روستاهای شهرستان هشترود – آذربایجان شرقی

روستاهای شهرستان هشترود – آذربایجان شرقی

آ

آتش‌بیگ

آسایش (هشترود)

آغبلاغ (هشترود)

آغبلاغ حسن‌کندی

آغبلاغ هشترود

آغچه‌رود

آغچه‌ریش (هشترود)

آغچه‌کندی

آغ‌بلاغ (هشترود)

آقاجانکندی

آق‌داغ علیا

آلاقیه

ا

اجاق‌کندی

احمدآباد (هشترود)

ارقنه

اشمق

افشارجیق

اوشندل

اکوزگنبدی

ایاز

ایده‌لوخان

ایده‌لوی خلیفه

ایلخچی (هشترود)

ب

باباکندی

باباکندی‌رود

باباگرگر (هشترود)

باتمانقلنج سفلی

باشماق

باش‌خلج

باغچه‌جیق

بایقرارود

بایقراکوه

برج سفلی

برج علیا

بره‌ده

بزنی بداق

بزنی چراغ‌مردان

بزوجیق

بسیط (هشترود)

بلقان حسن‌کندی

بیات (هشترود)

بیک‌کندی

بیگ‌بلاغی

بیگ‌کندی

ت

تارقلی

تازه‌کند قراجه‌قیه

تاغچه‌جیق

ترخانلار

تلخاب (هشترود)

تلم‌خان

تنه‌ده

توپاغاج

تکانلو سفلی

تیمورآباد (هشترود)

تیکمه‌داش (هشترود)

ج

جبیند

جغل سفلی

جغل علیا

جیران‌دره

ح

حاجی‌کندی‌رود

حبش

حسن‌کندی‌رود

حسن‌کندی‌کوه

حسین‌آلان

حیدرآباد (هشترود)

خ

خراسانلو

خ (ادامه)

خلیفه‌کندی (هشترود)

خلیفه‌کندی حاتم

خواجه‌عور

خورجستان

خورشید (هشترود)

د

داشبلاغ (هشترود)

داشبلاغ خرابه‌گلک

داش‌آلتی

دامناب

دربند (هشترود)

درین‌سو

دلوحسن

دمیرچی (هشترود)

دهلان

دوده

دوشدور

دیزج رضاقلی‌بیگ

ذ

ذوالبین

ز

زاویه (هشترود)

زرین سفلی

زرین علیا

زنجیرآباد

س

ساری‌قیه (هشترود)

سراسکند سفلی

سراسکند علیا

سعادتلو

سلطان‌آباد (هشترود)

سلمان‌کندی

سلوک

سلوک (روستا)

سیف‌الدین‌رود

سیف‌الدین‌کوه

سیه‌دولان (هشترود)

ش

شبده

شوردرق (هشترود)

شیخ‌الاسلام (هشترود)

ص

صوفی‌حسن

صوفی‌لار

صومعه سنگ

صیدبیگ

ط

طاستغار

طالب‌چمن

طالش‌کندی

طمطراق

طهرابند

ع

عجمی

عربلو (هشترود)

عرقطو

عزیزآباد

عزیزکندی

علی‌آباد سفلی

علی‌آباد علیا

عمران‌کندی

عمودیزج

عین‌آباد

ف

فهرست روستاهای شهرستان هشترود

ق

قارقا (هشترود)

قاضی‌کندی (هشترود)

قراجه‌قیه (هشترود)

قربان‌کندی (هشترود)

قرجه‌قیه پناهی

قرخ‌سقر

قره‌آغاج‌رود

قره‌بلاغ (هشترود)

قره‌دیو

قره‌سقال

ق (ادامه)

قره‌غورت

قره‌کلک

قزللو

قزل‌بلاغ (هشترود)

قطانقو

قطعات (هشترود)

قلعه‌جوق (هشترود)

قمرکندی

قوبوز

قوجور

قورت قیه‌سی

قوشه‌لر

قویوجیق

قویون‌قشلاقی

ل

لامشان

لکلر

م

مشک‌آباد جدید

مشک‌آباد قدیم

مغامیر

ملاجیق

مندربلاغی

مهردار

مهمان (روستا)

مکتو

ن

نخودآباد

نصیرآباد سفلی

نصیرآباد علیا

و

وظیفه‌خوران

ولی‌کندی

پ

پارالار

پاشابیگ

چ

چراغچی

چرتقلو

چرلو (هشترود)

چکن

چیبنی

ک

کتله‌کمر

کلب‌علی‌کندی

کلب‌کندی (هشترود)

کله‌نو

کله‌گرد

کماجری

کهل‌بلاغ (آلمالو)

کهل‌بلاغ (نظرکهریزی)

گ

گرامی

گشایش (هشترود)

گله‌ده‌رود

گله‌ده‌کوه

گلوجه حسن‌بیگ

گلوجه محمدخان

گلی‌بلاغ گنبدلو

گل‌تپه‌رود

گنج‌آباد سفلی

گنج‌آباد علیا

گوگ‌آلا

گویجه قملاق

ی

یانبلاغی علیا

یانوق

یان‌بلاغی سفلی

یساول

یله‌قارشو (هشترود)

یلی‌درق سفلی

یلی‌درق علیا

ینگجه (هشترود)

ینگی‌کند (هشترود)

یهرچی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *