روستاهای شهرستان گناباد – خراسان رضوی۲

روستاهای شهرستان گناباد – خراسان رضوی۲

کاخک

اسپور

رودگز

سنگ سوراخ

فخراباد

کلان سفلی

کلان علیا

چکو

اغوک

اسماعیل اباد

اقضی

امرشکچه

امرشک

ایرانی

ایوب

باقراباد

بهزاب بالا

استاد

پرویز

ترنج بالا

تک چاه

تک درغنج

تک همنه

جونک پائین

چرک ابادکهنه

چشمه قلی

حسن ابادجنگور

خانیک

خلیلی

دوغ اباد

رحمت اباد

زقیچ علیا

سنگنج

سنجدبالا

سنجدپائین

سنگی در

سیاه سنگ

شاهراه

شوراباد

ظهری سفلی

ظهری علیا

ظهری وسطی

علیرضا

قلعه سفیدعلیا

کندل سفلی

کندل وسطی

کوه قلعه علیا

گل اباد

گلزار

گیلو

مهی ابادپائین

ملش

مهاباد سفلی / مهابادپائین

مهابادوسطی

همت اباد/قصب اباد

بنداهو

کندل علیا

تک بخشی

پچک

دیسفان

کرشک

سنجتک

کبوترکوه

فخ / فخت

ایدو

برجوک

خون اباد/حسین اباد

رزگ

رضوسفلی

زو/صالح اباد

کج اباد

مرغش

مهابادعلیا/ مهاباد بالا

نجم اباد

محمداباد

ابراهیم اباد

بخت ابادبالا

بخت ابادپائین

بلوچی

بنفش

پای گدار

ترنج پائین

تک بنستان

تک پهن

تکزو

جونک بالا

چرک اباد

حاجی ابادبالا

حاجی ابادپائین

حسین اباد

درغنج

دهنو

رمکن

زقیچ

زیروک

سارنگ سفلی

شاهراه

ششک

شمس اباد

علی منصوری

قلعه سفیدسفلی

کسک

کوه قلعه سفلی

مغاث

محمدابادسفلی / محمدابادپائین

محمدابادصابری

مهی ابادبالا

ملااباد

میمند

نهجزپائین

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *