فهرست روستاهای شهرستان الیگودرز – لرستان

فهرست روستاهای شهرستان الیگودرز – لرستان

روستاهای بخش ززوماهرو، دهستان ززشرقی

 • آب گرمگ
 • بنگ
 • تاویر
 • تیرنان
 • دشت خانی
 • زیبا
 • سیلاو
 • شاهرود
 • قادیان
 • کاداود
 • کدیور
 • کونکره
 • گله یار
 • گلی جاس
 • مواره
 • موس
 • بهارکار
 • چال گرد
 • چکان حسین
 • دستگرد
 • دل سوران
 • دهقادی
 • سربیشه
 • سه سوک
 • فیروزآباد
 • کیرو(کیگور)
 • گل سفید
 • نصرآباد
 • رشکان
 • آبسرده
 • اثار
 • پیرامام
 • جله
 • چال اشکوه
 • خدادادکش سفلی
 • خدادادکش علیا
 • درخت چمن
 • سرلک
 • سری کوه
 • شول آباد سفلی
 • شول آباد علیا
 • می کوش کان
 • سریکوه علیا
 • آب رحمت
 • بن تنگ
 • چالگردکشت
 • خیرآباد
 • دره چه
 • پره کشت ورزه جعفرقلی
 • سیدکشت ورزه
 • ده محمدحسین
 • رشیدآباد
 • سرقلعه
 • سرمیدان
 • سیرزار
 • شاه مکان
 • شیخان داودخونی
 • علی آباد
 • نجف آباد
 • وزمستان نمک کشت ورزه
 • شاه مکان صفر
 • شیفان سفلی

روستاهای بخش ززوماهرو، دهستان ززشرقی

 • اردسی
 • بردفاتح
 • برزه
 • تونا
 • چل غرو
 • درازی
 • درچه
 • سرتنگ برزه
 • لانه شاهی
 • میسون
 • نریمان
 • نسارابراهیم
 • تزره
 • اسلام آباد محمدحسین
 • بنه وار یعقوب
 • حیه
 • دره دنگ
 • سرقلعه
 • قلعه نر
 • کمرگپ
 • وزمستان
 • گلدشت جمالیان

روستاهای بخش ززوماهرو، دهستان ماهرو

 • آبگرمک سفلی
 • آبگرمک علیا
 • بربرمرگ سر
 • پاسفیدانه
 • پنبه کار
 • پوچکک
 • تنگ چنار
 • چال اسماعیل
 • چال اسیاب کول چنگر
 • چل گاپون
 • دپه
 • درج
 • درکول
 • دمرکول چنگر
 • ردوه
 • سرد
 • سرقلعه
 • کرک زارکول
 • گرم تلاب
 • مرگ سر
 • مورت
 • مولیش
 • نیگه
 • وره زرد کول
 • کاول ره
 • پای طاف
 • جادگیرآباد
 • حاجی آباد
 • دورک
 • زیر راه امیر قلی
 • سرتنگ ماهی
 • سه ران بالا
 • سه ران پایین
 • فرنگه
 • کیگه علیا
 • ماهی
 • سنگرماهرو
 • درپیرعباس
 • صفرآباد
 • شیون

روستاهای بخش مرکزی، دهستان بربرود شرقی

 • چمن سلطان
 • رکن آباد
 • ابباریک سفلی
 • ابباریک علیا
 • ازنامهلمک
 • بهرام آباد
 • قلعه خلیله
 • قلعه عبدالرضا
 • مغانک سفلی
 • مغانک علیا
 • اسماهور سفلی
 • اسماهور علیا
 • بادباد
 • جوز
 • دوزان
 • سنگ سفید
 • باقرآباد
 • عسگران
 • گایکان
 • گندمینه

روستاهای بخش مرکزی، دهستان بربرود غربی

 • آب باریک
 • پیردزگاه
 • جهانخوش
 • چغاگرگ
 • چشمه پر
 • خمستان
 • خیرآباد
 • دم کمر
 • ده جانی
 • ده نوالیگر
 • انوج علیا
 • حاجی آبادبسحاق
 • ده سلمان
 • دهله صوفیان
 • سنگ سفید
 • گل بهارسفلی
 • گل بهارعلیا
 • فیروزآباد
 • کاظم آباد
 • گل بهار اتابکی
 • گل بهار محمد باقری
 • گله وند
 • گل بهار شیخ میری
 • گل بهار یوسف آباد
 • اسلام آباد(حاجی آباد علیا)
 • انوج سفلی
 • ده میرزا قلی
 • علی آباد دره مشک
 • تیران
 • داریچه
 • ده نو خواجه شکراله
 • صالح صغیر
 • شهریار
 • قاسم آباد
 • کیچه
 • کیورزعلیا
 • کیورزسفلی
 • گوران
 • برم
 • خان آباد
 • دهله
 • شاهپورآباد
 • ایونده
 • جوشان
 • چرباس
 • ززم
 • فیقان
 • کهریزسرخ
 • مشکک

روستاهای بخش مرکزی، دهستان پاچه لک شرقی

 • باوکی
 • ده سفیدکان سرخ
 • عالی محمود
 • ملک آباد
 • حاجی آباد
 • طاسپل
 • کانسرخ
 • کلک عزیزآباد
 • سنج
 • قلعه بردی
 • کشکک
 • ده نصیر
 • اردودر
 • چقاطرم
 • ده نو عبدالوند
 • سور
 • شهرک شرکت زراعی الیگودرز
 • شریف آباد
 • شهرک برن آباد
 • برن آباد

روستاهای بخش مرکزی، دهستان خمه

 • خورهه
 • دره حیدر
 • سفیدقبا
 • عباس آباد
 • کندر
 • کوره چی
 • محمود اباد شهاب
 • مزرعه آباد
 • موشله
 • میرونده
 • خمه سفلی
 • خمه علیا
 • گل زرد
 • مزرعه غلامحسین
 • حاجی آباد درویش
 • خاک اباد
 • ده سفید درویش
 • کزنار

روستاهای بخش مرکزی، دهستان فرسش

 • ایوج
 • فهره
 • هما
 • هوه
 • فرسش
 • قره خان

روستاهای بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی

 • آب گرم سفلی
 • آب گرم علیا
 • بیشه خزان
 • چقاوقفی
 • درکول
 • دره ماهی سفلی
 • دره ماهی علیا
 • دهگاه
 • سرکول
 • عباس برفی
 • قلعه پاچه
 • کاگلستان
 • کاگلستان برآفتاب
 • کیزان دره
 • ملک الوس
 • ناصرآباد کر کبود
 • نخودکارارمنی
 • حراباد سفلی
 • حرآباد علیا
 • حسن آباد ارمنی
 • دره دایی
 • باغ لطفیان
 • چال قلعه
 • خاک بیته
 • خرسیون
 • ده برزو
 • سکانه
 • اسلام آباد (شاه آباد)
 • قلیان
 • گشان
 • گله بردر
 • جوزیر
 • گیلان
 • مسگری
 • هندیله
 • ده سید
 • دورک

روستاهای بخش بشارت، دهستان ذلقی شرقی

 • ایرمان
 • بیشه
 • پنبه کار
 • تلون گرد
 • تیندر
 • جیرگاه
 • چالگز
 • دراشگفت
 • دستگرد
 • دورک قلندران
 • ده نو
 • سارآباد برآفتاب
 • شاروند
 • گرداب
 • مبارک آباد
 • محسنی
 • مره
 • وارک
 • هستک
 • پندکی
 • چارکی
 • پاخیمه گاه
 • تبره
 • تنگ کوره سفلی
 • تنگ کوره علیا
 • توت روداب
 • توت رهگانی
 • تیتکان
 • دره تاریک
 • دره لیر
 • ده شاهی
 • دیزآباد
 • سرچات
 • سرقلعه سفلی
 • سرلعه علیا
 • کیش بزنوید(کیش علیا)
 • کیش گله بید
 • گله موه
 • گندآب
 • محمدآباد
 • ملیا
 • موچرلا
 • هفت خوانی
 • چاله پره

روستاهای بخش بشارت، دهستان ذلقی غربی

 • ایلرد
 • پرچل
 • پشت بیشه
 • تنگ تاف
 • چال طلا
 • چیتی
 • دم دم
 • دره چین
 • رادز
 • سوزر
 • فیل بوستان
 • فیلا
 • کل گاه
 • گلی کرت
 • گله کور
 • مودل
 • تله رزه
 • احمد حسن
 • نی پدر
 • پل چی
 • امامزاده محمد بن حسن
 • اب کاسه
 • آب گزگ
 • الوان عباسی
 • پز سفلی
 • پز علیا
 • پز وسطی
 • چالشیر
 • چلان
 • داودک
 • رزگه
 • سراستانه
 • سوی
 • سه پلان
 • سید حسن
 • عباسی
 • لیروک
 • میانروبه
 • گوشه

منبع:

fa.wikipedia.org

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *