فهرست روستاهای شهرستان خرم‌آباد – لرستان

فهرست روستاهای شهرستان خرم‌آباد – استان لرستان

روستاهای بخش پاپی، دهستان چم سنگر

 • الیر
 • توتدر
 • دوسنگ
 • سردزله
 • گدیوک
 • پشتکره
 • ایستگاه چم سنگر
 • خانقاه
 • دره گرم
 • روز گیره
 • ریدر
 • شعبان
 • میربهاالدین
 • پل مامون
 • مهربان
 • کولوی
 • میدان
 • ابریزک
 • برآفتاب علی عسگر
 • برآفتاب حومه
 • بردلوسه
 • چم آقامرده
 • چوکارابراهیم
 • خاجالی
 • خرپشت علیا
 • داروزه
 • دره هندیان
 • ده پر
 • کربوستان
 • کله نی سفلی
 • کله نی علیا
 • کول بچان
 • گاورسله
 • مورازغلام
 • مورازمحمد
 • مورازموسی
 • مهره نار محمد
 • سرکیو
 • ری رو

روستاهای بخش پاپی، دهستان چم سپیددشت

 • پرتپیل
 • سماقها
 • چشمه پریان
 • چشمه دره
 • چلقادی
 • چنار
 • خان آباد
 • گرونی مهدی فولادوند
 • آبشباندر
 • ده سفید
 • بازآباد
 • تلکستان
 • ایستگاه بیشه
 • پسیل (پسیر)
 • شباندر
 • کسمت
 • گازه
 • لازگیره
 • اقاولی
 • بوکدر
 • جرجر
 • درسون
 • هلاکدرابوالقاسم
 • هلاکدرغلامرضا
 • هلاکدرخدارحم
 • یاکبود
 • لارکه
 • اپی رزیل
 • ایروه
 • چل ریز
 • چشمکر
 • خشکی
 • دراشگفت
 • دره نارو
 • ده نسار
 • شبانکش
 • آب سرده

روستاهای بخش پاپی، دهستان کشور

 • ایستگاه کشور
 • پیلگاه
 • پیوست
 • تازان
 • جازستان
 • چول
 • دفکاندر
 • دهگاه
 • زرده ایستگاه
 • زرده پایین
 • زرده دارتی
 • سرکول خانی
 • سیاوله
 • طیان
 • گاره
 • مکینه حکومتی
 • مینو
 • هلاکدر
 • یالان زر
 • کله نی
 • باغ و ناب
 • بردگر (وارک)
 • پاپا دینار سفلی
 • پاپا دینار علیا
 • پاریاب سید محمد
 • پشت پر
 • تیک
 • چنار
 • دارخاتون
 • سرریگ
 • سنگتراشان
 • سوکه
 • شاه بزرگ
 • کلنگسر
 • لمدریش
 • مرگدسر
 • مهوک
 • پای تاف
 • بردگر مهوک
 • خانه چوبی
 • پای کبود
 • پرک

روستاهای بخش پاپی، دهستان گریت

 • چاله
 • چنار شوره
 • داودختر
 • زنگولدر (زنگولوار)
 • صیدنر
 • مالک ماری
 • مهره زار
 • نوده
 • پری مرده بالا
 • چشمه کره
 • چنار گریت
 • زالیاب
 • نای انگیز
 • برگنجف
 • بنگه پیله
 • یاریاب گز
 • چوب ارجنه
 • سفید درخت
 • رج آباد (دهکله)
 • سرابجلدان
 • سرکانه عباس
 • عالیخان
 • قلعه خانجان
 • قلعه میرعلی
 • مونک
 • هنام
 • چشمه نصیر

تلاسدر عباس

روستاهای بخش پاپی، دهستان تنگ هفت

 • مهتر
 • باویز
 • بردستمال
 • پشت قلا
 • تروه
 • ایستگاه تنگ هفت
 • درکول
 • سرور
 • سه کلاه
 • سیرم
 • سیرم سفلی
 • سیرم علیا
 • سال حمید
 • کل آب تی
 • گره
 • للری دو
 • للری یک
 • لون
 • محمد کل
 • ویدر
 • ایلر
 • کول گل
 • اوسه امید علی
 • پاره اله
 • پشت مورت
 • پلنگ کوه
 • توت چهره
 • ج.کار
 • چل دوگونه
 • سرتنگ لیشن
 • دره باغ
 • روبات
 • روزمیانکی
 • سرکوه
 • سرگرده
 • زیرکول
 • کیگه لیشن
 • لات کوهی
 • گاورزکار
 • پیل بردی
 • سرکول
 • تنگ پنج

روستاهای بخش چغلوندی، دهستان بیرانوند جنوبی

 • باقلاکوه
 • بن زرده
 • پاراپونه
 • پشتمله
 • چپابل
 • خمسیانه
 • دره بیژن سفلی
 • دره بیژن علیا
 • زرین چوب
 • سراب گنج علی
 • شرفبگ
 • کله چوب
 • ماهرخی کله چوب
 • ماهرخی
 • خمسیانه ریش سفید
 • خمسیانه موسی آباد
 • خمسیانه پایین
 • دره بیژن وسطی
 • دره بسر
 • دره ساکی
 • سراب علی نقی
 • سیاه گل شاه عباس
 • گرزکل
 • سراب دارائی
 • سراب ملاقربانی
 • سیل ملاقربانی
 • ملاقربانی
 • سرگول نمک
 • نمکلان سفلی
 • نمکلان علیا
 • سراب شیخ موسی
 • سراب موسی
 • قلعه کاسیان
 • حاجی آباد
 • سراب الیاس
 • سراب داراب
 • سیاه چل
 • سیل نظر
 • کله چوب حاج علی
 • گولاب وسطی
 • گولاب سفلی
 • مختوایی
 • موسیوند
 • وروندی
 • وروندی کوچک
 • طهماسبی
 • بند جوب یک
 • بند جوب دو
 • ایازآباد
 • چرخستانه
 • خسروخانی
 • دهنونجف قلی
 • سیاه گل
 • سیل گرگی
 • شاه رضا (حسین بکی)
 • قلعه رحیم
 • قلعه قنبر
 • قلعه منصور
 • قنات کاسیان
 • کاسیان رستم خانی
 • هرکوه
 • سوکی علیا
 • رستم آباد جمشیدی
 • اسلام آباد برگ بیدی

روستاهای بخش چغلوندی، دهستان بیرانوند شمالی

 • تچه شیرخان
 • توئیشکه
 • خر اشگفت
 • خشکه رود
 • سراب نرم
 • شاه جمشیدی
 • کاروان سرای اسفلی
 • کاروان سرای اعلیا
 • کبوده حسن آباد
 • بیدل
 • پیرماهی
 • پیرمراد
 • جولاکمر
 • کرنوکر
 • گلم کبود
 • گل زرد
 • صیدعباس
 • چنار رازباشی
 • بوگنه رازباشی
 • داربر رازباشی
 • تپه گنجی
 • چقابل
 • داربلوط سفلی
 • داربلوط علیا
 • سراب ملکی

روستاهای بخش زاغه، دهستان رازان

 • رنگ رزان سفلی
 • صفرآباد
 • آب کت
 • رازان
 • سرگرفته
 • عسگرآباد
 • مله سرخه
 • میراحمدی
 • باغ پشم
 • عیوشان سیل
 • یارعلی
 • تاجوی سفلی
 • تاجوی علیا
 • جونو
 • قلعه جهانبخش
 • دهنو
 • سیل کبود
 • شاه قلی
 • علی آباد پرسانه
 • قلعه حاجی رحمت اله
 • قلعه علی
 • کبودلر
 • قلعه آسا
 • میراحمدی
 • غیبی
 • باده
 • ده سفید سفلی
 • ده سفید علیا
 • ده سفید وسطی
 • زردآباد
 • شیرخانی
 • کولاگه
 • گرم آبله علیا
 • گرم ابله سفلی
 • خره سیاه
 • دانگی اکبرآباد
 • کوامینه
 • گیرچان
 • میان گران
 • میل میلک
 • فره کش سفلی
 • فره کش علیا (سیدان)
 • امیرآباد
 • تقی آباد
 • جمشید آباد حیدر
 • جمشید آباد میرزا
 • ریگ سفید
 • سرآب کیان
 • سیرک
 • فتح آّباد
 • کیان
 • محمدآباد
 • ملک آباد
 • هادی آباد

روستاهای بخش زاغه، دهستان قائدرحمت

 • چکه سیاه (قلعه هادی)
 • کی کمدر
 • ایناتان
 • باغ
 • خاجتان
 • علی آباد
 • بگ رضا
 • ایوشان گلستان
 • قبررمضان
 • قلعه دوستی
 • اسلام آباد سفلی
 • اسلام آباد علیا
 • ایوانی
 • ده نو
 • زرین آباد
 • گاومیر
 • نوماله
 • هفت چشمه
 • گل دره
 • اسلام آباد علیا
 • چغلوند رود سفلی
 • تلمبه خانه رازان
 • نوماله سفلی
 • خاج دره
 • خلیلان سفلی
 • خلیلان علیا
 • رنگرزان وسطی
 • پل هرو (سیاه گوشی)
 • کله جوب
 • یبد گیجه
 • خرسدر
 • خرسدر دره دیمه
 • دره عباس
 • دولیسکان سفلی
 • دولیسکان علیا
 • سرتنگ بیدگیجه
 • سیل رضا
 • کله جوب سفلی
 • سیل کریم
 • یک برجی
 • دولیسکان وسطی

روستاهای بخش مرکزی، دهستان ازنا

 • احمدآباد
 • اکبرآباد
 • حسن آباد
 • ده نو
 • گسه آباد
 • رضاآباد
 • سیدزیبا محمد
 • علی آباد پیمانی
 • قلاعه شیخ
 • سرآب سوری
 • علی آباد
 • گند آبه
 • درویش آباد
 • ایمان آباد
 • جهانگیرآباد
 • حیدرآباد
 • سردارآباد
 • علی آباد
 • جهان آباد
 • حسن آباد گیلاوند
 • سیف آباد
 • کریم آباد
 • کنگر زرد
 • گیلاوند
 • ابول آباد گیلاوند
 • دره دراز
 • حیدرکر

روستاهای بخش مرکزی، دهستان ده پیر

 • حسن آباد
 • سراب پرده
 • سراب پرده چاهی
 • علی آباد چاهی
 • قنات آباد
 • بابامحمود سفلی
 • بابامحمود وسطی
 • بابامحمود علیا
 • چاله کمالوند
 • دولتشهای (آیت‌الله کمالوند)
 • زاهدشیر
 • مهدی آباد
 • سرچشمه کمالوند
 • دربند کمالوند
 • دهنو
 • کرگانه
 • کمالوند ایمان علی
 • کمالوند غلامعلی
 • کمالوند محمد حسن پروانه
 • کهریز جدید
 • کهریز
 • گیرچان
 • مدبه
 • ملک آباد

روستاهای بخش مرکزی، دهستان ده پیر شمالی

 • اسکین سفلی
 • اسکین علیا
 • بادیه یک
 • بادیه دو
 • بادیه سه
 • دره دزدان
 • دره ساکی سفلی
 • دره ساکی علیا
 • دره قاسم علی
 • مهر علی خانی
 • وره زردی
 • تجره سادات
 • خانجان خانی
 • ده نوروز
 • سراستان
 • میرآباد
 • محمودوند
 • تجره گله دار
 • تکانه
 • دمگر
 • گراب
 • هولاندشت
 • تجره سراب سادات
 • تنگ نمک
 • چشمه پاپی
 • دلی زالبگ
 • ریگ سفید
 • شیخ حیدر
 • کمره
 • هوکی

روستاهای بخش مرکزی، دهستان رباط

 • انجیررشته
 • باغ دایی سفلی
 • باغ دایی علیا
 • بهرامجو
 • سرمرغ سفلی
 • سرمرغ علیا
 • قلعه سنگی
 • قلعه جغد
 • برالیکه
 • پشت مله
 • چشمه بید چنگ برده
 • خلیل آباد
 • ریگ سفید
 • سیل میش سفلی
 • سیل میش علیا
 • ریمله
 • قلعه نو
 • آزادخانی
 • پیری جد
 • تنگ شبیخون
 • چم چقال سفلی
 • دارحوض
 • دولت آباد
 • رحمن آباد
 • شبی خون مله سرخه
 • کله جو
 • مریدآباد
 • برآفتاب چنار
 • پل هوا
 • چشمه چراغعلی
 • رباط نمکی
 • زرین چقاسفلی
 • زرین چقا علیا
 • سراب بردین
 • سراب رباط
 • زرین چقا (شهید جابری)
 • پاپی خالدار سفلی
 • پاپی خالدار علیا
 • پیر حیاتی
 • پنبه کوه
 • چنار حمام
 • سراب تلخ
 • شجاع آباد
 • قاسم آباد
 • گزله گندآبه

روستاهای بخش مرکزی، دهستان کرگاه غربی

 • تیربازار
 • ده محسن
 • ماسور
 • بهرامی (بدرآباد علیا)
 • تلوری سفلی
 • تلوری علیا
 • سهیل بیگی
 • انار دربالا
 • انار درپایین
 • چنار بگالی
 • شهنشاه
 • صبور
 • قلعه علی مرادخان
 • گره بید
 • سرچک دادآباد
 • مشهدی جوزی
 • ملیم دول
 • هلکان
 • توه تنگه
 • حسن آباد
 • بدرآّباد
 • چشمه برد
 • اصغرآباد
 • چغاهروشی
 • چنگایی
 • دارتی
 • سرخه لیزه
 • سرهلت
 • چغاخندق
 • شهرک باباعباس
 • کاوه کالی
 • گیلوران بالا
 • گیلوران پایین
 • عریان
 • علی محمد بیگی
 • حاج خدیجه
 • سرزنگوله
 • چم انجیر
 • چم قرق
 • دستبزانو
 • سرطاق
 • گریسان
 • میان گلال (چوب تراش)
 • وره ده
 • پشته جزایری
 • سرآسیاب

روستاهای بخش مرکزی، دهستان شرقی

 • پیرجد
 • انگزروستای شهید رحیمی
 • بهرام کش میرزا
 • چوب تراش
 • سالی بزرگ
 • سالی کوچک
 • دارایی
 • چشمه سرخه
 • دیناروند
 • دراشگفت
 • چهزال
 • ده باقر
 • سرپل باباحسین
 • سرپله تودار
 • سرخه ده سفلی
 • سرخه ده علیا
 • گیرج گرده
 • ونایی سفلی
 • ونایی علیا
 • تلمبه خانه پل باباحسین
 • بلیلوند
 • پل بابا حسین
 • ناصروند

روستاهای بخش مرکزی، دهستان کاکاشرف

 • پاتخت یک
 • پاتخت دو
 • پاتخت سه
 • پا قلعه
 • پنک آباد
 • تپه دار
 • چاه رضا
 • چشمه طلا
 • چشمه علی
 • چمباغ
 • چنارخشکه
 • چنارکل
 • ده سفید کریم
 • ده نو
 • گری سراب
 • نجف آباد
 • نوش آباد
 • نصیرآباد
 • کورابه
 • ابدیفه
 • پیرجد
 • دهنو پیرجد
 • سرنجه
 • پشت تپه
 • پیرمحمد باباحسین
 • پیرمحمدسیداسداله
 • پیرمحمدمیرحسین
 • گاراژ

روستاهای بخش مرکزی، دهستان شورآب

تل امان اله تل محمد میرزا تل مراد خانی تل رفیع تل سالار تل عجم تل محمد یوسف تل نعمت شوارب معدن گچ کوماس مینه غلامان سفلی غلامان غلیا سفیددشت پل شوراب چهار گوش

منبع:

fa.wikipedia.org/

مطالب مرتبط

۲ دیدگاه‌

 1. ناشناس گفت:

  سلام خدمت دوست عزیز.در مورد اسم روستا بوگنه رازباشی باید بگم اسم روستا بوگنم رازباشی(بوی گندم)است لطفا اسم روستا را در سایت اصلاح کنید.ممنون

 2. ناشناس گفت:

  باسلام روستای مهترکاعلی ازتوابع دهستان کشور است که تنگ هفت نوشتین ونام کامل آن هم مهترکاعلی است لطفا اقدام بفرمایید،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *