زیباترین روستاهای استان چهارمحال و بختیاری / روستای یاسه چای ســامان

زیباترین روستاهای استان چهارمحال و بختیاری / روستای یاسه چای ســامان

روستای یاسه چای کجاست؟

     روستای کوهســتانی یاسه چای از توابع شهرستان ســامان استان چهارمحال و بختیاری اســت. ایــن روســتا در ۵۲ کیلومتــری شــهرکرد مرکز اســتان قرار دارد . مردم این روســتا به زبان ترکــی ســخن میگوینــد، مســلمان و پیــرو مذهــب شــیعه جعفــری هســتند.

روستای یاسه چای از شــمال به کوه اوزونچای و از جنوب به کوه شــرقون محدود میشــود. ارتفاع ایــن روســتا از ســطح دریــا ۱۹۰۰متــر و آب و هوای آن در فصــل بهــار و تابســتان ملایــم و مطبــوع و در زمستانها نسبتاً سرد است.رودخانه خروشــان زاینده رود در شرق روستا جریان دارد.

راه دسترسی به روستای یاسه چای :

روســتای یاســه چای از طریق ســامان ، شهرکرد، بن و چادگان با جاده آسفالت قابل دسترسی است

وجه تسمیه روستای یاسه چای :

یاسه چای به معنی رودخانه عریض و پهن می باشد و از کلمات ترکی اســت. با توجه به رودخانــه های نزدیک به روستای یاسه چای عرض بیشــتری دارند ، نام یاسه چای بر آن نهاده شده است.

جاذبه های گردشگری روستای یاسه چای :

بقایــای حصــار پیرامــون روســتا و خرابه هــای حمام قدیمــی قدمــت ایــن روســتا را بــه پیــش از دوره قاجار مربوط میســازد.

روســتای یاســه چاهی در کنار زاینــده رود، به لحاظ اقلیم و طبیعت مســاعد، چشــم اندازهای شــگفت انگیــزی یافتــه اســت. فصلهــای بهــار، تابســتان و پاییز بهترین زمان بازدید از این روستا است.

معماری روستای یاسه چای :

روســتای یاســه چای در محدوده میانکوهی کوهســتانی شــمال شهرســتان شــهرکرد اســتقرار یافتــه و بافــت مســکونی متراکمی دارد. خانه های روســتاییان با ســقف های مســطح در شــیب دامنــه کــوه در کنــار هم و به طــور پلکانی ســاخته شده اند که از طریق دالانهای سر پوشیده به یکدیگر راه دارند.

مصالــح بــه کار رفتــه در خانه های قدیمی روستای یاسه چای ، خشــت، گل، چوب و ســنگ است اما در ساخت خانه های جدیــد از آهــن، ســیمان، آجــر، ســنگ و گــچ نیــز اســتفاده میشــود.

شغل اهالی روستای یاسه چای :

پیرامــون روستای یاسه چای را باغ هــای وســیع فرا گرفته و جلوه جذابی به روســتا بخشــیده است.درآمــد مــردم روســتای یاســه چای غالبــاً بــر فعالیتهــای زراعــی به ویــژه باغــداری و دامداری استوار است.

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *