زیباترین روستاهای استان چهارمحال و بختیاری / روستای سرآقا سید کوهرنــگ

زیباترین روستاهای استان چهارمحال و بختیاری / روستای سرآقا سید کوهرنــگ

روستای سرآقا سید کجاست؟

روســتای شگفت سرآقا سید از توابع بخش مرکــزی شهرســتان کوهرنــگ است و در ۴۵کیلومتری شمال غربی چلگرد و ۱۳۰ کیلومتری شهرکرد قرار دارد.

روســتای ســر آقــا ســید بــا ۲۵۰۰متر ارتفــاع از ســطح دریــا اقلیمــی معتــدل  وکوهســتانی دارد. آب و هــوای آن در بهــار و تابســتان خنک و دلپذیر و در زمســتان سرد و خشک است.
این روســتا در گذشــته یکی از اتراقگاههای ییلاقــی عشــایر بختیــاری بوده کــه طی قرن اخیر به روستا تبدیل شده است.

وجه تســمیه روستای سرآقا سید :

وجه تســمیه این روستا به خاطر امامزاده ای است که مقبره آن در پایین روستا قرار دارد. چــون روســتا به صــورت مجتمــع پلکانی در بــالای ایــن امامزاده بــه وجود آمده اســت به این روستا سر آقا سید میگویند.

جاذبه های گردشگری روستای سرآقا سید :

روســتای کوهســتانی ســر آقــا ســید، بــا آب و هــوای معتــدل و چشــم اندازهای زیبــای طبیعــی از روســتاهای جــذاب بــرای دوســتداران گردشــگری طبیعــی و علاقه منــدان بــه ورزشهــای کوهســتانی است.
پیســت اســکی تابســتانه چــال میشــان نیــز از ز یباتر یــن جاذبه هــا و قابلیتهــای ورزشهای کوهســتانی اســت. این پیست در ۲۵کیلومتــری روســتای ســرآقا ســید قرار دارد.

شغل اهالی روستای سرآقا سید :

اقتصــاد ایــن روســتا بــر فعالیتهــای دامــداری، زراعــی و انجــام امــور خدماتی و تولید صنایع دستی استوار است.

راه دسترسی به روستای سرآقا سید :

روستای سرآقا سید از طر یق شهر چلگرد به علت برفگیر بودن جاده فقط در فصول گرم سال قابل دسترسی است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *