روستای بدرآباد سفلی / خرم آباد / لرستان

سایتها و وبلاگهای روستای بدرآباد سفلی
شهرستان خرم آباد – استان لرستان
badrabadsofla.blogfa.com/

badrabadesofla.blogfa.com/

روستای بدرآباد سفلی در منطقه بالاگریوه در جنوب شهر خرم آباد بین لشگر ۸۴وتیپ ۵۷ سپاه ابوالفضل قرار دارد این روستا در مسیر ورودی به فرودگاه و جاده خرم آباد اندیمشک متصل است .بدرآباد در قدیم محل اسکان بوده ولی به دلایل نامعلوم به زیر خاک رفته است ولی بعدها توسط شخصی به نام بدر دوباره آباد گردیده است .در این وبلاگ سعی بر معرفی این روستای خوشنام در بالاگریوه است واز غرض ورزی در این عرصه خودداری شده است

ساکنین روستا

اهالی روستا را میتوان به دو دسته تقسیم نمود نخست ساکنان اولیه که از طوایف ماکنعلی‚ کوشکی‚بهاروند سلاطی وچند خانوار دیگر ازمیرها و رشنوها میباشند و مهاجرین که بعد از ساکنین اولیه به روستا کوچ کرده اندکه بیشتر از طوایف میر(گل اندام) ـطالبوندـ لوتی ها و خانوار هایی از حسنوند ـ بیرانوند

ـ سیدهاو دلفان میباشند

طایفه میر

میر های بدرآباد از سه شاخه رستم خانی ـزینی وند و گل اندام میباشند حاج صید محمد خان خان آنان واز شاخه رستم خانی بود میرهای رستم خانی به همراه چند خانواده ازمیر زینی وند در منطقه قلاهاری وشاخه گل اندام در راسته تعمیرگاه زندگی میکنند.میرها مردمی شجاع میباشند ولی به علت درگیری داخلی باهم هیچگاه در بدرآباد به تنهایی یکه تاز نبوده اند.از خانواده های بزرگ آنان میتوان به خانواده های حاج صید محمد خان ـمجید میرساکی (نجفوند)ـ خسرومیر و قله بیگی میرگل اندام اشاره نمود.میرها به غیر از خانواده حاج صیدمحمد خان مابقی از مهاجرین میباشند که از کرکی آمدهاند.قلاهاری را گاها راسته میرها می گویند که به علت حضور خانواده حاجی درآنجا میباشد

طایفه ماکنعلی

ماکنعلی ها اصالتا" سگوند میباشندکه از محدوده نورآباد به بدرآباد آمده اند آنان از ابتدایی ترین سکنه بدرآباد میباشند درحال حاضر مردانی از آنان در سطح اداری استان و حتی کشوردارای منصب میباشند.ماکنعلی ها بیشتر در قلاهاری و اندکی در سرچشمه ساکنند.ماکنعلی ها دارای اخلاقی خوب میباشند به طوری که کمتر در درگیری ها محلی شرکت دارند.خانواده مهم آنها بچه های شیرعلی میباشند

طایفه کوشکی

کوشکی ها از سه شاخه ممکه ـجمعی وشاهکل تشکیل شده اندشاخه جمعی بیشتر در راسته تعمیرگاه ومسجد ساکنندآنان رامیتوان علمی ترین تیره در بدرآباد برشمردبه طوری که در استان دارای نام ونشان اند.شاخه ممکه که در سرچشمه ساکنند را میتوان از مستقل ترین خانواده ها در بدرآباد شمرد .شاخه شاکل در قلاهاری وسرچشمه ساکنند.کوشکی ها دارای نام خانوادگی بهاروند احمدی و احمدی بهاروند میباشند که احمدی رااز نام نیای خود (احمدبک)وبهاروند را بدلیل هم پیمانی در قدیم با بهاروند ها اتخاذ نموده انداز خانواده های مهم آنها خانواده لازم را میتوان نام برد

طایفه بهاروند

بهاروند های بدرآباد از دو شاخه ممسی و مرادعلیوند تشکیل شده اند.مرادعلیوندها در سرچشمه زندگی میکنند و از محبوبترین خانواده های بدرآبادندآنها فرزندان عبدی میباشند و دارای اخلاق فوق العاده ای هستند.شاخه ممسی بیشتر در راسته تعمیرگاه و مسجد زندگی میکنندوخان بهاروندها ودر واقع خان بدرآباد از آنان میباشد که دارای وضعیت مالی مناسب و جمعیت زیاد میباشندوبابیشتر بدرآبادخصوصا"کوشکی ها در ارتباط نزدیک بوده اند.بهاروندها دارای مردان شجاعی در قدیم بوده اند.آنان دارای نام خانوادگی بهاروندـ بهاروند احمدی ومرادعلیوندهستند ازخانواده های بزرگشان میتوان از حاج پرویزـبهرام ـ عبدی ولطیف نام برد.ضمنا"راسته تعمیرگاه را در قدیم راسته بهاروند ها مینامیدند

طایفه رشنو

رشنو ها در بدرآباد بیشتردر راسته تعمیرگاه در محدوده  کانون ساکنند.دارای مردان خوبی در عرصه محلی بوده و هستندوبیشتر با هم در ارتباطند.دارای نام خانوادگی رشیدی ـرشنوورحمتی میباشندواکثرا"از شاخه قاسم علیوندهستند.ازخانواده های بزرگ آنها خانواده غنی وحاج علی محمدخان است که دایی و خواهرزاده میباشند.درسالیان اخیر رشنوهای زیادی به توصیه حاج علی محمدخان از منطقه طایی به بدرآباد آمده اند

 

بیرانوندها

بیرانوندها دربدرآباد دارای نام خانوادگی سپهوند ـولی پور و عزیززاده میباشند آنها هیچگاه در بدرآباداز استقلال محلی برخوردار نبوده اند و بیشتر با سایر طوایف شناخته میشده اند به طوری که سپهوند ها را به

عنوان کوشکی میشناسندعزیززاده ها نیز وابسته میر رستم خانی و ولی پور ها وابسته گل اندام ها میباشند.

حسنوندها

حسنوند ها در بدرآباد مثل بیرانوند به عنوان طایفه شناخته نمیشده اند بااین تفاوت که وابسته هیچ طایفه ای نبوده اند .همه آنها دارای فامیلی درویشی میباشندودر منطقه سرچشمه زندگی میکنندو دارای طبعی شوخ و صبور می باشند.

لوتی ها

لوتی ها را حاج صید محمد خان میر به بدرآباد آورد و به آنها زمین برای اسکان داد تا در درگیری های محلی حامیشان باشند.لوتی ها دارای جمعیت قابل ملاحضه اندودر پشت جوی ساکنند .بزرگ آنها علی عسکر پورامیدی نام داشت .فامیلی آنها پورامیدی ـدریکوندوحیدری میباشد

سلاطی ها

ازساکنین قدیمی بدرآباد میباشندودارای اخلاقی حسنه در برخورد با اهالی میباشند آنهادارای انسجام طایفه ای در بدر آباد نیستند

سایر خانوادهها              

دربدرآباد عده ای دلفان ـطالبوندـ رومیانی ـ کرکی  وکردعلیوندنیز ساکنند.

بزرگان محلی

حاج صیدمحمدخان میر:او یکی از دوخان بدرآباد بود دارای اراضی زیاد واندامی تنومند بود و  در بالاگریوه برو بیایی داشت اومردی بخشنده بود و زمین درمانگاه و مدرسه روستا را اواهدا نمود

حاج پرویز بهاروند احمدی:ازخوانین رسمی لرستان بود و اکنون در کتابهای تاریخی استان نام او به چشم میخورد دارای زمین ومال  زیادی در بدرآباد و اندیمشک بود قدرت محلی این خان هنوز زبان زد است

غنی رشنو:ازنامداران رشنو میباشد که در گذشته دارای اموال زیادی بوده ولی در سن حدود نود سالگی به علت بدهی زیاد در زندان بسر برد .به تازگی از زندان آزاد شده اند.او بیشتر سالهای پایانی عمرش در زندان بسر برده .داستان زندگی او وکارهایی که کرده را باید از اهالی محل شنید .

قله بیگی میر:از شجاعترین مردان بدرآباد میباشد و قدرت محلی او بر هیچکس پوشیده نیست

بهرام بهاروند احمدی :کدخدای رسمی بدرآباد که از داناترین مردان قدیمی بدرآباد بوده اند

 

دیگر بزرگان:حاج علی پناه مرادعلیوندـکربلایی مجید میرساکی ـحاج علی محمدخان رحمتی ـ رحیم خان میر دریکوند ـخسرو میرـ عبدال میرآزادی ـحاج جهانبخش بهاروند .

بزرگان علم وادب

پروفسورعلی صفر ماکنعلی:نماینده سازمان جهانی فائو در ایران

حاج علی ماکنعلی:مدیر آموزش وپرورش استان

امیرحسین ماکنعلی:تهیه کننده رادیو ومدیر رادیو ایران

مهندس سیامک میر:مهندس صنایع ساکن آمریکا

سید نجم الدین شاهرخی:استاد انگلیسی دانشگاههای استان

حاج غلام عباس بهاروند:از دبیران باسابقه شهرخرم آباد

سعادت خودگو(رومیانی):نویسنده کتابهای تاریخی و استاد دانشگاه

حاج ابراهیم میر:مهندس سابق بنیاد مسکن

سرتیپ طهماسب مرادعلیوند (بهاروند):سرتیپ صنایع دفاع واطلاعات

دکتر بابک بهاروند احمدی :فوق تخصص قلب و عروق

دکتر شهرام بهاروند احمدی:فوق تخصص رماتیسم

مهندس بهروز بهاروند احمدی:مدیر باغبانی استان

مهندس علی بخش احمدی بهاروند:مدیرسابق منابع طبیعی کوهدشت و چگنی

حاج نصیر بهاروند احمدی :مدیرسابق داشگاه تربیت معلم

آرش بهاروند احمدی :مدیر هواشناسی قزوین

سرتیپ مسعود بهاروند احمدی :فرمانده سابق سپاه کردستان

حاج هاشم بهاروند احمدی:مدیرسابق تعاون روستایی

سرهنگ حاج بهرام دریکوند(قلاوند):فرمانده انصار لرستان

سرگرد نورالدین حقگو:سرگرد هوانیروز

شهدای بدرآباد

سرتیپ میربیک رشنو ـ سرگرد محمد حسین بهاروند احمدی ـ هدایت میر دریکوند ـ کرم خدا دریکوند ـ سید شهاب شاهرخی ـ مهدی دریکوند ـ یعقوب بهاروند احمدی ـ جواد دلفان ـ فخرالدین نامداری ـموسی میر دریکوند ـ امیراسدی

مطالب مرتبط

۲ دیدگاه‌

  1. ناشناس گفت:

    برادر اطلاعات غلط نده ؟ اسم بچه ابتدایی هاتونم مینوشتی بعنوان خان و خانزاده خوب بود

  2. Mohamad B گفت:

    سلام. اطلاعات ناقص و گمراه کننده هستن. به نظرم فقط برحسب شنیدهای بچگانه مکتوب کردید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *