روستاهای شهرستان رفسنجان استان کرمان

روستاهای شهرستان رفسنجان استان کرمان

 

۱-آب ترش

۲-آب زردوئیه

۳-ابراهیم آباد حاجی

۴-احمد آباد هرندی

۵-احمد آباد : دهی درحومه بخش کشکوئیه

۶-احمد آباد : دهی در بخش نوق

۷-احمد آباد دئفه

۸-احمد آباد رضوی

۹-احمدیه

۱۰-ارجاس

۱۱-استخروئیه

۱۲-اسد آباد

۱۳-اسلامیه

۱۴-اسماعیل آباد

۱۵- اسماعیل آباد شور آباد

۱۶- اکبر آباد : دهی از دهستان خنامان

۱۷-اکبر آباد : دهی در بخش نوق

۱۸-اکبر آباد بالا

۱۹-اکبر آباد برخوردار

۲۰-اکبر آباد هجری

۲۱-آلاچیغ

۲۲-الله آباد

۲۳-امین آباد

۲۴-اودرج

۲۵-باب کهکین

۲۶-باداموئیه

۲۷-باقرآباد : دهی از دهستان خنامان

۲۸-باقرآباد : دهی در بخش نوق

۲۹-بهجت آباد

۳۰-بهرمان

۳۱-بهشت آباد

۳۲-بهمن آباد

۳۳-بیاض

۳۴-بی بی حیات

۳۵-پتکوئیه

۳۶-تاج آباد

۳۷-تاج آباد کهنه

۳۸-ترکان آباد

۳۹-تقی آباد : دهی در بخش کشکوئیه

۴۰-تقی آباد : دهی در حومه غربی رفسنجان

۴۱-توغری

۴۲-جانی آباد

۴۳-جریسکان

۴۴-جعفرآباد : دهی در بخش نوق

۴۵-جعفرآباد : دهی در حومه شرقی رفسنجان

۴۶-جنت

۴۷-جنت آباد

۴۸-جوادیه

۴۹-جهان آباد

۵۰-چاروک

۵۱-چاه بیدوئیه

۵۲-چاه جعفر

۵۳-چاه کهنوئیه

۵۴-چشمه گز

۵۵-چناور

۵۶-چناروئیه

۵۷-حاجی آباد

۵۸-حافظ آباد

۵۹-حجت آباد

۶۰-حسن آباد : دهی در بخش نوق

۶۱-حسن آباد : دهی در حومه غربی رفسنجان

۶۲-حسن آباد زندی

۶۳-حسن آباد نواب

۶۴-حسین آباد : دهی در حومه شرقی رفسنجان

۶۵-حسین آباد : روستایی در بخش نوق

۶۶-حسین آباد : دهی در بخش کشکوئیه

۶۷-حسین آباد ارجاس

۶۸-حسین آباد بالا

۶۹-حسین آباد حاج یوسف

۷۰-حسین آباد علی اکبرخان

۷۱-حسین آباد مرادیه

۷۲-حمید آباد

۷۳-خالق آباد : دهی در بخش کشکوئیه

۷۴-خالق آباد : دهی در بخش کشکوئیه

۷۵-خلیل آباد

۷۶-خمرودئیه

۷۷-خنامان

۷۸-دئفه آقا

۷۹-داوران

۸۰-دره گرم

۸۱-دره جوز

۸۲-دره دربالا

۸۳-دره درپایین

۸۴-دره رنج

۸۵-درهنگ

۸۶-دقوق آباد

۸۷-دولت آباد : دهی در حومه غربی رفسنجان

۸۸-دولت آباد : دهی در بخش نوق

۸۹-ده تک

۹۰-ده ساردی

۹۱-ده عباس

۹۲-ده محمد تقی

۹۳-دهن آباد

۹۴-ده نو

۹۵-دهنوئیه : دهی در حومه غربی رفسنجان

۹۶-دهنوئیه : دهی در دهستان خنامان

۹۷-رحمت آباد : دهی در بخش نوق

۹۸-رحمت آباد : دهی در حومه کشکوئیه

۹۹-رحیم آباد

۱۰۰-رستم آباد

۱۰۱-رستم آباد هرندی

۱۰۲-رضا آباد : دهی در حومه شرقی رفسنجان

۱۰۳-رضا آباد : دهی در بخش کشکوئیه

۱۰۴-رضویه

۱۰۵-رکن آباد : دهی در حومه شرقی رفسنجان

۱۰۶-رکن آباد : دهی در بخش نوق

۱۰۷-روان مهران

۱۰۸-رود کرد

۱۰۹-زانوق آباد

۱۱۰-زندی آباد

۱۱۱-زین آباد

۱۱۲-سعادت آباد

۱۱۳-سعید آباد

۱۱۴-سلیمانیه

۱۱۵-سید آباد

۱۱۶-شام آباد

۱۱۷-شاه آباد

۱۱۸-شاه جهان آباد

۱۱۹-شاهرخ آباد

۱۲۰-شجاع آباد

۱۲۱-شریف آباد

۱۲۲-شمس آباد : دهی در بخش نوق

۱۲۳-شمس آباد : دهی در دهستان خنامان

۱۲۴-شهر آباد : دهی در حومه غربی رفسنجان

۱۲۵-شهر آباد : دهی در بخش نوق

۱۲۶-صادق آباد : دهی در حومه غربی رفسنجان

۱۲۷-صادق آباد : دهی در بخش نوق

۱۲۸-صادق آباد : دهی در بخش کشکوئیه

۱۲۹-صفی آباد

۱۳۰-عباس آباد امین

۱۳۱-عباس آباد آقاغفور

۱۳۲-عباس آباد حاجی

۱۳۳-عباس آباد معین

۱۳۴-عبدالله آباد

۱۳۵-عرب آباد

۱۳۶-علم آباد

۱۳۷-علی آباد : دهی در بخش نوق

۱۳۸-علی آباد : دهی در دهستان خنامان

۱۳۹-علی آباد خان

۱۴۰-علی آباد سادات

۱۴۱-علی آباد وزیر

۱۴۲-علی آباد هراتی

۱۴۳-عیش آباد

۱۴۴-فتح آباد : دهی در حومه غربی رفسنجان

۱۴۵-فتح آباد : دهی در بخش نوق

۱۴۶-فتح آباد سردار

۱۴۷-فجکوه

۱۴۸-فخر آباد

۱۴۹-فدک

۱۵۰-فرح زاد

۱۵۱-فردوسیه

۱۵۲-فردوسیه آزادگان

۱۵۳-فیض آباد

۱۵۴-قائمیه

۱۵۵-قاسم آباد : دهی در بخش نوق

۱۵۶-قاسم آباد : دهی در بخش کشکوئیه

۱۵۷-قاسم آباد حاج آقا علی

۱۵۸-قدرت آباد

۱۵۹-قوام آباد

۱۶۰-کاظم آباد

۱۶۱-کبوتر خان

۱۶۲-کریم آباد : دهی در حومه غربی رفسنجان

۱۶۳-کریم آباد : دهی در بخش نوق

۱۶۴-کریم آباد : دهی در بخش کشکوئیه

۱۶۵-کریم آباد

۱۶۶-کشکوئیه

۱۶۷-کمال آباد

۱۶۸-کوثرریز معین

۱۶۹-کورگه

۱۷۰-گلوسالار

۱۷۱-گیتی آباد

۱۷۲-لاهیجان

۱۷۳-لطف آباد : دهی در حومه شرقی رفسنجان

۱۷۴-لطف آباد : دهی در بخش کشکوئیه

۱۷۵-ماهونک

۱۷۶-محمد آباد

۱۷۷-محمد آباد برخوردار

۱۷۸-محمد آباد خان

۱۷۹-محمد آباد ده نو

۱۸۰-محمد آباد ساقی

۱۸۱-محمد آباد مختار

۱۸۲-محمد آباد هراتی

۱۸۳-محمدیه

۱۸۴-محمود آباد

۱۸۵-محمودیه

۱۸۶-محی آباد

۱۸۷-ناصح آباد

۱۸۸-هرمز آباد

۱۸۹-همت آباد : دهی در حومه غربی رفسنجان

۱۹۰-همت آباد : دهی در بخش نوق

۱۹۱-همت آباد بالا

۱۹۲-یوسف آباد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *