روستاهای شهرستان سبزوار -خراسان رضوی۲

روستاهای شهرستان سبزوار -خراسان رضوی۲
بخش روداب

فروغن

دارین

حسن اباد

ده نبی

لطف اباد

ملوند

شمس اباد

فیلشور

براباد

دامرود

شمس اباد

پروند

پشته عباس

تسبند

دروک

دروک

کوه همائی

اجنورد

بدراباد

بلی

بن جخ

بن چنار

بنس بردسفلی

جراحی پائین

جوزو

ذوالفرخ

رحیم اباد

زاوشک

شکراباد

شیربر

صالح اباد

عباس ابادکفچی

فضل اباد

گاوسر

گله بان سفلی

لندران سفلی

لندران

محمداباد

مخ

ملجی علیا

یوسفی سفلی

بلزقند

چشمه نیرو

بیدک

توتبان

جراحی

چهل غانی

حسنو

حمیره

خوروگرد

دمنگ

دوچاهی

زهری

سرغبان

سنجرو

صبری

عبدالملکی

کاشک

کروج

کلاوی

کهک

گرو

محمداباد

میردشت

نارستان

نوده

نوراباد

همایی سفلی

همایی علیا

خواشد

اردیز

اریان

افچنگ

انجیلو

انشیران

تک عماد

تگرگ اب

جوزمال

جهان اباد

دارخ

درینوعلیا

دلبرملک باقر

دوچاهی

ریدرعلیا

ریگ چاله

زرک علیا

زرک وسطی

سراب

سرغبان

سلمی در

سنگ چین

سنگی چاه

شورابی

علی اباد

فضل اباد

کلاوشک

کمرسیاه

گاوسو

گنگ

لاخر

میان اباد

نوار

نیستان

دهنه اردسان

برگوپائین

کمرسیاه

اشتنگ

پندر

برگو

استاج

بجدن

برگو

خیراباد

دولت اباد

ریدر

موسی اباد

مهرکردو

پوچ /بهارستان

تپه بید

خوشمردان

روداب

شند

گرمک

بنقن

درقدم

سریش

گفت

محمداباد

بلوچ خانه

بونش

گراب

گرزگ

لارهنگ

مظفراباد


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *