وجه تسمیه روستاهای شهرستان سروآباد

وجه تسمیه روستاهای شهرستان سروآباد

منبع:
boridar.blogfa.com

وجه تسمیه روستاهای تابعه شهرستان سروآباد به تفکیک دهستان

وجه تسمیه روستاهای تابعه شهرستان به تفکیک دهستان

دهستان بیساران

ردیف روستا نام واحد تقسیمات به صورت معنی و مفهوم و خلاصه قدمت و تاریخ
مصوب مرکز آمار تلفظ محلی
۱ بیساران بیساران بیساران بی + سا + ران قدمت روستا حدود ۷۵۰ سال می باشد و به معنی بی صحرا می باشد یعنی فاقد دشت و مکان مسطح است . جای قبلی روستا در مکانی به نام دگابر بوده است و فردی به نام سید بابا شیخ از روستا به محل فعلی بیساران رفته و در ان ساکن می شود و بعد از مدتی فوت می کند و در آن جا به خاک سپرده می شود و مردم کم کم به آن جا کوچ کرده و ساکن می شوند
۲ نسنار نسنار نسنار نَه + سَه + نار حدود ۴۰۰ سال قدمت دارد . فردی به نام «نصرالله» آن را بنیان نهاده است . یعنی نام آشنا .
۳ یوژنان یوژنان یوژنان یو + ژ + نان به معنی گفتن می باشد . همچنین به معنی آویزان کردن و بیختن نیز می باشد .
۴ هرسین هرسین هرسین هَر + سین به معنی اشک آلود می باشد .
۵ ژان ژان ژان ژان عنی قولنج همچنین به معنی ژیان یا زندگی نیز می باشد . نام قبلی آن ژیان بوده است بیش از ۳۵۰ سال قدمت دارد .

دهستان پایگلان

ردیف روستا نام واحد تقسیمات به صورت معنی و مفهوم و خلاصه قدمت و تاریخ
مصوب مرکز آمار تلفظ محلی
۱ پایگلان پایگلان پایگلان پای + گَه + لان یعنی دامنه گل ها از پای گُلان گرفته شده است .
۲ چشمیدر چشمیدر چشمیدر چَش + می + یر محلی که در آن سه چشمه وجود داشته است . یر در زبان اورامی یعنی عدد ۳ . به معنای چشمه هایی که در جایی جمع شده اند . از دو کلمه چشمه + یر (در زبان اورامی به معنای برابر و جمع شدن می باشد .
۳ آریان آریان آریان آر+یان به معنی آریایی ها می باشد که اتش پرست بوده اند و همان زرتشتیان بوده اند . قدمت آن بیش از ۲۰۰۰ سال است . قدیمی ترین روستا در منطقه است . محل زندگی آریایی ها یا محل زندگی کردها .
۴ بوریدر بوریدر بوریدر بُو + ری + یر قبلا ببری در نام داشته است محلی که در آن جا ببرهای وحشی زندگی می کرده اند . قدمت آن به دوران اولیه اسلام و زمان عبدالله بن عمر بر می گردد . مسجد عبدالله در روستا وجود دارد و مردم در آن عبادت می کنند . قدمت آن به سیصد سال پیش باز می گردد .
۵ گواز گواز گواز گو + واز شخصی به نام معاذ که صحابه بوده در آن جا مدفون می باشد که این نام به مرور زمان به گواز تغییر نموده است حدودا ۵۰۰ سال سابقه دارد .
۶ ژنین ژنین ژنین ژِه + نین به زبان اورامی یعنی خانه زن یا زنان همچنین معنی زندگی می دهد . ژین به معنی زندگی است . محل زندگی نیز معنی می دهد . جائی که زن صاحب قدرت است . مادر سالاری .

دهستان دزلی

ردیف روستا نام واحد تقسیمات به صورت معنی و مفهوم و خلاصه قدمت و تاریخ
مصوب مرکز آمار تلفظ محلی
۱ دزلی دزلی دزلی دز + ل قدمت این روستا به قبل از میلاد بر می گردد . دزلی در اصل دژل بوده است و به معنی قلعه پادشاه می باشد . آخرین پایگاه ساسانیان (یزدگرد سوم) بوده است .
۲ بندول بندول بندول بن + دُول یعنی مابین دو کوه واقع شده است .
۳ ذکریان ذکریان ذکریان زَ + که ر + یان جایی که دراویش در آن ذکر می کرده اند .
۴ دره کی دره کی دره کی دَ + رُو + کی به معنای سنگ چینی می باشد که روی قنات جهت جلوگیری از ریزش خاک سنگ چین می نموده اند .
۵ دمیو دمیو دمیو دَ +مَهَ + یو از دو کلمه دم یعنی دیمی و یو به معنی جو تشکیل شده است یعنی مکانی که جوی دیمی زیاد داشته باشد . قدمت آن ۱۱۰ سال است .
۶ دره ناخی دره ناخی دره ناخی دَ + رَه + نا + خیه بین دره ای به نام نخی قرار گرفته است . این دره روستا را به دو قسمت تقسیم می کند .
۷ ذلکه ذلکه ذلکه زَل + کَه جایی که آب زیاد داشته و در آن جا زل (نی) زیاد رشد می کرده است و نی آن زیاد بوده است . باتلاق بوده است قدمت آن ۷۰۰ سال است .
۸ خشکین خشکین خشکین وُش +کین جایی که آب آن کم بوده است و از لحاظ آب در فقر بوده اند .
۹ حسین آباد حسین آباد حسین آباد حِه +سین + آو روستایی در مابین مریوان و سروآباد . قدمت آن به سه سال پیش باز می گردد . در سال ۸۱ تبدیل به روستا شد . قبلا مکانی بود به نام «بیه کره» همچنین سه راه حزب الله نیز به ان گفته می شد این نام در دوران جنگ تحمیلی به کار برده شد . قبر فردی به نام ملا حسین در پایین دست روستا وجود دارد و به این دلیل حسین آباد نام نهاده شد .

دهستان رزاب 

ردیف روستا نام واحد تقسیمات به صورت معنی و مفهوم و خلاصه قدمت و تاریخ
مصوب مرکز آمار تلفظ محلی
۱ دگاگ دگاگ دگاگ دَ + گا + گ قدمت روستا در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال می باشد . وجه تسمیه آن این می باشد که مردم گاه گاهی به این محل آمده اند و گاهی به مناطق دیگر (گرمسیری) به هوار می رفته اند . محلی به نام بوک و مارانی هوار قدیم روستائیان بوده است .
۲ رزاب رزاب رزاب رَ + زاو قدمت آن به سیصد سال پیش بر می گردد قدمت آن کمی از روستای کرآباد کمتر است و به معنی محلی که آب کم دارد . قبلا آب آن کم بوده ،‌ریز آب بوده و ماسه در آن جمع می شود .
۳ دورود دورود دورود دُو +رو یعنی مکان که مابین دو رود واقع شده است
۴ نیاباد نیاباد نیاباد نی + یا + و روستایی که نیزار در آن زیاد است
۵ ماضی بن ماضی بن ماضی بن ما + زی + بن یعنی محلی که درخت جنگلی مازی یا مازو (بلوط) در آن زیاد است .
۶ کرآباد کرآباد کرآباد که + را + و بیش از سیصد سال قدمت دارد . روایت است سه برادر بوده اند که یکی از آن ها اقدام به آباد نمودن این محل نموده و نام آن را کرآباد گذاشته اند .
۷ ترخان اباد ترخان اباد ترخان اباد تَرْ + خا + نا + و یعنی برگزیده شده از بین معروفان گل چین شده
۸ گوشخانی گوشخانی گوشخانی گُش + خا + نی یعنی جای خوش آب و هوا برای زندگی کردن – هچنین روایت است در گوشه ای از روستا خانم ها زندگی می کرده اند .
۹ احمد آباد احمد آباد احمد آباد اَح + ما + و قدمت روستا ۵۳ سال است فردی به نام احمد آزادوار که اکنون نیز در قید حیات است آن را بنا نهاده است و در قولنامه روستای خود ساخته نان نهاده است
۱۰ گرگه ای گرگه ای گرگه ای گُر + گَهَ + ایی روستایی که مردمانی جسور داشته است مثل گرگ بوده اند .
۱۱ نسل نسل نسل نسْلْ یعنی آینده – یکی از روستاهای قدیمی منطقه می باشد .
۱۲ خانقاه رزاب خانقاه رزاب خانقاه رزاب خا + نَ + قای + رَ + زاو  

دهستان بیساران 

ردیف روستا نام واحد تقسیمات به صورت معنی و مفهوم و خلاصه قدمت و تاریخ
مصوب مرکز آمار تلفظ محلی
۱ ژریژه ژریژه ژریژه ژِ + ری +ژِه در زبان اورامی ژَرَژ به معنی کبک می باشد و ژریژه یعنی مکانی که کبک زیاد دارد .
۲ رودبار رودبار رودبار رو + وار به معنی روستایی که در پشت رودخانه واقع شده است .
۳ زوم زوم زوم زوم یکی از روستاهای قدیمی شهرستان می باشد که قدمت هزار ساله دارد . زوم از کلمه زور گرفته شده است . می گویند توسط یزدگرد سوم به زور آن جا را تصرف نموده است . بعضی می گویند قبر یزدگرد سوم در زوم و بعضی می گویند در روستای برقرو است .
۴ سرومال سرومال سرومال سَ + رَوُ + مال سرومال عنی خانه کوچک – مکان استراحت و. سرپناهی جهت آسایش حدودا ۴۵۰ سال قدمت دارد از روی سنگ قبری که در روستا موجود است .
۵ ککلیک آباد ککلیک آباد ککلیک آباد کَک + لی + آ + و یعنی در کنار و حاشیه قرار گرفته است و بیش از ۱۵۰ سال قدمت دارد .
۶ دیوزناو دیوزناو دیوزناو دی + ۆز + ناو یکی از روستاهای قدیمی شهرستان است و دیوزناو به معنی جایی که در آن خرس = دیو زیاد بوده است . مابین رودخانه سیروان و کوه شاهو قرار گرفته است همچنین دیوه زناو از دی + وه زه + ناو تشکیل شده است یعنی روستایی که در آن درخت گردو وجود داشته است . دی یعنی روستا و وهز به معنی گردو می باشد و ناو یعنی درون و داخل می باشد .
۷ جولانده جولانده جولانده جو + لان + دِیه جولانده به معنی مکان استراحت است همچنین به معنای آبادی جولاکان می باشد .
۸ تفین تفین تفین تِ + فِین در زبان اورامی به توت ، تِف گفته می شود به دلیل توت زیاد تفین نام گرفته است .
۹ کانی حسین بگ کانی حسین بگ کانی حسین بگ کا + نی + حِ + سِین + بَگ قدمت روستا بیش از ۱۵۰ سال می باشد . در زمان بگ و رعیتی بنا نهاده شده است . فردی به نام حسین بگ در محل فعلی روستا که چشمه ای در آن موجود بوده است روستای فعلی را بنا نهاده است .
۱۰ دل دل دل دَل این روستا حدود ۱۰۰ سال قدمت دارد و به معنی جسور و چالاک است .
۱۱ دلمرز دلمرز دلمرز دَ + ڵه + مَه رز یعنی کنار رودخانه
۱۲ کولیج کولیج کولیج کُو + لیژ یعنی کوچ رو ، کوچنده ، ایل های کوچ رو – از کولی می آید .
۱۳ فقیه کان فقیه کان فقیه کان فَ + قیهِ + کان  
۱۴ دروند علی دروند علی دروند علی دِ + زَ + ون +ژو +رَو  
۱۵ دوند سفلی دوند سفلی دوند سفلی دِ + زَ + ۆن + خُو + وار  
۱۶ دهکانان دهکانان دهکانان دِی + کا + نان دی + کانان یعنی روستایی که معدن در آن زیاد می باشد . همچنین یعنی روستایی که نان زیاد داشته است که به مردم بدهد این را می رساند که این روستا محل نان بوده است .
۱۷ سرخه توت سرخه توت سرخه توت سُو + رَهَ + تُو جایی که توت سرخ زیادی داشته است .
۱۸ اسپریز اسپریز اسپریز اَس + پَ + ریز به معنی محل سرخک و سرخجه می باشد که یک نوع بیماری ویروسی در کودکان می باشد . جایی که بیماری سرخجه خوب می شود .

دهستان کوهسالان 

ردیف روستا نام واحد تقسیمات به صورت معنی و مفهوم و خلاصه قدمت و تاریخ
مصوب مرکز آمار تلفظ محلی
۱ هزارخانی هزارخانی هزارخانی هَه + زار + خا + نی حدود ۳۰۰ سال قدمت دارد و در زمان قدیم چشمه ای به نام ظاهربگ که دارای اب و هوای خوبی بوده در آن منطقه خان های منطقه جمع می شده اند و به عنوان تفرجگاه از آن استفاده می کردند .
۲ انجمنه انجمنه انجمنه هَ + جم + نَه به معنی محل مشورت می باشد و از انجمن گرفته شده است .
۳ آلمانه آلمانه آلمانه آل + ما + نَه در اصل هلمانه بوده یعنی مال خودمان است .
۴ بهرام آباد بهرام آباد بهرام آباد با + را + ما + و قدمت آن به ۵۰۰ سال پیش برمی گردد و فردی به نام بهرام روستا را بنا نهاده است و آباد کرده .
۵ قلعه گاه قلعه گاه قلعه گاه قَ + لا + گ سه قلعه باستانی مربوط به زمان زرتشت در آن وجود دارد به همین دلیل قلعه گاه نام گرفته است .
۶ قلعه جی قلعه جی قلعه جی قَه + لا + جیه به معنی مکانی که در آن قلعه وجود دارد (جای قلعه) در حال حاضر در وسط آبادی آثار قلعه قدیمی موجود است . از روستای قلعه گاه جدا شده و حدود ۸۰ سال قدمت دارد .
۷ تفلی تفلی تفلی تف + لی یعنی جایی که دارای توت زیاد می باشد .
۸ تخان تخان تخان تِه + خان قدمت آن بیش از ۱۰۰ سال می باشد . از ترخان گرفته است در کردی ترخان یعنی پیشکش کردن . تخان جای خان ها بوده است . قبل از تازه آباد و تفلی و احمدآباد بوده و جزو جهار روستای قدیمی منطقه می باشد .
۹ گلانه گلانه گلانه گو + لا + نَه جایی که در آن گل زیاد باشد .
۱۰ هلوژان هلوژان هلوژان هَه + لو + ژان جایی که در آن درخت آلوچه زیاد بوده است .
۱۱ سپیدار سپیدار سپیدار سپ + یار در گذشته اسم روستا مبارک‌آباد بوده . حاکم وقت منطقه به نام سرهنگ آصف دیوان آن را مبارک آباد نام نهاد بعد از فوت ایشان به سپیدار تغییر نام یافت . وجه تسمیه آن چند اصله درخت چنار سپید در روستا وجود داشته است .
۱۲ تازه آباد تفلی تازه آباد تفلی تازه آباد تفلی تا + زا + وای + تَف + لی  

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. ناشناس گفت:

    برای بریز و خوشه ویست دست خوشی لی ئه که م بو تی بینیه کانت
    ولی زوبه ی تفسیره کانت و معنای وشه کانت هله یه و دور له تحقیق و زانسته و ئه بی بو ناساندنی ناوه کان هه ل گریته وه بو سرچاوه کان نه معنای لفظی
    ناوی ئه و دیانه له فرهه نگ و داب نه ریتی کوردایتی وه هاتنه و زوربه یان معنای قول تر له و یان هه یه و بیرو که میژوی کونیان له پشتویه
    تکایه زورتر بخوینه وه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *