روستاهای شهرکرد – چهارمحال و بختیاری

روستاهای شهرستان شهرکرد – استان چهارمحال و بختیاری

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲/۲/۱۳۶۶ بنا به پیشنهاد شماره

۸۴۹۲.۱.۵.۵۳ مورخ ۱۳/۹/۱۳۶۵ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳

قانون تعاریف و ضوابط‌ تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه ۱۳۶۲ مجلس

شورای اسلامی و در اجرای ماده ۳ قانون و تبصره‌های ذیل آن و

ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تصویب‌نمودند:

‌در شهرستان شهرکرد تابعه استان چهار محال و بختیاری تعداد ۸

دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در محدوده جغرافیایی معین

مطابق با کروکی و‌نقشه‌های ۱.۲۵۰۰۰۰ ضمیمه که ممهور به مهر

دفتر هیأت وزیران است به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:

۱ – دهستان دستگرد ‌به مرکزیت روستای شهرک عدل

مشتمل بر ۳۹ روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل 

۲ – دهستان شلمزار ‌به مرکزیت روستای شلمزار مشتمل

بر ۳۵ روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل  

۳ – دهستان هفشحان ‌به مرکزیت روستای طاقانک مشتمل

بر ۴۶ روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل  

۴ – دهستان حومه ‌به مرکزیت روستای چالشتر مشتمل بر

۱۶ روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل  

۵ – دهستان لار ‌به مرکزیت روستای سورشجان مشتمل بر

۲۵ روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل  

۶ – دهستان بن به مرکزیت روستای وردنجان مشتمل بر

۱۳۱ روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل 

۷ – دهستان سامان ‌به مرکزیت روستای شوراب صغیر

مشتمل بر ۱۷۹ روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل  

۸ – دهستان هوره ‌به مرکزیت روستای هوره مشتمل بر

۲۹۹ روستا، مزرعه و مکان تابع و مستقل به شرح:

 

۱ ـ چم کاکا، ۲ ـ دشتی، ۳ ـ سوادجان، ۴ ـ صادق‌آباد، ۵ ـ

قراقوش، ۶ ـ قوچان، ۷ ـ گرمدره، ۸ ـ مارکده، ۹ ـ هوره، ۱۰ ـ

مزرعه اشرف‌آباد، ۱۱ ـ مزرعه‌ابراهیم‌آباد، ۱۲ ـ مزرعه

ابراهیم‌آباد، ۱۳ ـ مزرعه احمدآباد، ۱۴ ـ مزرعه احمدآباد، ۱۵ ـ

مزرعه احمدآباد، ۱۶ ـ مزرعه احمدآباد، ۱۷ ـ مزرعه احمدآباد، ۱۸

-‌مزرعه احمد بلاغی، ۱۹ ـ مزرعه آخ میش، ۲۰ ـ مزرعه

اردشیرآباد، ۲۱ ـ مزرعه اسدآباد، ۲۲ ـ مزرعه اسدآباد، ۲۳ ـ

مزرعه اسفندیارآباد، ۲۴ ـ مزرعه‌اسکندرآباد، ۲۵ ـ مزرعه

اسکندرآباد، ۲۶ ـ مزرعه اسکندرآباد، ۲۷ ـ مزرعه اسلام‌آباد، ۲۸

ـ مزرعه اسلام‌آباد، ۲۹ ـ مزرعه اسلام‌آباد، ۳۰ ـ

مزرعه‌اسماعیل‌آباد، ۳۱ ـ مزرعه اسماعیل‌آباد، ۳۲ ـ مزرعه

اسماعیل‌آباد، ۳۳ ـ مزرعه اصغرآباد، ۳۴ ـ مزرعه اصغرآباد، ۳۵ ـ

مزرعه اصغرآباد، ۳۶ ـ مزرعه اصغرآباد،۳۷ ـ مزرعه اصغرآباد

پایین، ۳۸ ـ مزرعه آغل گوسفند، ۳۹ ـ مزرعه آغامیرم، ۴۰ ـ مزرعه

آق‌بلاغ، ۴۱ ـ مزرعه آق‌دش، ۴۲ ـ مزرعه اکبرآباد، ۴۳ ـ

مزرعه‌اکبرآباد، ۴۴ ـ مزرعه اکبرآباد، ۴۵ ـ مزرعه اکبرآباد، ۴۶

ـ مزرعه اکبرآباد، ۴۷ ـ مزرعه اکبرآباد، ۴۸ ـ مزرعه اگر

ماندرسی باشو، ۴۹ ـ مزرعه امام آقاجی، ۵۰ -‌مزرعه امام‌درسی،

۵۱ ـ مزرعه امیدآباد، ۵۲ ـ مزرعه امیر، ۵۳ ـ مزرعه امیرآباد،

۵۴ ـ مزرعه امیرآباد، ۵۵ ـ مزرعه امین‌آباد، ۵۶ ـ مزرعه

انجیل‌آباد، ۵۷ -‌مزرعه اوچای، ۵۸ ـ مزرعه بادام لوچه سفلی، ۵۹

ـ مزرعه بادام لوچه وسطی، ۶۰ ـ مزرعه باش‌گل علیا، ۶۱ ـ مزرعه

باغ کهلا، ۶۲ ـ مزرعه باقرآباد، ۶۳ -‌مزرعه برات‌آباد، ۶۴ ـ

مزرعه بنل‌کو سفلی، ۶۵ ـ مزرعه بهرام‌آباد، ۶۶ ـ مزرعه

بهرام‌آباد، ۶۷ ـ مزرعه بهرام‌آباد، ۶۸ ـ مزرعه بهرام‌آباد، ۶۹

ـ مزرعه بهمن‌آباد،۷۰ ـ مزرعه بهمن‌آباد، ۷۱ ـ مزرعه بید، ۷۲ ـ

مزرعه پونه‌وار، ۷۳ ـ مزرعه جارنو، ۷۴ ـ مزرعه جعفرآباد، ۷۵ ـ

مزرعه جعفرآباد، ۷۶ ـ مزرعه جعفرآباد، ۷۷ -‌مزرعه جعفرآباد، ۷۸

ـ مزرعه جلیل‌آباد، ۷۹ ـ مزرعه جلیل‌آباد، ۸۰ ـ مزرعه

جمشیدآباد، ۸۱ ـ مزرعه جوادآباد، ۸۲ ـ مزرعه چاه عمیق، ۸۳ ـ

مزرعه چپ دره،۸۴ ـ مزرعه چراغ‌آباد، ۸۵ ـ مزرعه چراغ‌خانی، ۸۶

ـ مزرعه چشمه، ۸۷ ـ مزرعه چشمه تنگ، ۸۸ ـ مزرعه چای سفلی، ۸۹ ـ

مزرعه چای علیا، ۹۰ ـ مزرعه‌چشمه حبیب، ۹۱ ـ مزرعه چشمه کلیچه،

۹۲ ـ مزرعه چشمه کلبعلی، ۹۳ ـ مزرعه چشمه گل، ۹۴ ـ مزرعه چشم

ماری، ۹۵ ـ مزرعه حاج بهرام علی، ۹۶ -‌مزرعه حاجی آباد، ۹۷ ـ

مزرعه حاجی‌آباد، ۹۸ ـ مزرعه برازنده، ۹۹ ـ مزرعه حبیب‌آباد،

۱۰۰ ـ مزرعه حبیب‌آباد، ۱۰۱ ـ مزرعه حبیب‌آباد، ۱۰۲ ـ

مزرعه‌حسن‌آباد، ۱۰۳ ـ مزرعه حسن‌آباد، ۱۰۴ ـ مزرعه حسن‌آباد،

۱۰۵ ـ مزرعه حسن‌آباد، ۱۰۶ ـ مزرعه حسن‌آباد، ۱۰۷ ـ مزرعه

حسن‌آباد، ۱۰۸ ـ مزرعه‌حسن‌آباد، ۱۰۹ ـ مزرعه حسین‌آباد، ۱۱۰ ـ

مزرعه حسین‌آباد، ۱۱۱ ـ مزرعه حسین‌آباد، ۱۱۲ ـ مزرعه

حسین‌آباد، ۱۱۳ ـ مزرعه حسین‌آباد، ۱۱۴ ـ مزرعه‌حسین‌آباد، ۱۱۵

ـ مزرعه حسین‌آباد، ۱۱۶ ـ مزرعه حسین‌آباد، ۱۱۷ ـ مزرعه

حسین‌قلی، ۱۱۸ ـ مزرعه حشمت‌آباد، ۱۱۹ ـ مزرعه حمیدآباد، ۱۲۰ ـ

مزرعه‌حیدرآباد، ۱۲۱ ـ مزرعه حیدرآباد، ۱۲۲ ـ مزرعه خرم‌آباد،

۱۲۳ ـ مزرعه خسروآباد، ۱۲۴ ـ مزرعه داودآباد، ۱۲۵ ـ مزرعه داغ

داغان، ۱۲۶ ـ مزرعه دره‌باباعلی، ۱۲۷ ـ مزرعه دره‌بن، ۱۲۸ ـ

مزرعه خاردونی، ۱۲۹ ـ مزرعه دره دمی، ۱۳۰ ـ مزرعه دره زینل

عباس‌آباد، ۱۳۱ ـ مزرعه شرشر عرب، ۱۳۲ ـ مزرعه‌دره قویی، ۱۳۳ ـ

مزرعه دره صغیر، ۱۳۴ ـ مزرعه دم دره، ۱۳۵ ـ مزرعه دولت‌آباد،

۱۳۶ ـ مزرعه رجب‌آباد، ۱۳۷ ـ مزرعه رجبعلی، ۱۳۸ ـ مزرعه

رحمت‌آباد،۱۳۹ ـ مزرعه رحیم‌آباد، ۱۴۰ ـ مزرعه دره نعمت، ۱۴۱ ـ

مزرعه رحیم‌آباد، ۱۴۲ ـ مزرعه رستم‌آباد، ۱۴۳ ـ مزرعه

رستم‌آباد، ۱۴۴ ـ مزرعه رستم‌آباد، ۱۴۵ -‌مزرعه رستم‌آباد، ۱۴۶

ـ مزرعه رمضان‌آباد، ۱۴۷ ـ مزرعه رمضان‌آباد، ۱۴۸ ـ مزرعه

زیرکلها، ۱۴۹ ـ مزرعه سارابرون، ۱۵۰ ـ مزرعه سازاغ، ۱۵۱ ـ

مزرعه‌سامان، ۱۵۲ ـ مزرعه سامان، ۱۵۳ ـ مزرعه سکوپ، ۱۵۴ ـ

مزرعه سکوچم بالا، ۱۵۵ ـ مزرعه عاشق‌آباد، ۱۵۶ ـ مزرعه سوله

دره، ۱۵۷ ـ مزرعه سورتلی،۱۵۸ ـ مزرعه سهراب‌آباد، ۱۵۹ ـ مزرعه

سه گود، ۱۶۰ ـ مزرعه سید احمد، ۱۶۱ ـ مزرعه سید برات قدم، ۱۶۲

ـ مزرعه حسین بلاغی، ۱۶۳ ـ مزرعه رشر،۱۶۴ ـ مزرعه شرشر، ۱۶۵ ـ

مزرعه شیخ‌آباد، ۱۶۶ ـ مزرعه شیرین‌سو، ۱۶۷ ـ مزرعه صغری، ۱۶۸

ـ مزرعه صفرآباد، ۱۶۹ ـ مزرعه صفرآباد، ۱۷۰ ـ مزرعه‌صفرآباد،

۱۷۱ ـ مزرعه صفرآباد، ۱۷۲ ـ مزرعه صادق‌آباد، ۱۷۳ ـ مزرعه

صفرگلی، ۱۷۴ ـ مزرعه طاهرآباد، ۱۷۵ ـ مزرعه عباس‌آباد، ۱۷۶ ـ

مزرعه عباس‌آباد،۱۷۷ ـ مزرعه عباس‌آباد، ۱۷۸ ـ مزرعه

عباس‌آباد، ۱۷۹ ـ مزرعه عباس‌آباد، ۱۸۰ ـ مزرعه عباس‌آباد، ۱۸۱

ـ مزرعه عباس‌آباد، ۱۸۲ ـ مزرعه عباس‌آباد، ۱۸۳ـ مزرعه

عباس‌آباد، ۱۸۴ ـ مزرعه عباس‌آباد، ۱۸۵ ـ مزرعه عبداله‌آباد،

۱۸۶ ـ مزرعه عزت‌آباد، ۱۸۷ ـ مزرعه عزیزآباد، ۱۸۸ ـ مزرعه

عسگرآباد، ۱۸۹ ـ مزرعه‌عطاآباد، ۱۹۰ ـ مزرعه علی‌آباد، ۱۹۱ ـ

مزرعه علی‌آباد، ۱۹۲ ـ مزرعه علی‌آباد، ۱۹۳ ـ مزرعه علی‌آباد،

۱۹۴ ـ مزرعه علی‌آباد، ۱۹۵ ـ مزرعه علی‌آباد، ۱۹۶ -‌مزرعه

علی‌آباد، ۱۹۷ ـ مزرعه علی‌آباد، ۱۹۸ ـ مزرعه علی‌آباد، ۱۹۹ ـ

مزرعه علی‌آباد چم بالا، ۲۰۰ ـ مزرعه علی‌آباد سفلی، ۲۰۱ ـ

مزرعه علی‌اکبر دیمسی،۲۰۲ ـ مزرعه علی غیب، ۲۰۳ ـ مزرعه

عوض‌آباد، ۲۰۴ ـ مزرعه عوض‌آباد، ۲۰۵ ـ مزرعه عوض‌بیگی، ۲۰۶ ـ

مزرعه غفارآباد، ۲۰۷ ـ مزرعه غفورآباد، ۲۰۸ـ مزرعه

غلامحسین‌آباد، ۲۰۹ ـ مزرعه غلامرضاآباد، ۲۱۰ ـ مزرعه

فتاحی‌آباد، ۲۱۱ ـ مزرعه فتحی‌آباد، ۲۱۲ ـ مزرعه فیروزآباد،

۲۱۳ ـ مزرعه فیروزآباد، ۲۱۴ـ مزرعه فیل‌آباد، ۲۱۵ ـ مزرعه

قاپوق، ۲۱۶ ـ مزرعه قارابلاغ، ۲۱۷ ـ مزرعه قارادره، ۲۱۸ ـ

مزرعه قاراقاچ، ۲۱۹ ـ مزرعه قاراقابولاغی، ۲۲۰ ـ

مزرعه‌قاسم‌آباد، ۲۲۱ ـ مزرعه قاسم‌آباد، ۲۲۲ ـ مزرعه

قاسم‌آباد، ۲۲۳ ـ مزرعه قاسم‌آباد، ۲۲۴ ـ مزرعه قاسم‌خان، ۲۲۵

ـ مزرعه قدم‌آباد، ۲۲۶ ـ مزرعه قورتی بلاغ،۲۲۷ ـ مزرعه

قوزآقاجی، ۲۲۸ ـ مزرعه کدکبود، ۲۲۹ ـ مزرعه کرم‌آباد، ۲۳۰ ـ

مزرعه کریم‌آباد، ۲۳۱ ـ مزرعه قارایال، ۲۳۲ ـ مزرعه قلعه

احمدآباد، ۲۳۳ -‌مزرعه کاستره، ۲۳۴ ـ مزرعه کهریز نقدی، ۲۳۵ ـ

مزرعه کمربند، ۲۳۶ ـ مزرعه کوتل‌آباد، ۲۳۷ ـ مزرعه کولی بلاغی،

۲۳۸ ـ مزرعه گپز، ۲۳۹ ـ مزرعه گردنه،۲۴۰ ـ مزرعه گری‌باغ، ۲۴۱

ـ مزرعه گون گل، ۲۴۲ ـ مزرعه گونی گوزه، ۲۴۳ ـ مزرعه گرایلی،

۲۴۴ ـ مزرعه محمدآباد، ۲۴۵ ـ مزرعه محمدآباد، ۲۴۶ -‌مزرعه

محمدآباد، ۲۴۷ ـ مزرعه محمدآباد، ۲۴۸ ـ مزرعه محمدآباد، ۲۴۹ ـ

مزرعه محمدآباد، ۲۵۰ ـ مزرعه محمدآباد، ۲۵۱ ـ مزرعه محمدعلی،

۲۵۲ -‌مزرعه محمدنادر، ۲۵۳ ـ مزرعه محمودآباد، ۲۵۴ ـ مزرعه

محمودآباد، ۲۵۵ ـ مزرعه محمودآباد، ۲۵۶ ـ مزرعه محمودآباد، ۲۵۷

ـ مزرعه مختارآباد، ۲۵۸ -‌مزرعه مختارآباد، ۲۵۹ ـ مزرعه

مختارآباد، ۲۶۰ ـ مزرعه مرتضوی، ۲۶۱ ـ مزرعه مردغ، ۲۶۲ ـ مزرعه

مسلم‌آباد، ۲۶۳ ـ مزرعه مسلمان‌آباد، ۲۶۴ ـ مزرعه‌معروف‌آباد

سفلی، ۲۶۵ ـ مزرعه ملت‌آباد، ۲۶۶ ـ مزرعه ملک‌آباد، ۲۶۷ ـ

مزرعه ملک‌آباد، ۲۶۸ ـ مزرعه منصورآباد، ۲۶۹ ـ مزرعه

مهدی‌آباد، ۲۷۰ ـ مزرعه‌مهدی‌آباد، ۲۷۱ ـ مزرعه مهدی‌آباد، ۲۷۲

ـ مزرعه ناصرآباد، ۲۷۳ ـ مزرعه ناصرآباد، ۲۷۴ ـ مزرعه

ناصرآباد، ۲۷۵ ـ مزرعه ناصرآباد، ۲۷۶ ـ مزرعه نجات‌آباد،۲۷۷ ـ

مزرعه نجف‌آباد، ۲۷۸ ـ مزرعه نجف‌آباد، ۲۷۹ ـ مزرعه نجف‌آباد،

۲۸۰ ـ مزرعه نصرت‌آباد، ۲۸۱ ـ مزرعه نورآباد، ۲۸۲ ـ مزرعه

نورآباد، ۲۸۳ -‌مزرعه نورآباد، ۲۸۴ ـ مزرعه نوروزآباد، ۲۸۵ ـ

مزرعه نیستان، ۲۸۶ ـ مزرعه ولی‌آباد، ۲۸۷ ـ مزرعه هاشم آغاچی،

۲۸۸ ـ مزرعه هرمی، ۲۸۹ ـ مزرعه‌همت‌آباد، ۲۹۰ ـ مزرعه

همت‌آباد، ۲۹۱ ـ مزرعه همت‌آباد، ۲۹۲ ـ مزرعه هنرآباد، ۲۹۳ ـ

مزرعه یاری‌آباد، ۲۹۴ ـ مزرعه یالانچی، ۲۹۵ ـ مزرعه

یالانچی،۲۹۶ ـ مزرعه یحیی‌آباد، ۲۹۷ ـ مزرعه یزدان‌آباد، ۲۹۸ ـ

مزرعه نقدعلی مزرعه‌سی، ۲۹۹ ـ نصرت‌آباد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *