روستاهای شهرستان کاشمر -خراسان رضوی۳

روستاهای شهرستان کاشمر -خراسان رضوی۳

برکوه

ایور

اب چوقان

ابکوه

اتشان

احمداباد

اکبرابادچوقان

ایزوک

باقراباد

بصیری

بلوردره

بن گل

بوته گز

پس گدار

پهلوان محمد

ترنی

تک اشترراه بالا

تک اشتر راه پایین

تک جاندار

تک سرمرغ

ارتوشادی

ارغوانی

پسکال بالا

تک پلنگی

تک عابدی

تک عشق ابادخرد

تک عشق ابادبزرگ

تک قربانی

باغ تو

اکبراباد

پس کال پائین

پورصالح

پورصالح خشک

مکی

چلپو

کوشه نما

موشک

اکبراباد

بختیار

تولی

تنورجه

علی اباد

کوشه

تک کفتربالا

تنورسنگی

جاندار

چاله زرد

چشموک

چقلق

چمن گل

چوقان

حاجی اباد

حسن خو

حسین اباد

تک قمشلی

حاجی ابراهیم

تکمروی

حصارک

خال دره

درخت بادام

درخت جوز

روینی

زرداب

زمان اباد

سربیشه

سرپره

سرتخت ناری

سرگدار

سنگ سفید

سنگ سیاه

سنگ لالا

سنگ میرزااحمد

سنگسر

شاه ملا

شکری

شوراب

عباس اباد

عباس اباد

عشق اباد

علم تنور

علی اباد

رمضان اباد

زربید

شارع

عباس اباد

عبدالعلی

حصارک جنی

شیراباد

سرکاریز

سرکج بید

حسین اباد

درخت سورو

غار

علیچه

علی اباد

علی دوست

عیسی کاریز

فرخ

فرخند

فرهادکندی

قاسم اباد

قره بهادر

قره جنگل

کاهبه

کال اقا

گوک دره علیا

گوک دره سفلی

گاوفریز

گچ کوه

گل جوک

گودال نی

گوک دره وسطی

محمداباد

لندری

لوک سرخ

محمدابادقلعه

موشک بالا

مونجک بالا

مونجک پائین

نامق

نخودک بالا

نخودک پائین

نوکاریز

نی بار

یورت میر

همت اباد

لطف اباد

نشبوردر/ نشابوردره

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *