روستای ریسن / رودسر / گیلان

سایتها و وبلاگهای روستای ریسن

 شهرستان رودسر استان گیلان

shaabban.blogfa.com/

mjf-eshkevar.blogfa.com/

shamnali.blogfa.com/

روستای رییسن یکی ازروستاهای دهستان شوئیل در۵۹کیلومتری رحیم آبادو ۷۴کیلومتری شهرستان رودسر ودرموقعیت جنوب غربی این شهرستان ودرهمسایگی روستاهای هسی کوه وباغسر ایزدین وخانسرک واقع شده است.

رییسن ازدوواژه ری +یسن تشکیل ومعنی ری =چشمه وجریان رود ویسن=ستایش که بعنوان چمشه ستایش ویارودمقدس معنی شده است .همچنین واژه رییسن که مرکب ازری+یسن و ری =عزیزوگرامی ویسن=ستایش به معنی ستایشگاه گرامی می باشد.البته ریسن درلغت نامه دهخدا بمعنی رسن وریسندگی آمده است.گویش محلی این روستا ازنامواژه های پیش ازپهلوی بوده وبدون تغییرباهمان ریسین درمنطقه گویش می شود.  

درروستای رییسن سه گروه مردم درکنارهمدیگر باآسایش وآرامش زندگی می کنند:

الف)گروهی که جزءساکنین این روستا(بومی)بودندوهستند.افرادی که بنده آنهارادیده ام ولی اکنون به دیارحق شتافته اند : مرحومین  رفیع علیدوخت (گلعلیزاده)،جعفر(معروف به پیرمرد)علیزاده، عباسعلی علیجانی ، آقاجانگل ومشدی باباعلی آقاجانی ، حسینعلی علیزاده، همتعلی و رمضان وقاسم وسیف الله غلامی، اسحاق علینژاد، صادق زمانی ، برجعلی سلیمی پور، عیسی حسنی ، محمدعلی باباخانی ، عبدالرحیم رحیمی وآنهای که درقیدحیات هستندنیزمتعاقبآ خواهم آوردتا ارتباط نسلها راحفظ کنیم وان شاا… بزرگان محل راباخانواده بااصل ونصب تاجای که بتوان درجای دیگرمطرح خواهم نمود.

ب)دسته دیگر معروف به گالشان بودند که ییلاق وقشلاق می کردندیعنی حدودشش ماه درییلاق وشش ماه دیگرسال راروستاهای پرشه وسیاهگل چال می رفتند. .مرحومین مشدی کوچکعلی کریمی، مشدی تقی محمدی، طهماس حبیبی ، امان الله زلفی ، محمدابراهیم کریمی ، عزیزالله کریمی، حبیب حبیبی ، مصطفی محمدی ، مشدی مراد واصغربابایی، سلیمخان عیسی پورودراین قسمت نیزمثل بندالف  درجای خودبه ذکرنام همه آنهای که درقیدحیات هستندنیز آشنا می شویم .

ج)گروه سوم بنام خوش نشینان بودندکه درواقع دکاندارروستا بوده وازجای دیگر(ایرمحله ) آمده بودندودراین روستاشاگردانی نیز تعلیم دادند.مرحوم حجت رضایی وشاگردانش آقایان موسی ربیعی وصادق بابایی  که شاگردانش اکنون نیزدراین محل مشغول تجارت وکشاورزی میباشندوبهتر است بگوییم که ازخوش نشینی بیرون آمده اند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *