روستاهای شهرستان تربت حیدریه -خراسان رضوی۲

روستاهای شهرستان تربت حیدریه -خراسان رضوی ۲

کدکن

ایتوگی

بازسیاه

براق

برس

حصارک

خوش هوا

زروند

سیداباد

گزوی

گل هو

محمدیه

منصوریه

جروفدر

رزونه

دافی

تلخ بخش

اسفیز

بالاولایت

اغویه

گلریز

لیک اباد

منظر

ثابتی

صنوبر

پده

دوغشک

صومعه

کاریزک خوجوئی

ابرود

اسفیوخ

تروسک

فرزق

قندشتن

فهندر

دول اباد

ده پایین

سی چوب

بنهنگ

کامه علیا

کسگک

یحیی اباد

دامسک

سرکاریز

صعوه

نوغاب / نوقاب

سریشا

سنجدپور

ضیاالدین علیا

عباس اباد

قلعه نو

کامه سفلی

محموداباد

ملک اباد

بکاول

میان رخ

بازه گزمیر

مست علی

اصغراباد

بیدم

تقی اباد

جوادیه

چشمه خارسفلی / چشمه خوارسفلی

حسین اباد

خماری

دوشابک

دول اباد

زیرکت

سراج سفلی

سراج علیا

شفابیگ

شوراب

عین اباد

فیض اباد

قاسم اباد

قزل حصار

کریم اباد

کندنصیر

محمدبلند

معین اباد

میراباد

نصراباد

برکال

احمداباد

حشمت اباد

نوری

خرم

شوربیگ

پاگداربادور

شورحصار

قجاق

اکبراباد

بیدستان

غنچی

چهارتخته کوک

عمادیه سفلی

واسط

نظامیه

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *