روستاهای شهرستان دامغان – استان سمنان

روستاهای شهرستان دامغان – استان سمنان

تویه دروار

قهاب صرصر

قهاب رستاق

احمداباد

احمداباد

اقبالیه

رضااباد

اسماعیل اباد

کلاتو

شوراب

اله اباد

اقبال اباد

محمداباد

بخش اباد

بحراباد

باقراباد

حجاجی

بهاالدین اباد

تولم نو

رضی اباد

غیاث اباد

چمبل اب

سعداباد

جعفراباد

حسین اباد

سلیمان اباد

جنت اباد

ددحسن

صیداباد

حسن اباد

دروار

عبداله اباد

حیدراباد

رومه سفلی

علی ابادمطلب خان

خورزان

رومه علیا

عمروان

سرخ ده

سکریکلا

قاسم ابادموقوفه

علی ابادو

صح

منصوراباد

علی ابادخرگوشی

کربلائی ابول

یحیی ابادو

فاضل اباد

سلطان ابادرئیسیان

جلال اباد

کاظم اباد

گانو

حسین ابادچراغعلی

کلاتو

کیوتنگه

حاجی ابادرضوه

مجیداباد

مراداباد

دولت اباد

مسیح ابادو

چشمه کل حسن

شیراشیان

مشغله

ارسک

عوض اباد

میل

قلعه عبدل

فیروزاباد

هفت تن

خرمادار

قدرت اباد

امرو

رحمت ابادسیاهکوه

حومه

پینند

سرتنگه

اسماعیل اباد

تلخوی

شهنستان

امامزاده ابراهیم

چناران

کهو

بغدادو

حسینان

میانار

توکل اباد

حصار

اسلام اباد/زرشک اب

جزن

حصارو

خیراباد

جعفراباد

دیزو

قوشه

جیران قلعه

رشم

بیدستان

خیراباد

سنجوعلینقیان

دشتبو

دهنو

شوراب

دهخدا

زون

علیخان

معصوم اباد

سعداباد

تنگه

دامنکوه

شجاع اباد

کلارشم

ابراهیم اباد

عبیراباد

مظفراباد

باباولی

علی اباد

نوا

جلیو

علی ابادبابائی

انبرته

حشمت اباد

فیروزاباد

محمداباد

حمزه خان

قلعه پائین برم

مراداباد

دزدغلامان

موسی اباد

دهو

رباط سلطان

نریشم

محموداباد

رزنو

نظام اباد

گنداب

سعداباد

باداب

صلح اباد

عبدل اباد

کورچشمه

صالح ابادو/صلح اباد

فری اباد

رضااباد

علیان

کلوان

فافاشن

فرات

مرگ در

باقراباد

کلا

مومن اباد

بق

کوشکو

مهماندوست

حاجی ابادبستیجان

سوسن وار

هرت

حیدراباد

کلو

کلامرک

طاق

کوه زر

کلمدر

مایان

معلمان

حسین اباد

نصراباد

ابراهیم ابادیزدانی

دولاب

وامرزان

احمداباد

امام اباد

ابوالبق

تقی اباد

حسین اباددولاب

بهااباد

خورس

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *