روستای جوشقان / ساوه / مرکزی

سایتها و وبلاگهای روستای جوشقان
شهرستان ساوه – استان مرکزی
www.joshghan.ir/
josheghanesaveh.blogfa.com/

setaregan.joshghan.ir/


امام زاده هاشم (ع) یکی از جاذبه های مذهبی روستا می باشد که سالانه عده کثیری از دوستادان را به سمت خود می خواند. این امام زاده در قسمت جنوبی روستا ، پشت برج تاریخی قلیچ خان که آن نیز جزو آثار تاریخی روستا می باشد قرار گرفته است. این امام زاده به فاصله اندکی از مسجد حضرت رسول الله در منظره ای خیره کننده روی به مزارع دره شغال ها و مزارع کوشگان است.

مطالب مرتبط

۷ دیدگاه‌

 1. ناشناس گفت:

  با عرض سلام و تقدیر و تشکر از سایت بسیار زیبایتان به پیوست شرح وظایف شورای اسلامی و دهیاری را جهت مشاهده اهالی خوب روستای های ایران اسلامی تقدیم می نمایم . محمد شریعت بهادری
  ماده‌ی (۶۸)- وظایف شورای اسلامی روستا عبارت است از:
  الف- نظارت بر حسن اجرای تقسیم‌های شورای اسلامی روستا.
  ب – ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی‌ها، و نیازها به مقامات ذی‌ربط. مقامات مذکورموظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می‌رسد.
  ج – تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دوبار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی.
  د- تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاست‌های مذکور.
  هـ- نظارت و پیگیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا.
  و- همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.
  ز- کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست با استفاده از خودیاری‌های محلی.
  ح- تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آن‌ها.
  ط- پیگیری شکایات (اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول.
  ی- همکاری با نیروی‌های انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.
  ک- ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیت‌های تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی.
  ل – فراهم نمودن زمینه مشارکت وجلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه‌ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی وسایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط.
  م- انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.
  تبصره: عزل دهیار بارأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می‌گردد.
  ن – ایجاد زمینه‌ی مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت‌های عمومی در جهت گسترش فعالیت‌های تولیدی.
  س- مشارکت در تهیه‌ی طرح‌های هادی روستا و بهسازی بافت‌های فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز.
  ع- نظارت بر حسن اجرای مقرارت مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره‌برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع، باغ‌ها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌های زیست محیطی، احیاء لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ها به شورای بخش .
  ف- بررسی نامه‌های پیشنهادی ارگانهای اجرایی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی وسایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت‌های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی‌ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذیربط.
  ص- نظارت بر حفظ نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال وداریی‌های روستا.
  – هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می‌گردد. شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای اسلامی روستا مشارکت خواهد داشت.
  همکاری در امور مربوط به دام، مرتع وکوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد بود.
  وﻇﺎﯾﻒ دﻫﯿﺎری ﻫﺎ
  ﻣﺎده ۱۰ – وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ دﻫﯿﺎر و دﻫﯿﺎری ﺟﻬﺖ اداره و ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار روﺳﺘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :
  ۱ – ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ روﺳﺘﺎ .
  ۲ – ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻮرا در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدی ، ﻋﻤﺮاﻧﯽ ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، آﻣﻮزﺷﯽ و اﻣﻮر رﻓﺎﻫﯽ روﺳﺘﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذیرﺑﻂ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻗﺪام ﻻزم .
  ۳ – ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ .
  ۴ – ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻮرا در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ .
  ۵ – ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال در ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮاﻟﯿﺪ و ﻣﺘﻮﻓﯿﺎت و ﺗﻬﯿﻪ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط .
  ۶ – ﺗﺎﻣﯿﻦ اراﺿﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ دﻫﯿﺎری ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ .
  ۷ – ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذی رﺑﻂ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﺮﯾﻢ روﺳﺘﺎ .
  ۸ – ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ روﺳﺘﺎ .
  ۹ – اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا .
  ۱۰ – ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﻗﻮع ﺟﺮاﯾﻢ و اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽوﺳﻌﯽ در ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺤﻠﯽ .
  ۱۱ – اﻋﻼم ﻓﺮاﻣﯿﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﺴﻦ اﺟﺮا آنها .
  ۱۲ – ﻣﺮاﻗﺒﺖ ، ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﻮال و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دﻫﯿﺎری.
  ۱۳ – ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻒ آ نها .
  ۱۴ – ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻓﺖ و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ .
  ۱۵ – ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻮرا در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﻮﺳﻂ دﻫﯿﺎر.
  ۱۶ – ﺣﻀﻮر دﻫﯿﺎر در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺮر و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻮرا .
  ۱۷ – ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﻣﺎهانه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﻫﯿﺎری ﺑﺮای ﺷﻮرا و روﻧﻮﺷﺖ آن ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺪاری.
  ۱۸ – ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض ﺑنﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻮرا و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻃﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ .
  ۱۹ – وﺻﻮل ﻋﻮارض ﻣﺼﻮب ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻦ .
  ۲۰ – ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻫﺎ ، ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻫﺎ ، ﻗﺼﺎﺑﯽ ﻫﺎ ، ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮاد غذایی وبهداشتیو ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﺎﮐﻦ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذیرﺑﻂ .
  ۲۱ – ﺑﺮآورد ، ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﺋﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻫﯿﺎری و ﻣﺘﻤﻢ و اﺻﻼح آن ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ .
  ۲۲ – اﻫﺪا و ﻗﺒﻮل اﻋﺎﻧﺎت و ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرا .
  ۲۳ – ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ، ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺪان ﻫﺎ ، ﭘﺎرک ﻫﺎ ، ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ، ورزﺷﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ف ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺠﺎری آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﺟﺮای آن ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﯿﺎری و ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎ.
  ۲۴ – ﺗﻨﻈﯿﻒ ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺴﻄﯿﺢ ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻧﻬﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ وﻣﺠﺎری آب ﻫﺎ و ﻓﺎﺿﻼب و ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻗﻨﻮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺳﺘﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ آب وروﺷﻨﺎﯾﯽ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن .
  ۲۵ – ﮐﻤﮏ در اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ آب ، ﺑﺮق و ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ آن در روﺳﺘﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻗﺪام ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ (وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ، ﻧﯿﺮو ، ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ و ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ) .
  ۲۶ – ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎ و ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی واﮔﯿﺮ.
  ۲۷ – ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺪی ﮔﺮی و واداﺷﺘﻦ ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر.
  ۲۸ – اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت دﻫﯿﺎری اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ، ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ، اﺟﺎره و اﺳﺘﺠﺎره .
  ۲۹ – اﯾﺠﺎد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ و ﮔﻮرﺳﺘﺎن و ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ اﻣﻮات و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﻧﺘﻈﺎم اﻣﻮر آن ﻫﺎ .
  ۳۰ – اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ روﺳﺘﺎ از ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻞ و ﺣﺮﯾﻖ و رﻓﻊ ﺧﻄﺮ از ﺑﻨﺎﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺧﻄﺮﻧﺎک واﻗﻊ در ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺴﻄﯿﺢ ﭼﺎه ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا.
  ۳۱ – ﻫﻤﮑﺎری در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ واﮔﯿﺮ و ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎن و دام ، اﻋﻼم ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ذیرﺑﻂ ، اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ دور ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ، ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و دﻓﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻣﺮاض واﮔﯿﺮ ، ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ ﯾﺎ ﻣﻀﺮ .
  ۳۲ – ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺣﻔﻆ ﺑﻨﺎﻫﺎ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذیرﺑﻂ ﺑﺮای اداره ، اﺣﺪاث ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدی ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، ورزﺷﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز روﺳﺘﺎ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت .
  ۳۳ – ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺳﺘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﯽ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۴۹۴۰ ﻣﻮرخ۱۳۵۵/۲/۲۲ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات .
  ۳۴ – ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻮرای ﺑﺨﺶ و ﺑﺨﺸﺪاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﺴﺐ .
  ۳۵ – ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ آن ﻫﺎ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت .
  ۳۶ – ﻫﻤﮑﺎری در ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﺴﻄﯿﺢ راه ﻫﺎی واﻗﻊ در ﺣﺮﯾﻢ اراﺿﯽ روﺳﺘﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮدﯾﺎری اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذیرﺑﻂ .
  ۳۷ – ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزان در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ روﺳﺘﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮی و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ذیرﺑﻂ .
  ۳۸ – ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ .
  ۳۹ – ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و. ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ .
  ۴۰ – ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرا و ﺑﺨﺸﺪار و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮای آن ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (ه) ﻣﺎده (۶۸) ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراﻫﺎ .
  ۴۱ – ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذیرﺑﻂ در ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮا ﻃﺮح ﻫﺎدی روﺳﺘﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻻزم و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ اراﺿی ﻮاﻗﻊ در روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آن در ﻃﺮح ﻫﺎدی و اﺟﺮای ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮرا.
  ۴۲ – ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﻫﺘﻤﺎم ﮐﺎﻣﻞ در ﻧﺼﺐ ﺑﺮﮔﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ روی اﺟﻨﺎس و اﺟﺮای ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ و روﺳﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزاﻧﯽ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮار ﺑﺎر و ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه و ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذیرﺑﻂ .
  ۴۳ – ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﺑﻪ آرد و ﻧﺎن ﻣﺮﻏﻮب.
  ۴۴ – ﭘﯽ ﮔﯿﺮی و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ روﺳﺘﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دام و ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ .
  ۴۵ – اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات دﻫﯿﺎری ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرا و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ رﺳﯿﺪه ، ﭘﺲ از اﻋﻼم برای کلیه ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎ ﻻزم ا ﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ .
  ۴۶ – ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻣﺎﮐﻦ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و اراﯾﻪ آنها ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺮﻣﺮاﺣﻞ ﻻزم .
  ۴۷ – ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذیرﺑﻂ.
  با تشکر : محمد شریعت بهادری http://www.joshghan . ir

 2. ناشناس گفت:

  این کتاب بوسیله استاد حمید رضا قلیچ خانی ازاهالی فرهیخته جوشقان ساوه
  به رشته تحریر در آمده است . این موفقیت را به ایشان و همه جوشقانیان
  وساوجی ها تبریک عرض می نماییم.
  http://www.joshghan.ir
  (محمدشریعت بهادری)
  کتاب درآمدی بر خوشنویسی ایرانی منتشر شد
  کتاب درآمدی بر خوشنویسی ایرانی به تالیف حمیدرضا قلیچ خانی منتشر شد.
  به گزارش هنرآنلاین؛ کتاب درآمدی بر خوشنویسی ایرانی توسط انتشارات فرهنگ
  معاصر ، به تالیف حمید رضا قلیچ خانی و با یاد پدر خوشنویسی ایرانی ،ابن
  مقله فارسی به عنوان کتابی مرجع روانه بازار نشر شد.
  این کتاب در ۵ فصل “زبان و خط در ایران” ،”خوشنویسی در ایران” ،”آموزش
  خوشنویسی” ،”شعر و خوشنویسی” و”رساله‌های آموزشی خوشنویسی” ،پژوهشی کامل
  را از زمان پیدایش زبان و خط در ایران آغاز می‌کند و پس از گفتاری کوتاه
  درباره خاستگاه خط ،به زبان و خط های رایج در عصر هخامنشیان ،اشکانیان و
  ساسانیان می‌پردازد.
  در صفحات پایانی کتاب و پیش از شرح تصاویر و نمایه نیز فهرست کاملی از
  هنرمندان عرصه خوشنویسی ارائه شده است که حاصل یادداشت‌های خلاصه شده
  مولف طی ۱۵ سال است. جامعه آماری این فهرست دربرگیرنده کاتبان و
  خوشنویسانی است که در روند تولید آثار نفیس و ارزشمند یا پیدایش و تحولات
  خط و یا سبکی در خوشنویسی نقش داشته‌اند و گاه هنرمندان گمنامی را بر
  می‌گیرد که تا کنون معرفی نشده‌اند.
  کتاب درآمدی بر خوشنویسی ایرانی را می‌توان به گفته مولف که در دیباچه
  کتاب آورده است ؛منبعی مستقل و مختصر درباره “خوشنویسی ایرانی” برشمرد.
  این کتاب در تیراژ ۲هزار نسخه،در ۴۰۰ صفحه و در قطع رحلی منتشر شده است.
  همچنین از نکات برجسته کتاب می توان به تصاویر متعدد رنگی از نمونه خطوطی
  که که جا به جا در متن به آنها اشاره شده است ،اشاره کرد که ۹۵ درصد این
  تصاویر برای نخستین بار منتشر می‌شود.
  shariat.bahadori@gmail.com

 3. ناشناس گفت:

  آغاز سال نو (سال ۱۳۹۳) و فرارسیدن بهار زیبا ی خداوندی را خدمتتان تبریک وتهنیت عرض می نماییم (محمدشریعت بهادری)

 4. ناشناس گفت:

  با تبریک فرارسیدن سال نو
  در سال ۱۳۹۳ از روستای زیبای جوشقان ساوه دیدن نمایید
  جوشقان زیبای من منتظر قدوم با صفای شما عزیزان است .
  برای آمدن به جوشقان، فقط با طی راهی ۱۷۸ کلیومتری از تهران به این روستای زیبا وارد می شوید .
  مسیر آمدن به جوشقان بسیار ساده وراحت می باشد. راه از اتوبان تهران . ساوه آغاز ودرادامه به اتوبان ساوه – همدان وارد شده، درست در ۱۷۰ کیلومتری تهران، در تقاطع بخش نوبران با دیدن تابلو راهنمای جوشقان خستگی وانتطار برای رسیدن به روستای تاریخی جوشقان به سر می رسد. فقط با پیمودن ۸ کیلومتر از نوبران به روستای زیبای جوشقان می رسید.
  با طی این مسیر۸ کیلومتری به روستای تاریخی و زیبای دارالشهدای جوشقان می رسید. با دیدن تابلوی بزرگ که در بالای آن نوشته شده ستارگان درخشان و تصاویر زیبا ونورانی ۴۲ شهید گرانقدر این روستا به شما خوش آمد می گویند.
  با ورود به روستا با دیدن مجموعه بزرگ آموزشی یک لحظه فراموش می کنید اینجا شهر است یا روستا . از برخورد بسیار خوب ومهربانانه اهالی لذت می برید .
  در ورودی به زیارت مزار شهداء مشرف شوید. با دیدن بنای بزرگ یادمان شهداء به شما پیام می دهد که این روستا با دادن ۴۲ شهید مقام اول را در استان مرکزی کسب کرده است.
  باورود به محل مزار بزرگ شهداء ومرحومین که مجهز به تمام امکانات جانبی می باشد انسان را لحظه ای به آرامش واحترام به شهدا ومرحومین فرامی خواند.
  درمسیر بازدید از جوشقان شما امکانات رفاهی و اجتماعی فراوان مشاهده خواهید کرد . فروشگاههای فراوان . نانوائی . آهنگری . املاک . قصابی و مغازه عرضه کننده وسایل ساختمانی و………….
  حتما به زیارت امامزاده سید هاشم (ع) روستای جوشقان بروید .مکان بسیار معنوی و روحانی که خاطره مراجعه به آن بارگاه همیشه در خاطرتان بیاد خواهد ماند . حتما در سفر دفعه بعد با مجموعه وبارگاه جدید روبرو خواهید شد.
  درنگاه اول هنگام گردش در روستا ازدیدن قلعه تاریخی جوشقان لذت برده وشمارا به خود جلب می نماید وحتما تصویر برداری خواهید نمود.
  درگردش در روستا بناهای مهم وعظیم دیگری مشاهده خواهید کرد. ۱- (لازم به توضیح است تمام این امکانات با کمک وهمیاری و زحمات اهالی و به همت و پشتکار مرحوم حاج شیخ احمد ولدخانی وبخشی با کمک مسئولین شهرستان ساوه و قسمتی توسط دهیاری وشورای اسلامی و هیئت امنای مسجد ایجاد گردیده است) ۲- (لازم به توضیح است تمام امکانات موجود در روستای جوشقان علاوه بر مردم این روستا به تمام روستاهای منطقه نوبران خدمات رسانی می نماید)
  مجموعه های که در ادامه گردش در روستا خواهید دید . ساختمان درمانگاه بزرگ جوشقان که با قدمت ۵۰ ساله مجهزترین درمانگاه روستایی می باشد و با داشتن پزشک مقیم آرامش خاصی به اهالی داده است . و ادامه گردش در روستا ساختمان خانه بهداشت روستای جوشقان را می بینید . مرکز مخابرات و پست بانک جوشقان فعال در خدمت تمام ساکنان جوشقان و دیگر روستاهای همجواراست . مکانهای که در ادامه مشاهده می نمایید مجموعه ورزشی است که زمین فوتبال . زمین والیبال دارد . پارک شهدا بسیار زیبا مجهز به وسایل بازی کودکان و نورپردازی جالبی می باشد . جایگاه مخصوص برگزاری مراسم جشن.عزاداری و تعزیه وهمایش از دیگر امکانات پارک است . درادامه مسیر گردش در جوشقان حمام بزرگ ومجهز را خواهید دید که مانند دیگر امکانات در منطقه بی نظیر است . محل مخصوص وزیبای در ورودی چشمه قنات چاقال دره برای شستشوی فرش ولباس اهالی ساخته شده . دفاتر شورای اسلامی ودهیاری روستا از امکانات خدمات رسانی روستا می باشد . در ادامه سیر وسیاحت در روستای زیبای جوشقان به مسجد بزرگ محمدرسول الله(ص) می رسید که در نوع خود در کل روستاهای شهرستان ساوه عظیم بی نظیر است و نشان از ارادت خالصانه اهالی خوب و متدین این روستا می دهد .و حقانیت لقب دارالشهدای ودارالمومنین جوشقان که توسط مسئولین به این روستا داده شده اثبات می نماید . مسجدی که تمام امکانات را در خود دارد.از شبستان بسیار عظیم در دو طبقه .محل اسکان منزل امام جماعت . وآشپزخانه مجهز وسالن غذا خوری می توان نام برد.و با داشتن کتابخانه وسالن برگزاری کلاسهای قرآن وجلسات کانون فرهنگی وبسیج ودیگر اجتماعات و دفتر بسیج هیچ کمبودی احساس نمی شود . ضمنا مسجد کوچک وقدیمی دیگر در شرق روستا وجود دارد .
  ساختمانهای بسیار زیبای قدیمی وجدید مسکونی ترکیب زیبای به این روستا داده توجه شما را به خود جلب می نماید .
  اما علت اینکه جوشقان زیبا ی من زیباترین روستای شهرستان ساوه می باشد دلیل دیگری غیر از موارد ذکر شده دارد . که در آینده به آن خواهم پرداخت .امیدوارم تا این لحظه خسته نشده باشید .
  ارادتمند : محمد شریعت بهادری
  setaregan.joshghan.ir

 5. ناشناس گفت:

  سلام علیکم
  احتراماً با سلام به روح بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای اسلام روستای شهید پرور جوشقان زادگاه پدران سرلوحه استقامت و وفاداری به ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد. ان شاء الله که با عنایت حضرت حجت(عج) روح پرفتوح شهدای این روستا در جوار حضرت اباعبدالله الحسین(ع) مهمان و به درجاتشان اضافه بگردد. ومن الله توفیق مسعود قلیچ خانی

 6. ناشناس گفت:

  عیدامسال پراز بوی گل یاس شده
  باسلام
  فرارسیدن سال نو و بهار فاطمی بر جنابعالی وخانواده محترم مبارک باد.
  با آرزوی سلامتی وموفقیت برای حضرتعالی.
  ارادتمند:(محمدشریعت بهادری)

 7. ناشناس گفت:

  سلام ممنون از این سایت خوبتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *