روستاهای شهرستان زاوه – استان خراسان رضوی

روستاهای شهرستان زاوه – استان خراسان رضوی

سلیمان

ساق

قلعه اقاحسن

ابراهیم اباد

ابراهیم خان

ارغوان

اسبگیر

افضل اباد

امیراباد

برمست

بندبیشه

بیدک سفلی

پاکمر

پاگدار

پیراصف

تلخک

توقیه

ته رودک

جعفرابادسفلی

جعفرابادعلیا

جلوگیر

بیشه ساق

میرپسند / شاهسوند

علیک

بازگیر

چخماق

دالانه

علمدار

نواله

شاهین علیا

کشکک

بیدوی

چاهوک

شهوار

جعفراباد

رحمت اباد

ژرف

سرگلان

سلطان سلیمان

فیروزاباد

محمداباد

ریگان

نصیراباد

نیراب علیا

حسن اباد

حسین اباد

زمان اباد

داش خانه

سالاراباد

سنجتک

سنگ سرمه

سنگ سفید

سیاه چوبی

سیدداود

شادکن

شاهین سفلی

شوراب

عباس اباد

کاریزنوا

کاهیجه

کج بید

کرقش سفلی

کرقش علیا

کولی سفلی

کهه

گل چشمه

مرغزار

مرغزارحسینی

نیراب سفلی

نی سبز

ناگهان

میان کوه

لاخ زرد

زاوه

کاریزک ناگهانی

اخرک

اق دره

گراب / گرگاب

گزیدر

کبوترخان

ژاله

ابرنگ

انی

بقا

پاشکی

تمشک

دروک بالا

زاوه

سیداباد

عطبه

کاریزکلاغ

کال سار

کال سرخ

لعلی

مبارکه

محمدابادحضرتی

خانقاه

کریم اباد

غضبی

تلخی

جعفرمشهدی

قلعه نی

ارداب / اردو

شهن اباد

کلاته زنگنه

حاجی اباد

سرخی

کنگ سفلی

کاریزبالا

کنگ علیا

گوجی / گوجیک

نوراباد

دهنو

میراباد

اسماعیل اباد

مرجانه

دروک پائین

سیاه سنگ

صبی

نصراباد

نیازاباد

حسین اباد

حفیظاباد

شاهرود

بهارستان

حصار

سنائی

کنگزیتون

صفائیه

صفی اباد

مرغزار

احمداباد

بی حاصل

پطرو

جوادیه

چاقه حاج محمدجان

رضائیه

سعداباد

سهل اباد

سهل ابادک

شستان علیا

شیرمی

همت اباد/کاریز نو

برزو

پاگدار

چاقه بلوچها

شستان سفلی

علی اباد

کاریزته

بقیع

پاقلعه

حشمت اباد

سلطان اباد

شیرخون

کاریزگلی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *