روستاهای شهرستانهای مهدیشهر و سمنان

روستاهای شهرستانهای سمنان و مهدیشهر  استان سمنان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

چاشم

پشتکوه

حومه

پاقلعه

اوترکوه

ابراهیم اباد

روانه /رحمانه

سیاه رودباربالا زاتنگه

انجیلبان

اطاق سرا

بنفش دره

حسن اباد

اوپرت

تمام کوه

حشمت اباد

باری کوه /بهاره کوه

چه سر/چاه سر

رضی اباد

چاشم

چپگره

سلدری

ریزسر

رمنده کوه

صیدوا

سفیدرود

سرتنگه

عباس اباد

سیاه کوه

سرم

گردگنبد

شاه پسند/کوثر

سرخ ده

هادیه

کت بزنگاه

سنگ چشمه

جام

گلرد

سنگ خانی

دوزهیر

بیجارم /وی جارم

شلی

شیخ اب /رضااباد

اژگوی

شن چاله

ابرهه

اشکش

فنسک

اسماعیل اباد

اورپلنگ

فولادمحله

انجیل اب

اهو

کپز

خرم اباد

بشم بن

سیاه رودبارپائین کلوسر

خوریان

پروس

گردکلا

خیراباد

پشت طول

گرمکش

رکن اباد

پشتینه کوه /پشتکوه

گنوسر

صدراباد

تلستان

گوشوارک

صفائیه

جوچال

ملاده

علا

خربرون

میلو

قاسم اباد

خشک لو

ورازیان

قاضی اباد

خوریه پائین

احمدیه /کلاته علیوک

مجیدابادهمدانی

خوریه وسط

بشم

مقصوداباد

خینگ

تلاجیم کوه

جلیلان

درویشو

دنباله

جهازبان بالا

ذیلوس

زرشک اب

چایسم

سیاه دره

زرشک چال

زرشکوه

شیخ اب

زرما

شیخ گله

کاهش پائین

سپاه رودباروسط

نائینک بالا

گرم چشمه

فینسک کوه

گینو

مرغک پائین

کورمیش علیا

احمداباد

مرگسر

مرکم

بایان

مینو

پرور

چاشخوران بالا

ازاورک

تلاجیم

چاشخوران پائین

انزو

تمام

حمیدیه

درجزین

خرند/سفیدکهریز

رضااباد

لیتو

رسم رودبار

رویان

ادت

رودبارک بالا

زرشکوه

ازمابند

کاورد

سیداباد

پنو

کلیم

ضامن اهو

تله

مرکک

عوض اباد

چالار

هسکوه

فیض اباد

چپرد

هفت خانی

کنز

حسن تنگه

ده صوفیان

للو

خرگوشی

رضاابادپائین

میان اب

دزگره افشارپایین

ایرت

نوکلاته

دشت گنبد

رودبارک پائین

سوراخو

سرکه بول

لاسگرد

پرپای بالا

سی روزک

اسداباد

پرپای پائین

طارو

بیدان

ابخوری

کارا

جمشیداباد

زرطول

کاهش بالا

رضااباد

شهرک افاغنه

کلیس

بیابانک

حاجی ابادخوریان

کنکودر

جهان اباد

حسن اباد