روستاهای شهرستان کهگیلویه

روستاهای شهرستان کهگیلویه

استان کهگیلویه و بویراحمد

ردیف

نام روستا

کد روستا

نام دهستان

نام بخش

۱

راک

۱۰۲

راک

مرکزی

۲

کوشک ابول

۱۰۳

راک

مرکزی

۳

گندک

۸۲

دشمن زیاری

مرکزی

۴

کلات

۸۳

دشمن زیاری

مرکزی

۵

لیرکک

۸۴

دشمن زیاری

مرکزی

۶

قلعه دختر

۸۵

دشمن زیاری

مرکزی

۷

گچی

۲۳۱

دشمن زیاری

مرکزی

۸

کلایه سفلی

۸۶

دهدشت شرقی

مرکزی

۹

طولیان

۸۷

دهدشت شرقی

مرکزی

۱۰

ضرغام اباد

۸۸

دهدشت شرقی

مرکزی

۱۱

لیرتحرک

۸۹

دهدشت شرقی

مرکزی

۱۲

دستگرد

۹۰

دهدشت شرقی

مرکزی

۱۳

کلایه علیا

۹۱

دهدشت شرقی

مرکزی

۱۴

تل زری

۹۲

دهدشت شرقی

مرکزی

۱۵

دهنوتل مرغ

۹۳

دهدشت شرقی

مرکزی

۱۶

دم مهد

۲۳۰

دهدشت شرقی

مرکزی

۱۷

لیرتلخک

۲۵۵

دهدشت شرقی

مرکزی

۱۸

برج علی شیر

۹۴

دهدشت غربی

مرکزی

۱۹

چیر

۹۵

دهدشت غربی

مرکزی

۲۰

بی منجگان

۹۶

دهدشت غربی

مرکزی

۲۱

چاه بردی

۹۷

دهدشت غربی

مرکزی

۲۲

سرپری

۹۸

دهدشت غربی

مرکزی

۲۳

سنگون

۹۹

دهدشت غربی

مرکزی

۲۴

چنگلوا

۱۰۰

دهدشت غربی

مرکزی

۲۵

چهارمه

۱۰۱

دهدشت غربی

مرکزی

۲۶

منوگان

۲۲۸

دهدشت غربی

مرکزی

۲۷

روشن آباد

۲۲۹

دهدشت غربی

مرکزی

۲۸

سنقرآباد

۲۳۳

دهدشت غربی

مرکزی

۲۹

جاورده

۵۷

طیبی سرحدی شرقی

چاروسا

۳۰

دشت ازادی جاورده

۵۸

طیبی سرحدی شرقی

چاروسا

۳۱

الگن

۲۲۳

طیبی سرحدی شرقی

چاروسا

۳۲

شوتاور

۵۹

طیبی سرحدی غربی

چاروسا

۳۳

دستگرد

۶۰

طیبی سرحدی غربی

چاروسا

۳۴

دالون

۶۱

طیبی سرحدی غربی

چاروسا

۳۵

اب چندار

۶۲

طیبی سرحدی غربی

چاروسا

۳۶

ده امامزاده بی سیتون

۶۳

طیبی سرحدی غربی

چاروسا

۳۷

امامزاده سید محمود بی سید ون (ع)

۲۲۷

طیبی سرحدی غربی

چاروسا

۳۸

ده شیخ طسوج

۶۴

چرام

چرام

۳۹

بناری سفلی

۶۵

چرام

چرام

۴۰

فشیان

۶۶

چرام

چرام

۴۱

کره شهبازی

۶۷

چرام

چرام

۴۲

بردیان

۲۴۷

چرام

چرام

۴۳

بردیان

۶۸

الغچین

چرام

۴۴

بلهدان

۶۹

الغچین

چرام

۴۵

تمبی

۷۰

الغچین

چرام

۴۶

شیخ حسین

۷۱

الغچین

چرام

۴۷

القچین سفلی

۷۲

الغچین

چرام

۴۸

القچین علیا

۷۳

الغچین

چرام

۴۹

بلدان

۲۵۸

الغچین

چرام

۵۰

امامزاده سادات

۱۱۷

سرفاریاب

سرفاریاب

۵۱

اسلام اباددهنو

۱۱۸

سرفاریاب

سرفاریاب

۵۲

برافتاب سرفاریاب

۱۱۹

سرفاریاب

سرفاریاب

۵۳

اسلام ابادمشایخ

۱۲۰

سرفاریاب

سرفاریاب

۵۴

سادات امامزاده علی

۲۳۷

سرفاریاب

سرفاریاب

۵۵

اسلام آبادمشایخ

۲۴۱

سرفاریاب

سرفاریاب

۵۶

دهنو اسلام آباد

۲۴۹

سرفاریاب

سرفاریاب

۵۷

سرفاریاب

۲۵۰

سرفاریاب

سرفاریاب

۵۸

سواری

۱۱۴

پشته ذیلائی

سرفاریاب

۵۹

شیخ هابیل

۱۱۵

پشته ذیلائی

سرفاریاب

۶۰

مندان

۱۱۶

پشته زیلائی

سرفاریاب

۶۱

لیراب

۱۰۴

بهمئی سرحدی شرقی

دیشموک

۶۲

دره گروسفلی

۱۰۵

بهمئی سرحدی شرقی

دیشموک

۶۳

ده قاضی

۱۰۶

بهمئی سرحدی شرقی

دیشموک

۶۴

ده احمد

۱۰۷

بهمئی سرحدی شرقی

دیشموک

۶۵

درغک

۱۰۸

بهمئی سرحدی غربی

دیشموک

۶۶

اسفندان

۱۰۹

بهمئی سرحدی غربی

دیشموک

۶۷

رودایوک دارخیاری

۱۱۰

بهمئی سرحدی غربی

دیشموک

۶۸

سردوسفلی

۱۱۱

بهمئی سرحدی غربی

دیشموک

۶۹

سردوعلیا

۱۱۲

بهمئی سرحدی غربی

دیشموک

۷۰

دلی

۱۱۳

بهمئی سرحدی غربی

دیشموک

۷۱

دره گر وسفلی

۲۲۲

بهمئی سرحدی غربی

دیشموک

۷۲

ده قاضی

۲۲۵

بهمئی سرحدی غربی

دیشموک

۷۳

ده احمد

۲۳۲

بهمئی سرحدی غربی

دیشموک

۷۴

شیتاب

۷۴

طیبی گرمسیری شمالی

لنده

۷۵

مونه

۷۵

طیبی گرمسیری شمالی

لنده

۷۶

سراسیاب لنده

۷۶

طیبی گرمسیری شمالی

لنده

۷۷

مال شیخ

۷۷

طیبی گرمسیری شمالی

لنده

۷۸

مال ملا

۷۸

طیبی گرمسیری شمالی

لنده

۷۹

ایدنک

۷۹

طیبی گرمسیری شمالی

لنده

۸۰

جان خانی

۸۰

عالی طیب

لنده

۸۱

چهارراه عالی طیب

۸۱

عالی طیب

لنده

منبع:
mondan.blogfa.com

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *