سال س پینه جا ر داشت̗             و بر پیشانی مبارکش نشان عبودیت حک شده بود

 Mashtee ame sha joa nemoze doshteh     ve pishonee nome khoda re doshteh

سادْ  ک̗ ̗نو̗ ̗ش حال̗ چنگ ند̗م̗              هنگام بیماری توکل بر خد ارا میکرد  

خدائی ب̗ ش   ̕خد̗ زج ند̗م̗                  و متصل به ایزد منان بودند [۲]

 Soad ke naveh sha hole chang naddameh    khodoee be she khod re zajr naddemeh

نون د̗منه منّت و غال̗ ناش ̗̗ت                 بسیاری بر سفره کریمانه او می نشستند

پیش بمو ̗نس ، و̗ هک̗ فار̗ ناش ت̗          و بدون هیچ چشم داشتی نیکی می نمود 

 Noon demanneh mennato ghole noshteh     pish bamones ve hakefore noshteh

خار̗منّه گ̕ ر̗ س̕[۳] ̗خک̗[۴] لا ر̗             غذاهای ساده تناول می کردند

پیاده ش̗ منّه ش̗ کربلا ر̗               اما اقدامات معنوی بزرگ می نمودند[۵]                             

Khoremaneh goreso kheke lore             piyodeh shemanneh shekar balare

  آر̗سّّی ب ̗محل̗ ̗سمای̗ داشت̗           هنگام شادی و عروسی همه پایکوب بودند

رچ ب̗ قطار کیجا ریکای̗ داشت̗           در صفهای منظم (پسران و دختران ) پایکوبی میکردند 

 Oressee be mahle semoea doshteh         rach be ghator kija reekoa doshteh

د̗له د̗رغا جان̗ سلام̗ داشت̗                     فروتن و خاضع بودند

و̗  د̗شت گب   ̕نم  ̕خدا ر̗ داشت̗              و گفته های آنان کلمات شایسته بود [۶]

 Dele dergho jone Salome doshteh       ve deshte gab nome khoda re doshteh

جان̗ خدا ر̗   ̕شکر̗ دی ی  د̗مّ̗̗           

ی  ̗زرک ش ،صّتا دی ̗یر̗ د̗م̗             و از روزی مقدر به دیگران با گشاده دستی انفاق میکردند

 Jone khodo re shokre deeyar demmeh          ya loghmeh sha satta deeyare demmeh

مهمون  ̗ام̗ ش̗ ̗چش̗ س و̗ داشت̗                   مهمان را محترم می دانستند

تلفن̗ ̗پشت هموهنگی ر̗ ناشت̗ [۸]

 Mehmon emmeh sha cheshe sa ve doshteh         telephone pesht hamohangee re noshteh

هوی ب و ̗یم خارک̗ کا هاک̕  ̗نم             آیا وقت آن نرسیده که برای اینگونه کارها همدل شویم

میچکار̗دل̗  جون  زما هاک̕  ن̗م[۹]                        

 Hooy bavooem khorake koa haokonem        michkar deleh javon zemao haokonem

 ایم ب̕ ت̗ ش̗ رمز̗ آ سد  ̕غلم[۱۰]                     با نذر و نیاز به درگاه دوست برای اصلاحات بشتابید

باقر[۱۱] بیما ! هوی ب ویم ی کل̕م             و با  یک شعار همانند شهید باقر حرکت کنیم

Ayyam bote sha ramze ao sad gholom         bogher beeama hooy bavooem yak kalom

 نودا بی  ̗یم ش̗̗ فینی ̗تک بشم                نکند که آینده نگر نباشیم و کارهای سبک کنیم

ت̗ کال̗[۱۲] س  ازار̗[۱۳] بن̗ ̗بشم                     و بدنبال پول مفت  باشیم     

 Navdao beeyeam she feeneeatake bea shem        tekkole sar azzore bene beashem

الن گب و ی ناتریک زم̗                              هم اکنون یک فریادی  بر شما می زنم

جان وطن   ̗خل̗ د̗مال کم̗̗                           که زادگاه عزیز ما در وضعیت خوبی نیست  

 Allon gabo ya nattereeake zameh                jone vatan khale demolo kameh

اگ̗ خاین̗ میچکار بو نمونه                         اگر می خواهید میچکار و میچکاری نمونه شود

جان̗ ب̗رار بی  ̗ین یک ب ویم                      می بایست به هم اعتماد کرده و همدل شویم

 Ageh khoyneh michkor bavoo nemooneh         jone beror veneh yake bavooyeam

ٱی̗ واره پاک ب ویم بی  ̗یم هم ی کیل̗              همانند آب پاک باشیم و به هم بپیوندیم

بشور̗م بو̗ر̗م هر چی نشورد و تیل                     و عاملی در رفع کدورتها باشیم

 Oye voreh poak bavooyeam beeyam hame yak keeleh       bashoremo baveremo harchee badee o keeneh

 د̗مال در̗من هم̗ چیز د̗ل̗                           در بسیاری از امور در جایگاه واقعی خود نیستیم  

د̗ل خوش̗ ک̗ دار دار̗ ̗̗من گل̗                        و به فرعیات دلمان را خوش داشته ایم

 Demol daremen hame cheese dele        del khosheh ke doar doremeno goleh

سر امن̗ بی ت̗ همی̗ دشت̗                       در حالیکه جمعیت ما افزایش یافته

میچکاری کارگر کرج مشت̗  !                      ما همه مهاجر کرج شدیم و کارگریم !

 Sar amene bayteh hameye dashteh            michkoree koregar karaje mashteh

دل̗ بکشت ̗ امار̗ه چی أ̗من                      خودمان فکر می کنیم که خیلی مهم هستیم

د̗رغا ندون̗  ی ز̗رک پی أ̗من                      اما واقعیت چیز دیگری است

 Dele bakoshteh amoreh chee amen         dergho nadoneh yazerek peeamen

الن همه زمی خر و  زمی روش [۱۴]            بعلت بیکاری به کارهای دون مایه می پردازیم   

ی کلمه حرف̗   ̗حساب ان̗ جوش                و اگر راهنمایی به امر مثبت شود نگران می شوند

 Allon hameh zameekhro zameeroosh             yak kalemeh harfe hesob onneh joosh

زمون̗ سخت̗ ت̗ ر̗ طا بنیشت̗                    می دانم که زندگی بر تو سخت تر شده است

بنیه کم̗ شرمندگی دهیشت̗                    و گاهاً شرمنده زن و بچه می شوی

 Zamoneh sakhte tere tao baneeshteh        bonyeh kameh sharmandegee daheeshteh

ارج برو م̗ بد̗ گب̗ گوش دار !                        اما به حرفهای این کمترین نیز گوش کن

میچکار توی̗ ، ش̗ عاقبت̗ هوش دار           و بدان که عاقبت وطن ما به شما جوانان بستگی دارد

Arjeh boro me bade gabe ghoosh doar       michkaor toeh   shea  oghebate hoosh doar

 نفله نکن زمی ر مفت و ارزون                 زمینهایت را به چوب حراج نزن

د̗مال و ̗من تهرونی نگهبون                    که ثابت شده که سرانجام این عمل نوکری دیگرانست

 Nefleh nakon zameere meftoarzon         fardo voomen tehrooneeyaeh negahbon

جان̗ وطن  غیرت و نون حلال           زادگاهم  مردانگی و غیرت و کسب حلال را به ما آموخت

من ایجه و ت̗ ر نوینم ملال؟ !             من زنده باشم و تو را نگران ببینم !                    

 

Jone vatan ghayrato noone halol       mem eejeo tere naveenam malol

س راکو ها کون م تش بو و مال̗             بر من می خندی  بخاطر اینکه روستائی  هستم        

̗چش دوس̗ ̗نشنه ش̗  د̗مال̗                    در حالیکه گذشته خویش را فراموش کردید

 Sarao koo hakoneh me tashe boo vo mole     cheshe davesseho nesheneh she demoleh

 وشنا خسمه پیتسا  ̗گرد̗مه                    گرسنه می خوابم و پا برهنه قدم می زنم

ش̗  ̗ملک و ناموس̗ دور ̗گرد̗مه                     اما از ناموس[۱۵] خود محافظت می کنم

 Vashno khosemeh piteso gerdemeh      she melko noamoose door gerdemeh

سرمایه دنیا ر̗  اما نخای  ̗من                 نیاز به پول دار شدن یک شبه ندارم(با فروش زمین)

ویلا و زیلا ر اما نخای ̗من              و پس از آن باید غبرت خود را به حراج بگذاریم                     

 Sarmoyeh denyao re amo nakhaoymen       vilao jeelao re amo nakhoymen

 دل تنگی ر پر هادم و بکو̗شم                          دنیا دوستی و له له زدن برای دنیا را کنار می گذارم

گت و کوچیک ش خود ر̗  ̗مفت نروشم             و خودمان را مفت نفروشیم

 Del tangeere par hodemo bakoshem       gato kocheeeak shekhodre meft naroosheeam

م̗ سنگ̗ س این  ی خط   بنویسن                    بعد از مرگم از اشعارم بنویسید        

بصیری میچکار دعا  بریسن                            و از همه شما التماس دعا دارم  

Me sange sar in yak khate banvisen        michkare basiree re doa baresen[۱] -منظور شاعر   پیران ده  علی الخصوص جد بزرگوارش مرحوم قلی بزرگ ( ره )

[۲] پیر ما با طول عمر زیاد (۱۲۰ سال )تا آخرین روز حیاتش با پاکدامنی ،حسن خلق و محبت و بی آزاری زندگی کرد …

[۳] ذرت

[۴] خیک گوسفند(پوست گوسفند که در آن شیر و آب و یا .. نگهداری می شد)

[۵] سفر به کربلا با پای پیاده در آن زمان حقیقتاً مشکل بود

[۶] متاسفانه در حال حاضر لغویات  جایگزین آنها شده است

[۷] برگرفته از شعر : ما زبان را ننگریم و قال را   ما درون را بنگریم و حال را

[۸] در زندگی شهر نشینی ، میهمان شدن بر کسی  بدون هماهمگی قبلی توهین به طرف میزبان تلفی می گردد

[۹] هر دو معنی ممکن است ۱- جوان میچکاری را داماد کنیم ۲- دل جوان میچکار را  با ساخت و توسعه اش شاد کنیم

[۱۰] سید غلام که بقعه مبارکش مورد عنایت مردممنطقه می باشد

[۱۱] سردار سازندگی روستای ما ،شهید عزیز باقر میردارنزاد،  خاطرات  نیک زیادی از او در در بین مردم خصوصآ در پروزه های مرمت چشمه آب ، قبرستان روستا و تیم فوتبال لاله  به جا مانده است . یادش همیشه گرامی باد!

[۱۲] جای بلند –در روستای ما نام محلی است

[۱۳]  نام درختی است

[۱۴]  بسیار دیده شده که متاسفانه عده ای (که خدا هدایتشان کند)، برای مبلغ ناچیزی زمینهای برادرانمان را با خدعه و توسل به سیاستهای شبه فریب از چنگشان خارج می کنند…

[۱۵] ضرب المثل معروفی در اهمیت موضوع زمین داشتیم که : آدم یا برای ناموس باید جان بدهد یا برای ملک و وطن خود .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *