روستاهای شهرستان بجستان – خراسان رضوی۲

روستاهای شهرستان بجستان – خراسان رضوی۲

جزین

باقراباد

بغل

برزنگش

بید

بیدوک

پتمرود

پنج تک

تک ویران

تنگل جعفر

تودو

جیدو

چناران

حاجی اباد

حجت اباد

حسن ابادزین العابدین

حسین اباد

خلوک

خوشاب

درشیب

دلیراباد

ده مرادی

ده نخی

رضائیه

رودگز

روسنگ

زنگش

زوبالا

زوپائین

زوگور

زیرک

سنجد

شپو

عباس اباد

علی اباد

فیروزاباد

قادراباد

کال گریمنج

کسابادبالا/امیریه بالا

کسابادپائین /امیریه پایین /امیر

کوگی

گریمنج

گیلوبالا

مندر

نیزار

هاشم اباد

هلاباد

همت اباد

ادینه گاو

اریسک

اسلام اباد

النگ چناری

النگ کلوخن

اله برجی سفلی / اله برجی پائین

اله برجی علیا / اله برجی بالا

امرودون

باغ دره

برخشت بالا

برخشت پائین

برگز

برگستان

بونه بند / بونه بنه

بیدک

پای گدار

پی گدار

ترشو

تک اسپر

تک برگستان

تمتمو

تنگل

توده بالا

توده پائین

جانی

جزین

جعفراباد

جهان اباد

جهان اباد/تلواز

چلونک

حاجی علمی/ سیداباد

حسین اباد

حسین اباد

حوت

خرتوده

دالو

درباداموک

درپنج

درخت توتی

درشش پائین/ درشش

دروازه

دری کلاغ

ده شور

دهل اباد

رضائیه

ریزو

زیدی

سخنوک /چشمه سخونک

سوریز

سیاه اب سفلی/ سیاه اب پائین

سیاه اب علیا / سیاه اب بالا

عبدل اباد

عزت بالا

فخراباد

کافردره

کروکی

کلوخن

کندر

گج کن

گدارکبود

گزراست

گزن

گزو

گل بامی

گلانه

گود

گودلو

گیلوپائین

گیلوبالا

محمداباد

مراداباد

مشک اباد

میراباد

میمندپائین

نرندر

همدان

پی گدارپائین

النگ شور

ابراهیم اباد

زرقامیه

رحمانیه تقی اباد

گندساوا/بیس اباد

چناران ابی

تنگل بالا

محمدابادبالا

همت اباد

نجف اباد

گدارکدیجه

حسین اباد

شرو

حسن اباد

زین اباد

عزتپایین

محمداباد

نوق

بیکو

سریده

ششتوک

ابوالخازن

افکان

اهنگ

بقچیر

میمندبالا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *