روستاهای شهرستان بیجار استان کردستان

روستاهای شهرستان بیجار استان کردستان

آل کبود-خیراباد-قره بلاغ-قیصه-گلبلاغ علیا-مخور-مقلی-شریف اباد-قشلاق نوروز-بهرام اباد-چشمه ایاز-سایل مایل-قراطوره-گنبدحاجی-نعمت ابادعلیا-خاندان قلی-باباسرخه-برجگه-دولت اباد- خرم اباد-ندری-چشمه جان قلی-زرده کمر-صلوات اباد-قاضی قوشچی-قباسرخ-چهل امیران-اقامراد-الوندقلی-چنگیزقلعه-رحمت اباد- علی بدل-گلبلاغ سفلی-ویسمرید-حسین ابادگرگان-پهنه بر-حسین ابادکمرزرد-خوشاب-چشمه کاظم-سعداباد-قاسم ابادوینسار-قمدره- گلستانه-نعمت ابادسفلی

بابارشانی

جبرییل-چلانه-خان اباد-اغکندسفلی-جوروندی-دارغیاث- چشمه ادینه-خانباغی-ده بنه-کهریز-دولت یار-اغکندعلیا-سبزوار- شبرتو-شوشتری-کنامار-گوجه کند-کلوچه-قوری چای-باباکرم-رضااباد- سلامت اباد-علی اباد-قاضی اباد-گراچقا-میل سفید-چهل امیران- سیرلان-باقراباد-طهمورث-قره دربند-قزل اغاج-هزارخان-سیف اباد-

گرگین

تکیه-جداقیه-جیران-زیوه-قجور-قمطرقه-گرگین-اغچه گنبد-حاجی اباد-قره محمدلو-قیچلو-گره چقا-گل قشلاق-گوگ تپه-مغانلو-نیمه کار-هشتادجفت-ینگی ارخ-سیلتان-توپاغاج-بیانلو-سلطان اباددره ویران-چغورقشلاق-شیرین بلاغ-بهرام گنبد-چالی بلاغ-خوشه گل-قزلکندسفلی-قزلکندعلیا- گل تپه سیلتان-محمدابادعلی اکبرخان-اغبلاغ حسین خان-تازه قشلاق- حسین اباددمیرچی-قراجلو-قزل خاتون-کهل-مرادی-

سیاه منصور

جعفراباد-حسن ابادچاروق-خوش مقام-آب باریک-حسین اباد-علی اباد-علی سرخ-قزل بلاغ-کوتان سفلی-مدک-اوغلان میراحمد- کچه گنبد-اوچ گل-علیشاه-قاوشق-گل بلاغ-ینگی کند-اغبلاغ علی اکبرخان-قره بلاغ میانکوه

نجف اباد

ابراهیم اباد-بابانظر-حصارسفید-شیرکش علیا-علی اباد- کلک-نجف اباد-نوبهار-المه قلاغ-امیراباد-باشوکی-تپه محمدی-حسین خان- درویش خاکی-دهرقه پیرحسین-زینل خان-شیرکش سفلی-کانی کن-گوندگ- برگشاد-پشت تنگ-خراسان-سلطان ابادتنبلی-قشلاق لو-مبارک اباد

خورخوره

چولجه-سیدان-خورخوره-چپقلو-مهراباد-زاغه فولاد-قزل علی- ایده لو-قره پالچوق-بابافقیه-گنبدی-ماقوت-مبارک اباد-میرک-الاگز-بابارستم-چوپی-حسن اباد-دولت کند-شریف اباد-قمشلو- تازه اباد

پیرتاج

پیرتاج-جعفراباد-حاجی اباد-خدایی-شیرین سو-گوگ قاش-زینال- حسن تیمورعلیا-همایون-قزانقره-ینگی کند-فتح اباد-شاه گدارسفلی- کاکاعباس-کچه گنبد-گاوبازه-اقبلاق چنگ الماس-چشمه ادینه

خسروآباد

خسرواباد-زرین جوب-چشمه منتش-اشرف ابادقوچ-حاجی اباد-دوسر-شهرک سفلی-قدیم خان-قرخلر-محمدابادنیل-خودلان-امین اباد-بودلا-چشمه خلیل-چشمه قلی-خرزدین-زرین اباد-صادق اباد- کرانی-چالاب-اسلام اباد-حسن آباد-شیخ بشارت-محمدجان-مهترکندی-نورمحمدکندی-قمچقای-ازادویس علیا-امیراصلان-خلیفه قشلاق-داداش کندی-سلطان ابادقزل تپه-سیف علی کندی-قزل تپه-قیطاس-نوشاد-اغ یازی-احمداباد- ازادویس سفلی-الپهوت-باباخان-رستم کندی-کریم کندی-محمداباد- ولی بیگ-ینگی اباد

طغامین

اغبلاغ طغامین-شریف کندی-گل تپه طغامین-اوچ گنبدخان-سراب-اغ کند-بستاندره-چتاق-خان کندی-سلطان ابادچتاق-قزلجه-قورت دره- قینرجه-کله زان-اوچ گنبدسلطان-سیوری-کورکوره

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *