روستاهای شهرستان تربت حیدریه -خراسان رضوی۱

روستاهای شهرستان تربت حیدریه -خراسان رضوی ۱

بایک

ابجرسفلی

ابجرعلیا

ازدی

بازه کلات

برگوی

بنای سفلی

بنای علیا

تاک متاک

تنگی اجدانی

ته رود

حصار

خلطی در

دربنای

درخت سرون

روسی

سرخنابید

سفیلر / سقیدر

سلونج

سه بیگی

شعب القاس علیا

صالح اباد

طاغنده

گاوسمرغ

میرزابیک

ازدی

فکوری

گشن

بسک

سرخ اباد

فدیهه

خورش بر

رزگ

پائین ولایت

انبیس

بشرویه

بندبلوچ

چشمه زرد

حاجی اباد

سیوکی

شترخسب

عین الدین

فدرد

کاظم اباد

گل جیک

گل نی

گنداباد

دزدایی

اسداباد / عباس اباد

الی

بوری اباد

تجرود

سنگل اباد

روح اباد

اومی

بیسقفیزن

حوض سرخ

ده نو

قوزان

کبوترخان

اله اباد

جعفراباد

شیخ ابوالقاسم

کاج درخت

مورشک

امیراباد

حاجی یار

باغ میون

خدابنده

خورشانه

خورق

زرنوخ

زمان اباد

طاهراباد

عریان

قلعه نومستوفی

مزجرد

بالارخ

خان حاکم /اسلامیه

سیرزار

علی اقا

محمدابادمستوفی

اب باریک سفلی

امین اباد

تقی اباد

جهان اباد

حسین اباد

خداافرید

دربند

دودرختی

ده عرب

سلطان اباد

علی اباد

قلعه کهنه

گرگ اباد

گلبو

مظفربزی

میش اباد

یک لنگی سفلی

مزارابدارو

کل گوش

غریب اباد

موسی اباد

شه ده

امیراباد/شفتاباد

رحمان اباد

علاقه

گرماب

یک لنگی علیا

درخت سنجد

سرهنگ

شیراباد

فخراباد

فتح اباد

اب باریک علیا

ابدارو

احمدابادشیخ

اسماعیل اباد

اقداش

پیش اخور

حصارجلال

عسگرد

کل قری

اسامی بقیه روستاهای این شهرستان را

اینجا

و

اینجا

  ببینید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *