قلعه قافه – مینودشت – گلستان

سایتها و وبلاگهای روستای قلعه قافه
شهرستان مینودشت – استان گلستان
mrsu58.loxblog.com/

yertan.blogfa.com/
yertan.mihanblog.com/

سفر به لانه سیمرغ‌ها

بسوی قلعه قافه:

سفرخودراآغاز میکننم : از شمال شرق مینودشت که حرکت میکنی درمنطقه ی بسیار سرسبزوباصفایی حرکت میکنی اولین رو ستایی که درمسیرت قرار دارد ده حسین کرد نام دار د حدودیکی دوکیلو متری که میگذری دوستایی که ده نالاج یاباصطلاح ناعلاج نام دازد بدین معنی که از مجبوری درآنجا سکونت گزیده اند درقدیم این رو ستا درطرف راست جاده قرارداشته که سالهای بعد به طرف چپ جاده وبه آن طرف رودی که جاری است کوچ کرده اند ودر حال حاضر فقط چند خانوارسکونت دارند وبفیه به شهر مهاجرت کرده اند وخانه هایشان متروکه گشته دوکیلومتری که پیش می روی به تفریحگاه تنگه میرسی بادکه های فراوان واتاقکهای مخصو ص پذیرایی وچشمه ی آب گوارا که درمخزن بتنی مهار شده است وتیرهای چراغ برق که روزوشب آماده ی پذیرایی است البته بامحافظت نیروی انتظامی پس از توقف چند دقیقه ای ونو شیندن چند مشت آب گوارا به را همان ادامه میدهیم.

۲-چندصدمتری که ازتنگه گذشتیم به دوراهی رو ستاهای طول آرام و زنگلاب میرسیم که درطر ف چب جاده قراردارد وفاصله اش باجاده کم است ولی زنگلاب درفا صله ی دوسه کیلومتری جاده قراردارد وبسیار صعب العبوروبد مسیر اسب ازدوراهی طول آرام که گذشتیم درمیان جنگلها ی سرسبز مسیر به راهما ن ادامه میدهیم یه مطلبی که فراموش کردم که خدمتتان عرض کنم روستای زنگلاب یکی از سایت های پاراگلایدر مینودشت است که این ورزش مینودشت رایکی از شهرهای پاراگلایدر پر وردرسطح ایران درآورده است که مایه ی مباهاب این شهرستان است.در جنگل های سرسبز ومرا کز دیدنی به راهمان ادامه می دهیم تابه چشمه ی گوارای دیگر به نام آق چشمه میرسیم که بعد از تنگه بیشترین اتراق تفریح کنندگان دراطراف این چشمه انجام میگیرد هر چند که تفریح کنندگان مخصوصا"درفصل تابستا ن ازده نالاج تااطراف آق چشمه دراین وسعت در سایه ی درختان وکنار رود جانه پراکنده اند واز مو هبت های الهی استفاده میکننددرمسیر تاپل دورو ک دوروستادرمسرما قرار دارد یکی دردست راست که ریگ چشمه نام دارد ودیگری دردست چپ که یکه ثورنام دارد که دراین روستافردی نبام آقا میر که سید جلیل القدری بود دررژیم قبل جهت تبت معدن واحداث جاده زحماتی فراوانی کشید ولی چون فردساده ای بود زحمات اورابه هدر دادند وقتی که چندسال قبل میخواستند ازجاده ی اصلی جاده ای به روستا ی یکه ثوربزنند باکمال نا توانی گاوی رادرراه خدا قربانی کرد خدایش بیا مرزد این افراد هستند که درقلوب ویاد مردم ماند گا رند نه بعضی ازافرادی که درپست ریاست پشپ صند لیهای گردان می نشینند و باد به غبغب می اندازند و روزبه روزشکمهای خودرا کلفت تر میکنند ببخشید که شماراازموضوع اصلی منهرف کردم بعدازطی مسافتی ازآق چشمه به پل دوروک میرسیم که مسیر را برای رسیدن به قلعه قافه دوتا میکند.

-پل دوروک رودخانه ی محورروستای ده چناشک رابه رودجانه ی محور رو ستای دوروک متصل میکندکه مجموع آن بنام رودچهل چای معروف است لازم به تذکراست از پل دوروک تاروستای حسین کرد درکناره های رودچهل چای شالی کاری میشود که از نظرعطرو طعم وپخت ازمرغوبترین شالیهای مینودشت،ازپل دوروک دوجاده به قلعه قا فه ختم میشودیکی جاده ی روستاهای دوروک،زندا نچال: کوه کمر، بلم جرک، قلعه قافه ودیگری جاده ی محورروستای ده چنا شک که به علت اهمیت آن جاده سفرخود راارآن جا ادامه میدهیم.

۴-چندکیلومتری که ازپل دوروک ادامه ی مسیر دادیم به میدان ترسه میر سیم کی یک جاده به طرف دوزین میرود وجاده ی دیگربه طرف قلعه قا فه درطرف راست جاده رودجانه ی بکری است که چندین سال است محل پر ورش ماهی است وبیشتر ماهی قزل آلاوبسیارلذیذ است ودرطرف راست جاد ه هم بافاصله ی حدود دوکیلومتر حدوددوسال اخیر محل سایت پرش ور زشکاران پاراگلایدر است که به علت ارتفاعات و منا ظرطبیعی مورد توجه قرار گرفته است.

ازمیدان ترسه که گذشتیم درمسیرسه روستا ی هم نام چمانی پایین، وسط،وبالاقراردارند که فاصله ی سه روستاحدود دوکیلومتردارند روستای تر سه وچمانی بالادردامنه کوه های البرزشرقی بنام های خواجه قنبر وبوقه تو قراردارند که درارتفاعات این کوه محلی بنام تخت سلیمان یابه زنان محلی سلیمان بوقه قراردارد که جزء آثارباستانی است و فقط باپیاده روی میشود به آن ارتفاع رفت.

۵-درادامه ی راه بعد از چمانی بالابه روستای ده چناشک یکی ازبزرگترین روستای این مسیر میر سیم روستای ده چناشک یکی ازروستاهایی است که دردامداری بخصوص پرورش گوسفند ازروستا هایی که درمسیرماقرار داشت حرف اول رامیزند وبه علت داشتن مرتع آن که بنام کلاغسه معروف است اززمانهای قدیم در گله داری معروف بوده اند که البته مانند دامداران سایرروستاها مشکلاتی دارند ازده چناشک که گذ شتیم بعد از روستا حدود دوسال است که کارخانه تولید آب معدنی دایرشده هرچند موجب اشتغال چند نفرشده ولی مورد نا رضایتی مردم روستاگشته که ازنظرآب آشامیدنی کمبود ایجاد کرده به مسیرخود ادامه میدهیم بعد ازحدودسه کیلو متری به روستای ورچشمه میر سیم وازکنارش رد شده به سه راهی کفش محله درحدودیک کیلومتری قلعه قافه میرسیم.
۶-ما دریک کیلومتری مقصد واقع شده ایم ولی درمسیر کفش محله ۵ رو ستای دیگرواقع است که آشنایی باآنها اطلاعات ما راازروستاهای اطراف و تحت مرکزیت قلعه قافه کاملتر میکند ونکته دیگر بخاطر روستای کفش محله است که بعد از انقلاب ازاین روستا سه نماینده که اصالتا"اهل این روستابوده اند ازحوز ه ی انتخابیه مینودشت به مجلس شورا ی راه یافته اند بنامهای جاج سید ابوا لحسن حسینی دراول انقلاب شهید حاج سیدمنصورحسینی که در صانحه سقوط هواپیما شهید شدند وسید نجیب حسینی برادرشهید حاج سیدمنصور نماینده ی دور ه ی قبل انشاءالله به قلعه قافه که رسیدیم به عرض خواهم رساند چرا قلعه قافه دیارازیاد رفته گان است،ازکفش محله عبورمیکنیم وبه روستای زمین شاهی که ازمرتفع ترین وازنظرطبیعی زیبا ترین روستای این مسیر است میرسیم وازکنارش عبور میکنیم ودرمسیر به منبع جدید الاحداثی که آب چشمه ای بنام محلی گل آلارامهارکرده وآب آشامید نی روستای تیغ زمین راتأ مین مینماید که سال گذشته اقتتاح شداهالی روستای تیغ زمین درکمال محرومیت چندین سال آب غیرقابل شرب رااستفاده میکردندوهرچه مسئول خانه ی بهداشت این رو بنام حاج اسماعیل نریما نی پیگیری میکردندنتیچه ا ی نمیدادتاباپافشاری در پیگیری ایشان وهمکاری دیگرمسئولین این مشکل مردم روستامرتفع گشت ازکنارروستامیگذریم به تابلویی برخورد میکنیم که مارابه طرف امامزاده ای هدایت میکند این معصو م زاده براثر الهاماتی که برای اهالی روستاپیش آمد باپیگیری مسئولین رو ستاوکاوش میراث فرهنگی حدودچهارسال است که کشف شده ومیعا دگاه اهل دل است ،درقسمت راست جاده رو ستای آهنگرمحله قراردارد که حدود یک کیلومترباجاد ه فاصله داردبه مسیرمان ادامه میدهیم ودرحدود یک کیلومتری به آخرین روستا وآخرراه آسفالته روستای دوجوزمیرسیم این روستاازقدیم الایام بین حدودچهل تاپنجاه خانواردرنوسان بوده ولی ازنظر اهل علم چه روحا نی یاغیرروحانی هم ترازباقلعه قافه بود و اکثر روستاهای اطراف جهت رفع مشکلات دینی خود به قلعه قافه ودوجوز مرا جعه میکردندبه خواست خدا به خاطر اهمیت این روستادرآینده مطالب بیشتری راجع به این رو ستابه عرض خواهد رسید ،این مسیرراتاسه راهی کفش محله برمیگردیم وبعدازدقایقی به قلعه قا فه محل موعود میرسیم.

۷- سرانجام به مقصدمیرسیم دهستان قلعه قافه طنق آمارسال ۸۵بالای ۵۰۰۰ نفرجمعیت وبیش از ۱۳۰۰خانواردارد امکانات آن مرکزبهداشت ودرمانگا ه مدرسه شبانه روزی و مدارس روزانه،منابع طبیعی و…است که نسبت به جمعیت آن بسیاراندک است ودرمحرومیت کامل به سر میبرد ازنظرمراکز زیارتی وسیاحتی دارای معصوم زاده است وتفر یح گاههای آن مارام کوه وارتفاعات مشرف به قلعه قافه درمسر وامنان است.عرض کردم قلعه قا فه دیارازیادرفتگان به خا طرمحرومیت وامکانات آن نسبت به جمعیتش میباشد قدمت این دهستان صدها سال قدمت دارد ودربین روستاهای اطراف قدمت آن ازهمه بیشتراست ومهدتمدن وملجأ ورجوع تمام روستاهای اطراف بوده چراباید درغربت و محرومیت باشد درصور تی که بعضی ازدهستان های مینودشت دارای امکا نات بیشتری وقدمت کمتر ی است منطقه ای که در روستای هم جوارش کفش محله سه نماینده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده چرابعداز ۳۴سال که که ازحکومت اسلامی باید درمحرومیت باشد.

۸- قبل ازاینکه به محرومیت وراههای بهترشدن وضعیت قلعه قافه بپرداز یم راجع به پیشینه واقوام وطوایف وپیدایش این دهستان به عرض میرسا نم ازاینکه چراقلعه قافه نام گرفته قلعه به معنای ده وروستاویاحصارودژ که مرافبت میشودوقاف هم معانی مختلف دارد که آور ده شده یکی به معنای دست نیافتنی ودیگری به معنای عوامی ناپیدا حد اقل به دومعنی است یکی روستای ناپیداوپنهان چون اکثر ساکنان آن درگودی سکونت دارندودیگری قلعه ای که دست نیافتنی است شایددرسالیان دراز پیشین ازروستای قلعه قا فه مراقبت میشده که مو ردهجوم واقع نشود طوا یفی که از قدیم دراین رو ستا زندگی میکرده اند، میردار،قاضی محسنی، شهمرادی،مصطفی لو سلمانی ودیگرطایفه ها، پیدایش آن بیش ازپانصد سال است،وبعضی از اها لی قلعه قافه وروستاهای اطراف اولین طایفه آن را که روستارابنانهاده اند به میردارها نسبت میدهند و لی به صورت دقیق مشخص نیست ولی مسلم است که قاضی محسنی هابعدهابه قلعه قافه آمده اند واجداد آنها فردی روحانی بوده واصل ونصب آنها مشهدی است چون اهل قلعه قافه اورا به عنوان روحانی درماه مبارک رمضان ومحرم دعوت میکرده اند پس از چندین سال عیالی ازقلعه قافه گرفته وفرزندانی ازاو بجای مانده نامش شیچ محسن ملقپ به شیخ عبدالباقی بوده وبه مرورزما ن چون فردقا ضل وعالمی بوده به عنوا ن قا ضی دربین مردم قلعه قافه واطراف قضاو ت میکرده بعدازاو فرزندا ن اورابه عنوان منصوب به او قاضی محسنی لقب داده انداین روحانی جلیل القدر برحسب گفته هایی که ازقدیم نسل به نسل انتقال یافته درزمان سلسله ی صفوی درقلعه قافه میزیسته وفرزندانش تاکنون درقلعه قافه سا کنند ودرهرنسلی یکی دو روحانی داشته اندکه پا سخ گوی مسائل شرعی آنهابوده اندوازنسل آنها دوروحانی باقیست بنام های شیچ علی قاضی محسی که درقلعه قافه سکونت داردوشیخ عبدالر حیم قاضی محسنی از همین طایفه بود که در چند نسل قبل یک روحا نی را مردم روستای دوجوز دعوت کردندبنام شیچ محمدتقی که ازنسل اوهم روحانیانی بوجودآ مدودرنسل گنونی هم وجود داردکه قطب روحا نیت آن منطقه روستای قلعه قافه ودوجوز که از نسل قاضی محسن می باشند وازسادات کفش محله اند که تمامی روستا های اطراف ازآنها استفا ده ی معنوی میکرده اند که بانی این امرخیر درآن منطقه مردم قلعه قافه اند.

طایفه ی قاضی محسنی ها طی چند صدسال درهرنسل روحانیانی داشته اند که جوابگوی مسائل دینی مر دم قلعه قافه بوده اند و یک روحانی ازهمین نسل حدود۱۵۰سال قبل بنام شیخ محمدتقی به روستا ی دوجوز عزیمت کرده که ازنسل اوهم روحانیانی بوده اند وهم اکنون هم ادامه روحانیت ازنسل قا ضی محسن قطع نشده وادامه دارد ولی درقلعه قافه غیرازیک روحانی که ازنسل های قبل وجود دار دتاآنجایی که بنده اطلاع دارم دیگرکسی بدنبال حر فه شریف روحانیت نرفته واگربه همین طریق پیش برود درسالهای آینده باید ازمناطق دیگر روحانی بیا ورند ولی امیدوارم ازنسل قاضی محسن یاطایفه ها ی دیگردرنسل جوان آنها کسانی به طلبگی مشغو ل باشند یابدنبال علوم دینی بروند چون قلعه قا فه طی چندصدسال مهد تمدن ومعنویت بوده اگر ازاین نظر کوتاهی کنند ما یه ی تأسف است که یک روستای حدود۵۰۰۰نفری بدون روحانی بماند.

قلعه قافه به دوقسمت بالا و پایین تفسیم شده ومرز وحدفاصل آن رود ی است که ازوسط قلعه قافه میگذرد. فلعه قافه بالا دربافت قدیم به ده ی محله ی قاضی ها معرو ف است که محل سکو نت قاضی محسنی ها بادیگر طایفه هاست این قسمت بلندترین جای مسکونی قلعه قافه درقدیم بود و قسمت پایین تروگودتر آن را " بارانک " مینامیدند و درحال حاضرهم به همین نام مشهوراست، قلعه قافه پایین هم گود تر ازجاهای دیگر وآن طر ف رودخانه قراردارد که به طرف مارام کوه که از مراتع وتفریحگاههای قلعه قافه است قراردارد بعد ازانقلاب هم روستا درارتفاعات بالاترودرجوا رمعصوم زاده ی قلعه قا فه وزمینهای مسطح مشر ف به کفش محله گستر ش یافت ازطوایف قلعه فافه که قاضی محسنی، میردار،شهمرادی،مصطفی لو،حسینی وسلمانی بودندودیگران که اگرنا مشان رانبردم عذرمیخوا م طایفه های میردار و شهمرادی دراکثریت قراردا رند واکثرا"درقلعه قافه زندگی میکنند ولی قاضی محسنی هااکپرا" مهاجرت کرده اند وچند خانواراندک قراردارند درقلعه قافه ی پایین هم سلمانی ها که چند خانواربودند مهاجرت کردند واندکی مفیم هستند درقدیم طایفه ای هم بودند که درحال حا ضر به شهبازی معروفند وشغل اکثرشان آهنگری بود اکثرا" مهاجرت کردند شایدازآنهادیگرکسی در قلعه قافه نمانده باشد مگرنسلهای بعدشان ازدو اج کرده وبه این روستا آمده باشند البته اکثریت مهاجرین به مینودشت رفته اند ازدوطایفه ی بزر گ وزیاد میرداروشهمراد ی مهاجرینی داشته اند که چون به خواست خدا زیاد ند مشخص نمیکند.

قلعه قافه دیارازیاد رفته گان به خاطر این مطلب است که این دهستان ازنطرقدمت قد یمی ترین روستاهادر منطفه ی خودش میباشد ولی درزمان طاغوت وبعد ازانقلاب اسلامی حق این دهستان ادانشده درصورتیکه درروستاهای مینودشت مناطقی وجود داردکه باقدمت کم وجمعیت کمترامکانات رفا هی بیشتری دارندبعداز انقلاب ازهمین منطفه ودریک کیلومتری قلعه قا فه ازروستای کفش محله سه نماینده به مجلس شورای اسلامی راه یافته اندولی دهستان قلعه قا فه ازنظرعمرانی ومشکلا ت دیگررشد بسیارکمی داشته ماباعملکردهای نمایندگان این منطفه کار ی نداریم که وظایفشان را چگونه انجام داده اند ولی مشکلات ومسایل رفا هی وعمرانی درحیطه ی اختیارات قوه ی اجرائیه ودولت است که متأسفانه نسبت به این منطفه کوپا هی شده است.

لازم به تذکراست که تما می تاکسی هاوشخصی های مسافر وغیره ی قلعه قافه وحتی روستاها ی بعدازآن ازهمین جاده ی دوروک به قلعه قافه است که نیازبه تجدید نظر وعریض کردن جاده دارد. جاده دیگرهم که چند سالی دایرشده واز مسیر ده چناشک به قلعه قافه معایبی دارد یکی سربالا یی های زیاد که به وسایل نقلیه دردراز مدت صدمه میزندچون موقع برگشت هم شیب دارد هردوبرای خودروهازیان آوراست و دیگری مصرف سوخت بیشتر که برای رانندگان هزینه ی بیشتری دربردارد وعیب دیگر این جاده نگذا شتن دودهنه پل حدفاصل ده چناشک وورچشمه است که خودروها بایدازدا خل آب عبورکنند لازم به تذکراست بعدازچمانی با لابه طرف ده چناشک در باران های بهاری جاده ریزش کرده وتاکنون ادار ه ی راه ترابری استطاعت مرمت آن رانداشته یا داشته وقصور کرده است! این معایب دست بدست هم داده تارانندگان قلعه قافه ازاین جاده استقبال نکنند.نتیجه میگیریم هردو جاده منتهی به قلعه قافه ناقصند ودرمطالبی که به عرض رسیدباید گفت که این منطقه درمحرومیت به سر میبرندوکسی نیست که ندای این مردم رابه مسئو لین برساند یااینکه مسئو لین باسرکشی به راههای ارتباطی این منطقه نقا ئص آنرابرطرف نمایند شا یدمسئولین سرکی کشیده اندوبی تفاوت یابدون پی گیری ازکنارآن گذشته با شند!!! والله اعلم

دهستان قلعه قافه تاشهر ستان مینودشت حدود ۴۰ کیلومتر فاصله دارد ازنظر جاده ارتباطی راههایی که به این دهستان ختم میشود ازدهنه چهل چای رودخانه دوروک دوشاجه میشود یکی ازمسیر دورو ک،زندانچال،کوه کمروبلم جرک به قلعه قافه میرسد ودیگری ازمسیرچمانی ها ،ده چناشک وورچشمه اول به جاده ی مسیردورو ک میپردازیم این جاده از بدوساخت که چندسال شنی بود اولا"درفراخور یک دهستان حدود۵هزار نفری باضافه ی جمعیت وروستاهای مسیرنیست چون بسیارباریک وکم عر ض ساخته شده دوما"حد فاصل بلم جرک تازندانچا ل جاده دائما"ریزش داشته ومسئله بوده ورانند گان ومردم این منطفه راآ زارمیدهد. آسفالتی که از رودخانه ی دوروک تاقلعه فافه ریخته بازیر سازی کم وآسفالت نامرغوب در بسیاری ازنقاط ترک بردا شت سؤال این است چرا مسئولین ذیربط نظارت در ستی برکارپیمانکارنداشته وکارراازاو تحویل میگیرند که پس ازحدودهشت سا ل مجبور میشوند دوباراز طرف قلعه قافه به بلم جرک دوباره روکش آسفا لت بریزند وهزینه ی زیاد ی ازبیت المال که تعلق به همین مردم داردرا نفله کرده وازبین ببرند وقابل توجه اداره راه مینودشت حدودچندین ماه است که جاده درنزدیکی های زندا نچال ریزش کردو ویک اتومبیل هم بامشکل عبو ر میکند اگردرحال عبور وسائل نقلیه بقیه ی جاده هم سقوط کند جواب آن راچه کسی خواهد دادآیا شماتوانایی چند ماشین ماسه ومر مت جاده را ندا رید؟بسیارجای تأسف است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *