روستای چهارمحل / رودبار / گیلان

سایتها و وبلاگهای روستای چهارمحل
شهرستان رودبار – استان گیلان
۴mahal.parsiblog.com

heiatemohebban4mahal.blogfa.com/

چهارمحل

دهستان چهارمحل متشکل از ساکنین چهار روستا بنام سُرمُل، سوسِف، ماشْمیان و لیاوُل است. این روستاها مجموعاً در محدوده 60 تا 70 کیلومتری شرق رودبار و 35 تا 40 کیلومتری رستم‌آبادقرار گرفته‌اند. بقعه متبرکه صلاح الدین در لیاول علیا، امام‌زاده یوسف در سوسف و مسجد ماشمیان ییلاقات متعدد چشمه های آب -چنگل -مه طلوع وغروب زیبای خورشیدد دیدنی های این دهستان ست. 

   جایگاه خورشیدگام

چهارمحل شاه راه ارتباطی بخش خوگامِ عمارلو، مرکزدهستان درفک روستای بزرگ وزیباست    با داشتن ییلاقات بسیاربی مانند  دیدنی چون چنگش ، بره بُن ،میانس و وتک   استلخ و… همه ساله  پذیرای خیل عظیمی از هموتنان است که سوقات برگشت شـان  گوشت تازه  همرا  با خاطرات    بی مانندیست از خورشیدو مه ،  جنگل وبرکه، ،گل و بلبل وچشمه را یکجا ودرکنـارهـم  بــا خـود یادگار میـبرنـد

چهار محل با ۳۰۰۰نفر جمعیتی و چندین شهید …


سرافراز جنگ تحـمیلی بزرگترین اجتماع را درتمامی عمارلـو و رحمت آباد به خود اخـتصاص داده ودر سطح شهرستان نـیزبه عنوان بزرگـترین روستا شناخته شده به گونه ای که جمعیت آن حتی بیشتر  از جمعیت شهر بـره سر است .

بر اساس سرشماری سال 1345 این روستاها در مجموع شامل 371 خانوار و 1800 نفر جمعیت بوده‌اند. در سرشماری سال۱۳۵۵این چهار روستا در مجموع شامل 428 خانوار و 2270 نفر جمعیت بوده‌اند و بر اساس سرشماری سال 1375 و بر اساس آخرین تغییرات حاصله تا سال ۷۹، چهارمحل دارای 371 خانوار و ۳۰۰۰ نفر جمعیت که به ترتیب محله سوسف دارای۱۳۰خانوار، سرمل ۱۲۵خانوار، ماشمیان ۱۳۵خانوار و لیاول 191 خانوار می‌باشند. بیشتر مردم این دهستان از تباردیلمی و کرمانج هستند

 بـیاید تـانگاهـی اجمالی به تاریخ  مردمان این جای باشکوه را بـاهم ورق بزنیم که خودنشان دهنده عمق فـرهـنگ  وهنردرنزد مردمانش است.چهارمحل متشکل از چهارروستای پرجمعیت درسطح بخش است که هرکدام تاریخچه وسرگذشت  خاص خودرا دارند                   

       این چهار روستابه شرح زیرهستند 

 ۱- سوسُف:

سوسف دارای مردمانی  باگویشی دیلمی که تا دوران قبل از زلزله سال ۱۳۶۹ در کناررودشارشار که آن  را  (لات) مـی  نامیـدند ودر زمینهایی بسیارحاصلخیز زندگی میکردند مردمان این روستـا همچون دیگرروستاهایی که چهارمحـل را  تشکیل میـدهند داری تمدنی باستانی هستند و به طوری که در این روستا آثاری ازگذشتگان بسیار دور کشف شده است که حتی     از تـاریـخ نیز کهنه تراند به تازگی نیز به دلیل حفاری هایـی کـه شرکت گاز استان در این روستا انجامداددر چندین نقطه از این روستا اجناسی بسیارارزشمند راکه متعلق به دوران  باستان وتمدن دیلم کشف کرده اند.البته در حفاریهایی که چه مجاز چه  غیـر    مجاز در آن صورت گرفته اشیائی از طلا و نقره نیزبسیار کشف شده .در دوران ورود اسلام به ایران با پذیرش اسلام ناب محمدی    به اسلام روی آوردن وهم  اکنـون نیز یکی ازنوادگان امام موسی کاظم (ع) به نام امام زا ده یوسف(ع) نیز در این روستا قرار دارد    این روستا  به دلیل موقعیت خوب جغرافیــایی  از نظر اقتصادی در سطح بسیار خوبی درسطح منطقه برخوردار بود به گونه ای که  بسیاری ازروستاهای اطراف مایحتاج روزانه خودرا از طریق این روستا تأمین میکردند وخود مرکزروستاهای دیگر شناخته میشده است به گونه در همین صد سال پیش  داری چند آسیاب آبی برای آرد کردن گندم وجو بوده ودرهنگام سرباز گیری حوزه اعزام سربازان خورگام  – عمارلـو از این روستا صورت میگرفته است دراین روستا سیب ،خیار،گندم وجو،نخود لوبیا  کشت می شده وبا روستاهای دیگرمبادله میشده .

           

۲- لــیاول : 

مردمانی با گویش دیلمی  که البته تعدادی از آنها به کردی کرمانجی تکلم دارند مردمانی با گذشته بسیارغنی که چندین دوره از تاریخ را در خود دارند مردمان این دیا که بیشترین جمعیت  چهارمحل رادارند درزمینهایی زندگی میکردند که در آنها نمی شود گفت  کدام مـیـوه وجود نداشت گـذشته ایـن مـردمـان نـیز بـه قبل از  تـاریـخ برمیگردد آنجا کهدر زمینهای به نام واتل ویادر عراضی دیگر که گیاش نامیده میشود هرکدام دردوره ای از تاریخ شهری بزرگ  را ساخته اند که حتی اکنون نیـز آثاری از آن دراین زمینها دیده میشودبه گونه ای این دو  تنهانقاطی از بخش خورگام هستندکه توسط باستانشناسان  به صورت رسمی کـاوش مـیشود  بـه طورکلی این روستا دارای مردمانی با قومیتهای مختـلف هـستنند کـه هرکدام از یک دوره ای از تــاریـخ در ایـن نـاحیه بادیگر اقوام ساکن درآن یک زندگی مسالمت آمیزی را باهم پیش گرفته اند.   این روستـا نیـز باورود  اسـلام بـه این منطقه مردمانی فرهنگ پذیر بودند و با پذیرش دیـن و فـرهـنگ اسلام برگی  زرین را بر    تاریخ  کهن خود افزودند به گـونه ای کـه بـا آغـوشی بـاز ازچندین امام زاده پشتیبانی کرده اند.  امام زاده سید صلاح الدین (ع) شا خص ترین آنها به شمار می آید

            

    ۳ و ۴ مـاشمیـان و سـرمـل :

                                   مقدمه ای بر سرگذشت کرمانج ها

ایـن دو روستـا که اشتراکات بـسیار زیـادی را بـاهم دارند در واقع از یک نـسل ونسب هستند .کلامشان به گـویش شیـرین کـردی (کرمانجی ) می با شد . مردمانی ساده وبی آلایش و از نوادگان مردانی غیـور ودلیربا تمدنی چند هزار ساله ایران بزرگ هستد که تاریخ هیچگاه خدامات آنان به ایران زمین راچه در دوره حملات وحشیانه ی آشوریان که همواره چون سپری حافظ ایران بوده اند، چه در دوران برپایی حکومت ماد و هخامنش در ایران ، چه در دوران حکومت هایی چون صفویه و افشاریه که نقطه وصل کرمانج ها به خراسان بزرگ شد ه را از یاد نمیبرد که گذشته و فرهنگ باشکوه ایران راجلاداده انددرحدوددویست وپنجاه سال پیش توسط نادر شاه افشار به عمارلو کوچانده شدند و بـه ایــن منطقه مهاجرت کرده اند .در کنار اقـوامـی دیــگر از ایـن سـرزمـین کهن در حالی که خود نیز تمدن و گذشته ای از ایران بزرگ را همراه داشتن و با وجودامامزاده های زیادی که دراین منطقه بودو و تعـلق خاطـری که کردهای تاریخ سازبه امامان وامامزاده ها دارند  تصمیم به ماندن در این نقطه شهرستان رودبار را گرفته ودر منـاطـق مختلفی از آن پراکنده شده انـد درواقـع کردها بودندکه عمارلو وبی اغراق شهرستان ما را به تحول سوق دادند

 

 ســرمـل:

گروهی ازاین اقوام درکناررود شارشار (لات) پایین تراز سوسف سکونت گزیدندکه سرمل نامیده شدند این روستا دارای زمینهای بسیارحاصلخیزبودبه طوری  تنها روستایی درمنطقه بود که به دلیل آب وهوای مناسب در آن میوه بـــه کشت می شد    

 مـاشمـیان :

 گروهی نیزدرزمینهای بسیار حاصلخیز وپر آب و چشمه ی کنارچهارمحل کنونی اقامت گزیدند وماشمیان نامیده شدند. با کشت ودامداری زندگی کرده میوه هایی مانند به وسیب را درزمینها ی خودبه عمل می آوردند

        

ادقام چهارروستا شروع تاریخی تازه   

 این ۴ روستا به دلیـل فاصـله کـمی کـه بـه یـکدیگر داشتـن وبه مرور زمان اشتـراکـات فـراوانی اعم از زمینـها ی  کـشـاورزی و  ازدواجهایی که بین آنها صورت گرفته بود وحتی آب آشامیدنی که از یک چشمـه نـشأت میگرفت  بسـیار بــه هــم نــزدیــک  شدند بــه طوری که در دهه آخر منتهی به زلزله ۶۹ خـرداد تـعدادی از آنهـا به دلیل داشتن زمینهایی مشترک در چهـارمـحـل کنونی در این نقطه سکونت گزیدند وچـه بـسا اگـر  زلـزله  سـال ۶۹ هـم نبود  الان  این ۴  محل در کنار یکدیگر در این نقـطه     جمع شده بودنـد ودر واقـع زلزله خرداد ۶۹ تنها بهانه ای  بود تا باعث شود یکی شدن ویکجا نشین شدن این مردمـان سـرعت بـیشتـر به خود بگیرد تا  بـرگی نو را برکتاب کهن تـاریخ ایـن مردمان  بیفزاید و بتواننددرکنار یکدیگـر ودر دنیـایـی کـه ایـن   مـو قعـیت  خود جذب نمایید جـغـرافـیایـی و جمعیّت اسـت که باعث میشود تا امکـانات نـوین عـصرصنـعت وتـکنولـوژی را به این اجتماع هم نشان دهنده  درک بالای مردم چهارمحل بزرگ میباشدکه دراین دوره از تـاریخ  مـصلـحت را بر این دیده اند. 

 وحــال چـهارمـحل بـزرگ تـنـها بــه پـیشرفـت وآبــادانـی هــرچــه بـیـشتـر خـود  در کـنار دیـگر روستـاهــایایـن منطقه می اندیشدوچشم انتظار طرحها و پروژه های اقتصادی است که می بایست ازسوی مسولان دولتی و استان درایـن مـنطقه انجام  گیرد تا دیگر مانند حال شاهد آن نباشیم که جوانان تنها به دلیل بیکاری، زادگاه کـهن ، زیـبا وبـی مـانند خود به قـصد غـربـت ودرشرایط سخت و بی روح درشهرهای مثل قزوین ، رشت و تهران و…ترک گفته و همواره درحسرت لحظات زیبای در موطن  خود بودن باشند.    

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *