گردو مهمترین محصول کشاورزی روستای گنجان

گردو مهمترین محصول کشاورزی روستای گنجان

خواص گردو

گردو را به نام "غذای مغز" نیز می شناسند و این فقط به خاطر شباهت آن به
مغز نیست، بلکه به خاطر وجود امگا ۳ فراوان آن می باشد. برای درست عمل کردن مغز، به
امگا ۳ نیاز داریم.

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( در ﻣﻮرد ﻓﺎﯾﺪه ﮔﺮدو ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

‫ﭘﻨﯿﺮ و ﮔﺮدو ﻫﺮ دو درد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ دواء ﻣﯽ ﮔﺮدد.

اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻧﯿﺰ دراﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

‫ﭘﻨﯿﺮ و ﮔﺮدو ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ دواء ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻫﻢ ﺟﺪا
ﺷﻮﻧﺪ درد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

‫ﮔﺮدو ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮔﺮم وﺧﺸﮏ دارد.

ﮔﺮدو ﻧﯿﺰ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ: ‪ C3 B2 B1A Bﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

از اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽﮔﺮدو ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻫﻦ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﺳﺪﯾﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﺲ
اﺷﺎره ﮐﺮد.

‫ﮔﺮدو ﻧﯿﺰ دارای ﻓﺎﯾﺪه ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

‫ﻣﻐﺰ و ﺣﻮاس را ﺗﻘﻮﯾﺖ، ﺧﻮن راﺗﺼﻔﯿﻪ ، ﺑﻪﺟﺬب آﻫﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ را
درﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮔﺮدو ورم ﻣﻌﺪه و روده، ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رﯾﻮی و دل ﭘﯿﭽﻪ را درﻣﺎن ﻧﻤﻮده و
ﺧﺴﺘﮕﯽ را ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.

‫از ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ و ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺴﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

‫در درﻣﺎن ورم ﻟﻮزه و ﻟﺜﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.

‫ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎزه ﮔﺮدو، ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ دﻧﺪان وﻟﺜﻪﻣﯽ ﺷﻮد.

‫دم ﮐﺮده ﺑﺮگ درﺧﺖ ﮔﺮدو ﺑﺮای درﻣﺎن ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ، ﺗﺮﺷﺤﺎت زﻧﺎﻧﻪ و ﺳﻞ ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ.

‫ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺮگ درﺧﺖ ﮔﺮدو ﺳﺮﻣﺎ زدﮔﯽ ، ﺳﺮدرد و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ را ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

‫ﺑﺮگ ﺗﺎزه درﺧﺖ ﮔﺮدو، ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎس و ﺑﯿﺪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.

مصرف ۴ عدد مغز گردو در روز موجب افزایش اسید چرب ضروری امگا ۳ می
گردد.
۱۵درصد از چربی های گردو از نوع چربی های غیر اشباع و مفید برای سلامت
قلب می باشد. این نوع چربی، پایین آورنده کلسترول بد(LDL) و افزایش دهنده کلسترول
خوب(HDL) است.
یک چهارم فنجان مغز گردو، در حدود ۸/۹۰ درصد نیاز روزانه بدن به
این چربی ضروری را تامین می کند.
● فواید گردو:
۱) کاهش کلسترول کل
۲)
کاهش LDL کلسترول
۳) افزایش HDL کلسترول
۴) افزایش قابلیت ارتجاعی رگ های
بدن
۵) محافظت در برابر بیماری قلبی
موسسه غذا و دارو پیشنهاد کرده است که
برای سلامت قلب روزانه ۳۰ گرم گردو بخورید.
۶) افزایش قدرت ذهن و هوش
۷)
مفید برای تنگی نفس
۸) جلوگیری از ورم مفاصل
۹) مفید در بیماری های پوست
نظیر: اگزما و پسوریازیس( به وجود آمدن لکه های قرمز رنگ در پوست)
۱۰) ضد سرطان

۱۱) دارای آنتی اکسیدان. در بین آجیل ها، آنتی اکسیدان گردو و شاه بلوط از همه
بیشتر است.
۱۲) محافظت از سیستم ایمنی
۱۳) جلوگیری از لخته خون
۱۴)
تنظیم سوخت و ساز در بدن
۱۵) تنظیم فشار خون
۱۶) تنظیم قند خون
۱۷)
جلوگیری از پارکینسون و آلزایمر
۱۸) جلوگیری از سنگ کیسه صفرا
۱۹) حفاظت از
استخوان
۲۰) روغن گردو درمان کننده دردهای مفاصل است و جذب مواد غذایی را آسان
می کند.
۲۱) کودکانی که مقدار امگا ۳ در برنامه ی غذایی شان کم است، اختلالاتی
مانند بیش فعالی یا هایپراکتیوی، مشکلات رفتاری، کج خلقی و مشکلات خواب در آنها
زیاد است.
۲۲) زنانی که در هفته ۲۸ گرم آجیل و بادام زمینی مصرف می کنند، ۲۵
درصد احتمال پیشرفت سنگ کیسه صفرا را کم می کنند.
۲۳) اگر می خواهید خواب آرامی
داشته باشید، برای شام، سالاد سبزیجات به همراه گردو مصرف کنید.
گرچه فواید
زیادی در آجیل پنهان است، بعضی ها به گمان این که آجیل موجب افزایش وزن می شوند، از
خوردن گردو و دیگر آجیل ها امتناع می کنند. ولی ثابت شده است، افرادی که حداقل ۲
بار در هفته آجیل مصرف می کنند، احتمال افزایش وزن در آنها به مراتب کمتر از آنهایی
است که اصلا آجیل مصرف نمی کنند. پس به گمان این که اگر گردو یا آجیل بخورید چاق می
شوید، این غذای بسیار خوشمزه و مفید را از خود دور نکنید.
● ویتامین ها و عناصر
معدنی موجود در گردو:
▪ گردو بهترین منبع منگنز و مس می باشد.
▪ در گردو،
منیزیم و فسفر نیز وجود دارد. مقداری روی، آهن، کلسیم و سلنیوم نیز پیدا شده است.

▪ گردو مقدار کمی سدیم یا نمک دارد.
▪ گردو حاوی بیشترین مقدار ویتامین های
B۶، B۱ و B۵( پانتوتنیک اسید) می باشد.
▪ در گردو ویتامین هایی نظیر E ، B۳ و
B۲ نیز وجود دارد.
کالری گردو زیاد است. حدود ۶۵۴ کالری در هر ۱۰۰ گرم گردو
وجود دارد. لذا بهتر است روزی که می خواهید گردو مصرف کنید، کالری آن را محاسبه
کرده و از کالری روزانه خود کم کنید. به این ترتیب ترس از چاق شدن را نخواهید داشت؛
برای مثال، اگر کالری مورد نیاز شما در روز ۲۰۰۰ کالری است و شما۱۰۰ کالری گردو
مصرف می کنید، لذا می توانید ۱۹۰۰ کالری باقی مانده را از مواد غذایی مختلف دریافت
کنید.
ولی اگر می خواهید گردو میل کنید و همانند روزهای گذشته غذاهای روزانه
خود را نیز مصرف کنید، این نکته را از یاد نبرید که باید ۱۳۱ دقیقه پیاده روی کنید
تا انرژی دریافت شده از گردو، بسوزد.
▪ گردو در حدود ۷/۶ گرم فیبر دارد. 

منبع:

gidva.blogfa.com/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *