چارواداری (چهارپاداری) زاوشتیان در گذشته

چارواداری (چهارپاداری)از شغلهای اصلی زاوشتیان در گذشته

قبل از اینکه وسایل نقیله ماشینی وارد حیطه حمل نقل گردد وسیله حمل و باربری چهارپایانی از قبیل اسب  -الاغ-قاطر وشتر بودوبه  شخصی که از این حیوانات در امر حمل ونقل وفروش وسایل استفاده میکرد چاروادار(چهارپا دار) وبه این شغل چارواداری میگفتند شخــــــص چاروادار  چــندین  راس از این حیوانات را در تملک خود داشت که میتوانست با انهاوسایلی برای فروش به نقاط دیگر ببرد واز این طریق کسب در امد نماید چاروادار نقــش فعلی رانندگان حمل ونقل عمومی وباربری را برعهده داشت لیکن حیطه تردد چاروادار خیلی کم بود وفقط در محدوده یک یا دواستان همجوار میتوانســت  رفت وامد کند.((علل روی اوردن زاوشتیان قد یم به شغل چارواداری))علت اصلی روی اوردن بیش از نصــــف اهالی به این شغل وجود دریاچه اورمــــیه بود به طوری که در میان روستاهای اطراف تنها اهالی این روسـتا بود که از ان دریاچه نمـــــک استیصال میکردند اهالی بعد از اینکه نمک را از دریاچه استیـــصال میکردند باید جایی برای فـــــروش پیــــدا میکردند لذا به چـــــــــارواداری روی اوردندشغل چارواداری برای بعضـــــی از اهالــــی به عنوان شغـــــل دوم وفصــــــــلی بود بگونه ای که درتابستان اکثرا مشغول کشاورزی بودند ودر زمســـتان اقدام به اینکار میکردند البته بعـــــــضی نیز شــــــغل  دایمیشان بود .نمک بیشتر  ین کالایی  بود که ازطریق ایشان داد وستد میشد البته گندم وحـــــبوبات دردرجه بعـــــدی قرار داشت واکثرا به شــــــــهرهای اذربایجان وکردستان تردد میکردندوگاهی میـــشد که دو ماه در سفر بودند .با افزایش وسایل نقلیه موتوری وماشینی دیگر چارواداری نیز خود به خود از رونـــــق افتاد واز اوایل دهه ۵۰چارواداران اقـــــــــدام به خریدوسایل نقلیه ماشینی نمودند لیــــــکن  بازهم  کالای مورد  معامله  نمک بود.هر چند اکنــــون عده  کمی از اهالی اقدام به فروش نمک میکنند ولی استـــــیصال نمک از دریاچه به صورت مکانیزه  میباشد.

ارسال خبر :
خبرنگار افتخاری روستای زاوشت - بناب
روستای زاوشت
شهرستان بناب
آذربایجان شرقی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *