تنگروئین – قیر و کارزین – فارس

سایتها و وبلاگهای روستای تنگروئین
شهرستان قیر و کارزین – استان فارس
tangrooin.blogfa.com
tangerouin.blogfa.com/

این روستا ازتوابع بخش مرکزی شهرستان قیروکارزین و درفاصله ۴۰کیلومتری ازمرکزشهرستان قراردارد،ازشرق به شهرمبارک آباد(۱۲کیلومتر)، ازغرب به دو روستای قلات ونهویه ، ازجنوب به روستای عشایری سکزا و ازشمال به عشایرنشین شولی محدود می گردد.

رشته کوه هلیگان درجنوب جلوه خاصی به این روستاداده است،درشمال آن رشته کوهی ست که این روستارا ازعشایر شولی جدا میکند. این کوه امتداد رشته کوه جنوب شهرمبارک آباداست که به این روستا ختم میشود.

این روستاهم تنگروده وهم تنگروئین گفته میشود.معنای آن:درکتاب دهخدااینگونه معناشده است:تنگ بزرگ،ظرف آب وآبادی ست درشهرستان فیروزآبادبخش قیروکارزین.عامیانه چنین میگویندکه:این روستادردهانه تنگی واقع شده است وبه همین دلیل گفته شده است به تنگ روده.درفرهنگ جغرافیای ایران جلد۷به همین نام آورده شده است.درسال۱۳۵۱براثروقوع زلزله این روستابه کلی ویران شدوخسارات زیادی واردآوردبازماندگان اززلزله مجبوربه ترک روستاوسکونت درجای دیگرشدند،رژیم طاغوت درفاصله۵کیلومتری روستا شروع به ساخت مسکن کرده بودوکارهای مقدماتی آن انجام شده بودکه مصادف شدباپیروزی انقلاب اسلامی وکارهامتوقف شدوکلی اموال عمومی ازبین رفت.درسال۱۳۶۰گروهی ازجهادسازندگی وقت آمده بودندتااموالی که باقی مانده بود{بلوک،میلگرد}به مرکزبخش منتقل کننداهالی روستاازاین موضوع مطلع وباحضورخودمانع ازاین کارشدندوبادخالت ژاندارمری مبارکآباددرگیری اتفاق افتادومردم مجبوربه ضرب وجرح شدندکه این اقدام باعث گردیدتاادارات دولتی دررفع مشکلات روستااهتمام جدی نداشته باشند.درسال۱۳۶۲روستاازمحل قبلی به مکان فعلی نقل ومکان کردند. زلزله سال ۱۳۵۱علاوه برخسارت مادی باعث کشته شدن ۵۱نفرگردیدکه ازمیان کشته شدگان ۴نفرزن خانه داروباقی کودکان ونوجوانان بوده اندودلیل آن نیزوقوع زلزله درسحرگاه وحوالی ساعت ۵صبح بوده است.روستای فعلی ازدوطایفه ترک وفارس تشکیل شده است قسمت شرفی آن ترکها وقسمت غربی فارس زبانهازندگی میکنند.ترکهاازطایفه دمرچماقلوهستندالبته دربین فارسهاترک زبانهاکه ازطایفه ببش وکرش هستندنیززندگی میکنند.همین دوزبان بودن باعث شده که دربعضی ازاموراختلاف نظرهایی وجودداشته باشدحتی بعضا منجربه درگیری فیزیکی هم شده است ولی همت طرفین برهمبستگی واتحادمیباشد .روستاازقدیم ازاختلاف بین اقوام یعنی همان دودستگی دررنج بوده است وحتی بایک موضوع بسیارابتدائی درگیری شدیدبین روستااتفاق می افتادومدتهاتب وتاب این درگیری دربین اهالی قابل مشاهده بود.دخالت افرادجانبی که ازدوردستی برآتش داشتندبرشعله ورشدن تنوردرگیری بی تاثیرنبود؛ازجمله دلائل دیگری که دروقوع این درگیری ونزاع دخالت داشت فقرفرهنگی رابایدنام بردوافراط درتعصب قومی وتعصب غیرمنطقی ازعلل دیگراین واقعه بودبه طوری که ازدواج بین دوطائفه امری غبرممکن ویااین که بادردسرهای فراوان ممکن میشد.اما این پدیده بارشدفرهنگی که دربحث میزان سواداشاره خواهم کردکم رنگ گردیده وباازدواج هائی که صورت گرفته میتوان ادعاکردکه این اختلافات ازروستارخت بربسته ویاکسی علاقه ای برکوبیدن برطبل اختلاف ندارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *