روستاهای شهرستان سربند استان مرکزی

روستاهای شهرستان سربند استان مرکزی

 1 – دهستان آستانه ——————————————————– ‌به مرکزیت روستای عضدیه مشتمل بر ۲۱ روستا،‌مزرعه و مکان به اسامی زیر: ۱ ـ باغک عضدیه ۲ ـ پاکل ۳ ـ پاموزج ۴ ـ چشمه سعیدان ۵ ـ علی‌آباد ۶ ـ خراجی ۷ ـ دوخواهران ۸ ـ ظهرآباد استانه ۹ ـ عضدیه ۱۰ ـ قشلاق دو خواهران ۱۱ ـ‌قلعه آقاحمید ۱۲ ـ قلعه بالمان ۱۳ ـ پرکله ۱۴ ـ سرسختی علیا ۱۵ ـ نورآباد ۱۶ ـ برج ۱۷ ـ چشمه سعیدان نو ۱۸ ـ قلعه عباس‌آباد ۱۹ ـ پلنگدر ۲۰ ـ برج چشمه‌محمود ۲۱ ـ ضیاآباد.

 2 ـ دهستان نالمیر ——————————————————– ‌به مرکزیت روستای حشیان مشتمل بر ۳۴ روستا، مرزعه و مکان بهاسامی زیر: ۱ ـ ده علی مراد ۲ ـ حشیان ۳ ـ قریه بیات ۴ ـ نخلستان علیا ۵ ـ ده عبداله ۶ ـ نخلستان سفلی ۷ ـ ده‌علی خان ۸ ـ زاغه اکبرآباد ۹ – عباس‌آباد ۱۰ ـ آقاج کندی ۱۱ـ تواندشت علیا ۱۲ ـ کل اشتر ۱۳ ـ مالمیر ۱۴ ـ خلج‌مالمیر ۱۵ ـ تپه ۱۶ ـ خشگدر مالمیر ۱۷ ـ ده مولا ۱۸ ـ برج عباس‌خان ۱۹ ـ ده خداکرم ۲۰ ـ آقداش ۲۱ ـ‌قره داش ۲۲ ـ معدن فلدسپات ۲۳ ـ بن گنید ۲۴ ـ تواندشت سفلی ۲۵ ـ برج عیوض ۲۶ ـ ده ذوالفقار ۲۷ ـ حاجی بیک ۲۸ ـ اقبلاغ محمد حسین‌خان ۲۹ ـ آب‌بخشیان ۳۰ ـ گل زرد عبدی ۳۱ ـ قره‌تپه (‌محسن‌آباد) ۳۲ ـ نیازآغه ۳۳ ـ برج بالان ۳۴ ـ قلعه نوزندیه.

 3 ـ دهستان پل دوآب ——————————————————– ‌به مرکزیت روستای توره مشتمل بر ۵۰ روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر: ۱ ـ سنگر ۲ ـ نبیدر ۳ ـ سوار آباد سفلی ۴ ـ سوارآباد علیا ۵ ـ سرچال ۶ – میانرود ۷ ـ لنجرود ۸ ـ بادامک ۹ ـ ملک آباد ۱۰ ـ الرج ۱۱ ـ بصری ۱۲ ـ توره ۱۳ ـ‌قهوه‌خانه فر ۱۴ ـ عزت آباد ۱۵ ـ حصارفر ۱۶ ـ فر ۱۷ ـ اسکان ۱۸ ـ گاوگدار ۱۹ ـ حسین‌آباد ۲۰ ـ پیران ۲۱ ـ کلاه‌دوز ۲۲ ـ ریز ۲۳ ـ بانه ۲۴ ـ جزنق ۲۵ ـ‌مهدی‌آباد ۲۶ ـ قهوه‌خانه پل دوآب ۲۷ ـ باغ تبریزی ۲۸ ـ قلعه مرتضی ۲۹ ـ تحت محل ۳۰ ـ موتور مکتنیزه برادران برایت ۳۷ ـ مهاجران کمر ۳۸ ـ مهاجران‌ملاابوالحسن ۳۹ ـ البرز ۴۰ ـ حسن آباد ۴۱ ـ دنبه ۴۲ ـ قلعه کوکبیه ۴۳ ـ مزرعه مکانیزه موجد ۴۴ ـ رنگ‌سازی رونای ۴۵ ـ جمال‌آباد ۴۶ ـ علی‌آباد ۴۷ ـ کزاز علیا۴۸ ـ کزاز سفلی ۴۹ ـ خسبیان ۵۰ ـ منصورآباد.

 4 ـ دهستان سربند ——————————————————– ‌به مرکزیت روستای هند ودر مشتمل بر ۷۶ روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر: ۱ ـ حاج یوسف ۲ ـ ملاباقر سفلی ۳ ـ ملاباقر علیا ۴ ـ قرینه دره علیا ۵ ـ قرینه دره سفلی ده کوثر ۷ ـ آقچه بلاغ ۸ ـ اقبلاغ سادات ۹ ـ ده خرابه کن ۱۰ ـ ده اصغر۱۱ ـ ده مهدی ۱۲ ـ ده داود ۱۳ ـ علی قورچی ۱۴ ـ قلعه تیمورخان ۱۵ ـ اسکندرلو ۱۶ ـ چال هما ۱۷ ـ سارلچو ۱۸ ـ گلبداق ۱۹ ـ هندودر ۲۰ ـ خمستان ۲۱ ـ ده‌علی محمد ۲۲ ـ خنادره علیا ۲۳ ـ خنادره سفلی ۲۴ ـ خنادره وسطی ۲۵ ـ گل زرد مالمیر ۲۶ ـ قاییدان ۲۷ ـ آق‌گل ۲۸ ـ وزمستان سفلی ۲۹ ـ وزمستان علیا ۳۰ ـ‌قلعه نوررحیم‌خانی ۳۱ ـ ارکلو ۳۲ ـ ده‌کلبی ۳۳ ـ ده‌حسین ۳۴ ـ روشت ۳۵ ـ مروار ۳۶ ـ کارخانه ۳۷ ـ ایمانلو ۳۸ ـ ده‌زمان ۳۹ ـ کچلو ۴۰ ـ قشلاق ۴۱ ـ بهرام‌آباد۴۲ ـ ده‌آقا ۴۳ ـ مهرلو ۴۴ ـ چنارستان ۴۵ ـ فاقرلو ۴۶ ـ چمرحیم ۴۷ ـ تنکه ۴۸ ـ فزیانه علیا ۴۹ ـ خلیفه بلاغی ۵۰ ـ عزت آباد ۵۱ ـ سیاه سلطان ۵۲ ـ لوزدر علیا۵۳ ـ لوزدر سفلی ۵۴ ـ لوزدر وسطی ۵۵ ـ محمودآباد بی آب ۵۶ ـ خلیج علیا ۵۷ ـ ده میر قاسم ۵۸ ـ عزیانه سفلی ۵۹ ـ کهنه حصار ۶۰ ـ گزطاف علیا ۶۱ ـ‌گزطاف سفلی ۶۲ ـ خلج سفلی ۶۳ ـ ده‌سلمان ۶۴ ـ نظام آباد ۶۵ ـ امام‌زاده صنارکش ۶۶ ـ مرادخان ۶۷ ـ باجگیران ۶۸ ـ معدن نظام آباد ۶۹ ـ حسن‌آباد ۷۰ ـ‌درآب ۷۱ ـ ده نصیر ۷۲ ـ کمال صالح ۷۳ ـ ملحمدر ۷۴ ـ سرآب ۷۵ ـ آقبلاغ فرج بیک ۷۶ ـ قلعه نو کریم بیک.

 5 ـ دهستان قره کهریز ——————————————————– ‌به مرکزیت روستای هفته مشتمل بر ۴۶ روستا، مزرعه و مکان بهاسامی زیر: ۱ ـ سیاه کله جوی ۲ ـ قدمکاه ۳ ـ دهپول ۴ ـ اکبرآباد ۵ ـ کلاوه ۶ ـ کارخانه قند شازند ۷ ـ ایستگاه شازند ۸ ـ ورقا ۹ ـ رؤشان ۱۰ ـ باغ بر آفتاب ۱۱ ـ غنیز ۱۲ ـ‌عباس‌آباد شازند ۱۳ ـ نگهبانی شازند ۱۴ ـ چناس ۱۵ ـ سرسختی سفلی ۱۶ ـ سورانه ۱۷ ـ تجره ۱۸ ـ دستجرد ۱۹ ـ پازنه ۲۰ ـ واشه ۲۱ ـ هفته ۲۲ ـ قلعه‌دیزیجان ۲۳ ـ عمارت ۲۴ ـ قلعه پسیچان ۲۵ ـ حصاردیزیجان ۲۶ ـ عنبرته ۲۷ ـ کرک ۲۸ ـ مرچان ۲۹ ـ آبا باریک ۳۰ ـ معدن کرک ۳۱ ـ قاقان ۳۲ ـ روغنی ۳۳ ـ‌زنگدر ۳۴ ـ ده‌احمد ۳۵ ـ تمبلی ۳۶ ـ شرف‌آباد ۳۷ ـ حسین‌آباد ۳۸ ـ حاج‌آباد ۳۹ ـ محمودآباد ۴۰ ـ چغاپهنه ۴۱ ـ وناوی ۴۲ ـ ارتلق قبا ۴۳ ـ کپر ۴۴ ـ گورچک۴۵ ـ جلال‌آباد ۴۶ ـ تخمار.

 6 – دهستان زالیان ——————————————————– ‌به مرکزیت روستای نهرمیان مشتمل بر ۵۰ روستا، مزرعه ومکان به اسامی زیر: ۱ ـ خرخب ۲ ـ قوش‌تپه ۳ ـ ظهیرآباد نهرمیان ۴ ـ قره بنیاد ۵ ـ آقبلاغ ۶ ـ سنگ‌سفید (‌گل زرد) ۷ ـ جلایر ۸ – مزرعه نوابی ۹ ـ پلیس راه ۱۰ ـ قلعه نهرمیان ۱۱ ـ‌کارخانه شن رامیان ۱۲ ـ نهرمیان ۱۳ ـ کوسعلی ۱۴ ـ بهمنی ۱۵ ـ مزرعه خاتون ۱۶ ـ قهوه‌خانه راه بروجرد ۱۷ ـ گل زرد قلعه ۱۸ ـ میلاخور ۱۹ ـ قلعه‌چی سفلی۲۰ ـ قلعه‌چی علیا ۲۱ ـ مروارید دره ۲۲ ـ کتیران علیا ۲۳ ـ کتیران سفلی ۲۴ ـ کهریز باغ ۲۵ ـ چغاسیاه ۲۶ ـ تاج دولت‌شاه ۲۷ ـ زالیان ۲۸ ـ دوجفت ۲۹ ـ ده‌کایید۳۰ ـ ده صفرعلی ۳۱ ـ رضاآباد ۳۲ ـ خشگ‌در سفلی ۳۳ ـ خشگدر علیا ۳۴ ـ خشگدر جرخستان ۳۵ ـ دره پیری ۳۶ ـ نجف آباد ۳۷ ـ کلجوب ۳۸ ـ سرکمری ۳۹ـ سرخدر ۴۰ ـ بیاتان سوخته ۴۱ ـ رستم راه ۴۲ ـ گونستان ۴۳ ـ قمارخان ۴۴ ـ چهار چریک ۴۵ ـ آدینه مسجد بالا ۴۶ ـ آدینه مسجد پایین ۴۷ ـ علی‌آباد ۴۸ ـ باقر‌آباد ۴۹ ـ حصاردره ۵۰ ـ صادق آباد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *