شهر نشینی / جوانی که به شهر مهاجرت نکرد!

جوانی که به شهر مهاجرت نکرد!

عوامل مؤثر در مهاجرت روستایان به شهر

.عوامل مربوط به نیروی جاذبه شهرها : این عوامل ممکن است اقتصادی اجتماعی یا فرهنگ و زرق و برق شهری باشد که در وهله اول جوانان روستایی را به سوی خود جذب می کند.

۲.عوامل مربوط به دافعه روستاها : این عوامل نیز مانند سدی در برابر جوان روستایی می باشد؛ بیکاری، کمبود درآمد، نبود امکانات تفریحی و … همه در دفع جوان از روستا مؤثر است.

و سرانجام فرصتهای مطلوب جهت دستیابی به آموزشهای تخصصی و حرفه ای چون تحصیل در مراکز آموزشی را در برمی گیرد که عمدتاً در شهرها متمرکزند و پاره ای از عوامل فشار یا دفع نیز سبب جدایی جمعیت از روستاها و جذب آ ن ها به شهرها می گردد عواملی چون:

۱. کاهش منابع مالی و عدم توجه به بخش کشاورزی

۲. مکانیزه شدن فعالی تهای کشاورزی و ایجاد محدودیت های شغلی در بخش کشاورزی

۳. نبود بستر مناسب جهت رشد خلاقیت های فردی، رشد شخصیت، ازدواج و اشتغال

۴. بروز حوادث طبیعی مستمر چون سیل و خشکسالی ها

۵. وجود روابط ناعادلانه و تبعیض آمیز

از مهم ترین دلایل مانع از ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی محسوب می شود .

عده ای دیگر مهاجرت را ارمغان فقر  در مناطق روستایی می دانند . در این خصوص مؤنث سازی و سالخورده سازی از پیامدهای مهاجرت های روستا_ شهر است، اما شاید مهاجرت برای کسب زندگی مهمترین دلیل برای مهاجرت های روستا _شهری است و پیش بینی می شود همچنان ادامه داشته باشد.

فرضیه زرق و برق شهری معتقد به کشش جوانان روستایی در اثر تبلیغات رسانه های گروهی و داستان های مهاجران پیشین نسبت به الگوهای تفریحی و سبک زندگی شهری است و همچنین عوامل غیراقتصادی همچون دسترسی به خد مات آموزشی، درمانی و زیربنایی، ترک هنجارهای سنتی روستا و آزادی تحرک اجتماعی در کنار زرق شهری جوانان نقش ی بارز دارد . به طور کلی زرق و برق شهری در مهاجرتهای روستا_شهری جوانان نقشی بارز دارد. به طور کلی می توان پذیرفت که در کنار عوامل عینی و اقتصادی، عوامل ذهنی و اجتماعی  فرهنگی نیز در تصمیم گیری فرد مهاجر تأثیر دارد.

از عوامل دیگر می توان به رسانه ها اشاره کرد. رسانه بتدریج پیوند انسان با اشیاء، زمان و مکان را قطع می کند و این قطع خاطرات، هویت انسا نها را کمرنگ می کند و باعث می شود که انسا نها قبل از آنکه به صورت فیزیکی مهاجرت کنند، فکری و ذهنی مهاجرت کرده باشند.

 رسانه ها تنوع گرایی، تجددگرایی، ناپایداری و جهانی شدن را در انسان ها تقویت می کنند و زمینه را برای بی هویتی و نیازمند کردن انسا ن ها به وجود می آورند رسانه ها با شوک هایی که در سطح فردی، ملی، منطقه ای و گاه جهانی وارد می کنند، انسان ها را برای مهاجرت آماده می کنند. نفوذ رادیو، تلویزیون، ماهواره و … درروستاها جوانان ساکن روستا را تشویق به مهاجرت میکند. آنان جهت پرکردن یکی از خواسته های برحق خود که همان استفاده از ابزار و آلات فرهنگ و هنری در جهت رشد و تعالی علمی و نیز گذراندن اوقات فراغت است، به شهرها کشیده می شوند.

پیامدهای مهاجرت روستا _ شهری

 

پدیده مهاجرت روستا  شهری، یک پدیده اجتماعی  اقتصادی است که نتیجه مجموعه ای پیچیده از عوامل اجتماعی روان شناختی، اقتصادی و سیاسی است. فرایند مهاجرت نه تنها بر حجم و رشد جمعیت یک جامعه تأثیر می گذارد، بلکه تغییراتی قابل ملاحظه در ساخت و توزیع جمعیت ایجاد می کند. مهاجرت های روستا_ شهری باعث افزایش تعداد مردان جوان در شهرهای بزرگ شده و تعادل نسبت مردان و زنان را در دو منطقه شهری و روستایی بر هم زده است.

با توجه به اینکه جوانان بیشتر از هر گروه سنی دیگر تن به مهاجرت می دهند، این موضوع در بلندمدت برای جوامع روستایی حائز اهمیت خواهد بود؛ چراکه با مهاجرت آنان، تولید نسل در جوامع روستایی کاهش می یابد و به دنبال آن جمعیت پویا در روستاها کاهش می یابد و تولید محصول و اقتصاد رو ستایی نیز کاسته می شود و همچنین از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز روستاها دچار ایستایی می شوند.

امروزه با توجه به اینکه سهم جمعیت شهری و روستایی برعکس شده است و نسبت قابل توجهی از جمعیت شهرها را مهاجرین روستایی تشکیل می دهند ، می توان به اهمیت موضوع مهاجرت های روستا  شهری پی برد؛ یعنی مهاجرت جمعیتی که تا سه دهه قبل جزو جمعیت مولّد کشور به حساب می آمد اکنون به صورت خیل عظیم افراد مشغول به کار هستند یا در مشاغل کاذبی مانند دست فروشی و واسطه گری مشغول می باشند.

وقتی فرهنگ های مختلف با آداب و رسوم و هنجارهای متفاوت از نقاط مختلف در یک نقطه جمع شود و انواع هنجارها حاکم باشد، در نتیجه هر فرد یا گروه به یک نوع هنجار رفتار می کند و هنگام یکه اشخاص محیطشان عوض شود، دیگر هیچ احساسی نسبت به پایبندی به اصول و هنجارها در خود حس نمی کنند و در نتیجه هرج و مرج و آشفتگی رخ می دهد. نتیجه نهایی مهاجرت از روستا به شهر و از بخش تولید به بخش خدمات، رشد مسائل آنومیک در جامعه است.

پرداختن به پیامدهای مهاجرت جوانان به صورت جداگانه به مناطق شهری یا روستایی کاری خطا است؛ بنابراین، پیامدها در مبدأ و مقصد بررسی شده که ممکن است در مبدأ آثاری مثبت بر جای بگذارد، اما در مقصد آثار و عواقب آن ضرورتا مثبت نخواهد بود. در اینجا جهت شناخت پیامدهای مهاجرت های روستا  شهری بر مهاجران نسل جوان، در سه حوزه اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی به بررسی هر یک به صورت پیامد مثبت و منفی پرداخته شده است.

الف: پیامدهای اقتصادی

عده ای عامل اقتصادی را مهمترین عامل در مهاجرت های روستا  شهری می دانند .جوانان روستایی با مشاهده تفاوت درآمدی در شهر و روستا و کمبود درآمدهای مالی خود که جوابگوی نیازهای اصلی و ضروری آ نها نیست، دست به مهاجرت می زنند. آنان برای کسب درآمد بیشتر و رسیدن به آرزوهای خویش، راه شهرها را در پیش می گیرند.

مهاجران در شهرها با شغل های واسطه گری یا خدماتی و دست فروشی می توانند به درآمدی چند برابر روستا دست پیدا کنند و از کارهای سخت و طاقت فرسای کشاورزی نیز آسوده شوند. بدون تردید اختلافات درآمدی شهر و روستا و موقعیت های شغلی و کاری فراوان در شهرها یکی از دلایل عمده مهاجرت جوانان است؛ اما این عامل مؤثر در مهاجرت پیامدهایی در مبدأ و مقصد برجای می گذارد. آثار اقتصادی مثبت آن در نواحی روستایی بیشتر از شهرها خواهد بود و پیامدهای منفی آن در شهرها بیشتر بروز می کند. بررسی ها نشان می دهد جوانان مهاجر اکثراً از مهاجرت به شهرها راضی هستند و زندگی آن ها از لحاظ اقتصادی بهبود یافته است، در ضمن آن ها با حواله کردن پول به روستا نزد پدر و مادر خویش، باعث بهبود وضعیت زندگی آ ن ها و تقویت بنیه مالی خانواده خود در روستا می شوند. به طور کلی از نظر اقتصادی مهاجرت روستا  شهری را برای خود جوانان می توان موفق قلمداد نمود؛ چون آن ها درآمد فعلی در شهر را در

روستا هیچگاه نم یتوانستند به دست آورند؛ اما همانطور که در بالا نیز اشاره شد ، مهاجرت جوانان پیامدهای اقتصادی زیادی در روستاها بجا خواهد گذاشت که مهمترین آن رکود اقتصاد کشاورزی و دامداری در روستا و کاهش تولید و بهره برداری روستایی است. با توجه به اینکه جوانان بیشترین گروه مهاجرین روستا را تشکیل می دهند، کسانی که در روستا به جا می مانند، پیرمردها و پیرزنها می باشند که توان چندانی برای کشاورزی گسترده ندارند و بیشتر به اقتصاد معیشتی و خود بسنده روی می آورند و به اندازه نیاز سالانه کشت خواهند نمود.

این موضوع در کل کشور به رکود کشاورزی و افزایش واردات محصولات کشاورزی و خروج ارز منتهی خواهد شد و از طرفی پیامد منفی این نوع مهاجر تها در شه رها را م یتوان به گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد و افزایش شغل های کاذب و انگلی و کارهای غیرتولیدی چون دست فروشی، سیگار فروشی و … اشاره کرد. با توجه به اینکه جوانان مهاجر از روستا فاقد مهارت هستند ، در شهرها نمی توانند جذب بازار کار رسمی شوند و بی ثباتی شغلی بیشتر مهاجران را تهدید می کند.

 ب: پیامدهای اجتماعی

یکی از تفاوت های محیط شهری نسبت به محیط روستایی، اختلاف زیاد خدمات شهری

مانند بهداشت، درمان، آموزش و تأسیساتی مانند آب، برق، گاز، مراکز تفریحی و غیره

می باشد. بدیهی است روند مهاجرت ها روستا  شهری عمدتاً تحت تأثیر امکانات زیستی

و رفاهی در روستاها و جاذبه های اجتماعی  فرهنگی و اقتصادی شهرها می باشد و در

مواردی سیاستگذاری های نادرست آن را تشدید می کند.

در واقع بعد از عامل اقتصادی، عامل اجتماعی و نداشتن امکانات رفاهی نظیر: بهداشت و … عامل مؤثر در مهاجرت های روستا  شهری می باشد با توجه به اینکه جوانان، گروه اصلی مهاجران هستند، پیامدهای اجتماعی مهاجرت آنان به صورتی حادتر نمود خواهد یافت، چراکه روحیه تنوع طلبی جوان از طرفی و هویت طلبی از طرف دیگر، پیامدهای اجتماعی را تشدید خواهد کرد . وقتی جوان روستایی به شهر می آید در اثر همنشینی و رفت آمد با شهروندان آگاهی او افزایش

یافته و جوان از حقوق و مطالبات خود آگاه شده و همین آگاهی منجر به بی اعتمادی و عدم پایبندی به تعهدات شهروندی و حتی در مواردی خرابکاری شده است . از طرف دیگر با جدا شدن جوان از خانواده، حامی خود که والدین باشند را از دست می دهد و با توجه به عدم نظارت والدین بر اعمال او و کاهش اقتدار والدین جوان ، پیامد های حاد اجتماعی بروز خواهد کرد:

 

 همچنین با وجود خرده فرهنگ های متفاوت در داخل اجتماعات شهری و ضعف اعتقادات و کنترل های غیر رسمی، انحرافات اجتماعی افزایش خواهد یافت.

بررسی ها نشان می دهد که پیامدهای اجتماعی  فرهنگی مهاجرت بسیار بیشتر خواهد بود و دارای دو بعد مثبت و منفی است. مهم ترین پیامد مثبت مهاجرت روستا _شهری را می توان در سهولت و آسایش در زندگی، دسترسی بهتر به وضعیت بهداشتی، بهبود عادات غذایی، گذران اوقات فراغت و امید به زندگی بیان کرد . جوانان روستا در پی یافتن زندگی بهتر مهاجرت از روستا به شهر را آغاز م ی کنند و تحرک اجتماعی باعث بالا بردن ظرفیت های گوناگون اجتماعی در میان آنها خواهد شد. جوانان با فرار از هنجارهای سنتی موجود در روستا می خواهند که به استقلال فردی و آزادی انتخاب برسند و از تنهایی و انزوای اجتماعی در محیط های روستایی همراه با کار فیزیکی سخت و مداوم نجات پیدا کنند و جهت یافتن منزلت اجتماعی و کسب احترام و تفریحات محرک، شهرها را انتخاب م یکنند؛ اما تحقیقات نشان م ی دهد این نوع مهاجر ت ها پیامدهای منفی اجتماعی را نیز برای جوانان و شهرها به همراه خواهد داشت ؛ از جمله می توان به فقدان یکپارچگی اجتماعی و گسترش ناهنجار ی های اجتماعی در شهرها اشاره کرد. مهاجرت جوانان از روستا به شهر، باعث برهم خوردن ساختار جمعیتی در شهرها و روستاها شده و ترکیب سنی و جنسی جمعیت را از تعادل خارج کرده است، از سویی دیگر سالخورده سازی روستاها باعث شده که امکان ازدواج دختران در روستا از بین برود.

تفاوت بین نسلی در روستاها باعث ایجاد شکاف بین والدین و جوان شده ، به طوری که جوان محیط روستا را دارای هنجارها و مراسم سنتی می بیند و بر ضد آن شورش کرده، دست به مهاجرت می زند و در این بین قطع ارتباط با خانواده و از دست دادن امی خود باعث گرایش جوان به سمت اعتیاد، فساد اخلاقی، دزدی، سرقت و زاحمت های ناموسی و … می شود یا در شهر احساس غریبه بودن و بیگانگی می کند و به نزوای اجتماعی گرایش می یابد.

ج: پیامدهای فرهنگی

این نظریه، مهاجرت را به عنوان یک تطبیق اجتماعی در پاسخ به نیازهای اجتماعی، اقتصادی تحولات فرهنگی جریان تغییرات جمعیتی ناشی و در سطح ملی و محلی پدید می آید ،می داند.

نارسایی های موجود در نظام آموزشی روستایی از جمله عوامل مؤثر در تشویق وانان به مهاجرت به شهرها است. تحصیلات جوان روستایی نیز خود از جمله عوامل رهنگی مؤثر در مهاجرت می باشد و افزایش فاصله فرهنگی بین شهر و روستا بر نرخ هاجرت می افزاید.

با توجه به اینکه اکثریت جمعیت کشورمان را جوانان تشکیل می دهند و عمده ترین سأله جامعه های دارای جمعیت جوان مسائل فرهنگی است، وقتی جوانان روستایی هت ادامه تحصیل، گذراندن خدمت سربازی و جستجوی کار و شغل بهتر به شهرها ی آید، تعارض فرهنگی در او ایجاد می شود و مشکلات حادتر می شود.

جوانان وقتی در معرض انواع کانا لهای ارتباطی و شبکه های جهانی به راحتی با بک های زندگی کشورهای دیگر با خبر می شوند و خود را مقایسه می کنند آن ها اگر رصتی جهت پیشرفت نداشته باشند در معرض انواع آسیب ها قرار می گیرند و اگر عتماد به نفس آن ها کاهش یابد، برای فراموش کردن موقعیت خود به دام اعتیادمی افتند یا جذب فرهنگ بیگانه می شوند.

مهمترین پیامد فرهنگی مهاجرت روست ا  شهری جوانان بهبود وضعیت سواد وسطح علمی و آگاهی آ نها می باشد، شهرها با داشتن امکانات آموزشی بهتر و بیشترباعث شکوفایی استعدادها و نبوغ جوانان روستایی شده است. از دیگر پیامدها می توان به بهبوداوقات فراغت وجودکتابخانه هایی متعدد در شهرها و مکا ن های فرهنگی افزایش تعامل فرهنگی و تغییر در شیوه لباس پوشیدن و حرف زدن را بیان کرد.

از پیامدهای فرهنگی منفی مهاجرت می توان چنین بیان نمود که در اثر مهاجرت جوانان ، نقش خانواده در انتقال مبانی ارزشی و دینی و ملی به فرزندان کاهش می یابد و جامعه انتقال وظایف تربیتی را برعهده می گیرد و با توجه به اینکه هویت فردی در مرد و زن جوان هنوز شکل نگرفته است، زمینه ها و بستر تعارضات و نیز نفوذ فرهنگ بیگانه به هویت دینی و ملی جوانان ایجاد شده و در صورت ضعف بنیادهای مذهبی جوانی و عدم شکل گیری هویت فردی تأثیرپذیری جوان، الگوهای ضد فرهنگ و دینی تقویت شده و این مرحله آغازین گسترش مشکلات اخلاقی، فساد و بی بندوباری و فحشا در شهرها و جوانان خواهد بود.

 شهرنشینی

 

طبق تعاریف، شهرنشینی فرآیندی محسوب می شود که در آن تغییراتی در سازمان اجتماعی سکونتگاه های انسانی به وجود می آید که حاصل افزایش، تمرکز و تراکم جمعیت است. از نظر سازمانی، در شهرنشینی دگرگونی هایی در ساخت اجتماعی- اقتصادی و کارکردهای جمعیتی ظاهر می شود. این جریان تغییراتی را در ساخت داخلی شهرها نیز به وجود می آورد.

به طور کلی شهرنشینی دارای دو خصیصه اصلی است. اول مهاجرت مردم از حوزه های روستایی به شهری جهت اشتغال در فعالیتها و مشاغل غیر کشاورزی. دوم دگرگونی در سبک زندگی مردم از سبک زندگی روستایی به شهری، به همراه تغییر در ارزشها و نگرشها که رفتارهای تازه ای را سبب می شود.

در مقابل، شهرگرایی در مفهوم وسیع آن به همه ویژگیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شیوه زندگی شهری اطلاق می شود و بر خلاف شهرنشینی، یک فرآیند رشد شهری نیست، بلکه مرحله نهایی و نتیجه شهرنشینی محسوب می شود. بنابراین یک کشور ممکن است سهم بیشتری از شهرنشینی داشته باشد اما در سطح پایین شهرگرایی قرار بگیرد.

نمونه این وضع در شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه دیده می شود که بخش مهمی از جمعیت آن را مهاجران روستایی و مهاجران سکونتگاههای کم جمعیت تشکیل می دهند و با وجود سالها زندگی در شهرهای چند میلیونی هنوز هم به سنتها و رفتارهای روستایی خود پایبند مانده اند. به عبارت دیگر در بررسی روند و نرخ شهرنشینی در کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه توجه به اینکه هر شهرنشینی شهروند نیست بسیار مهم است.

براساس گزارشهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۸ برای نخستین بار در تاریخ جهان بیش از نیمی از مردم دنیا در شهرهای کوچک و بزرگ زندگی می کنند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هشدار داده است که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ جمعیت شهرنشینی به حدود ۵ میلیارد نفر تقریباً ۶۰ درصد کل جمعیت جهان افزایش یابد. بنابراین تمامی رشد آینده جهان در شهرها و تقریباً تمامی آن در کشورهای در حال توسعه فعلی خواهد بود.

نتیجه گیری

 

با آغاز شهرنشینی و از سویی جریان اصلاحات ارضی در ایران، مهاجرت جوانان روستایی به شهرها شدت گرفت. این روند در افزایش جمعیت شهری و کاهش جمعیت روستایی،بی انگیزگی حضور در روستا و دگرگونی هویت مهاجران جوان تأثیرگذار بود و جوانان راهر چه بیشتر با اصالت، زادبوم و کارهای کشاورزی بیگانه می کرد و گسست شغلی، فرهنگی و اجتماعی را دامن می زد و چون مهاجران از قشر جوان بودند هر جوان برای تضمین آینده خود و رسیدن به آرزوهای ذهنی نیاز به تأمین درآمد بیشتر را احساس می کرد و می دید که در شهرها به راحتی می تواند با شغلهای خدماتی، واسطه گری و دست فروشی درآمدی چندین برابر روستا داشته باشد، از طرفی وجود جاذبه های شهری مانند پارک های زیبا و تفریحی، امکانات ایاب و ذهاب، وجود مغازه های رنگارنگ از جمله خوراکی، پوشاک، لوازم خانگی و غیره در کنار یکدیگر و از طرف دیگر روحیه تنوع طلبی جوانان که با محیط سرد و آرام روستا سنخیت نداشت ، آن ها را تشویق به مهاجرت می نمود و بازگشت او به روستا به همراه لبا سهای قشنگ و تعریف های جذاب از شهر محیط ذهنی را برای دیگر جوانان جهت مهاجرت مساعد می نمود. مهاجرت های روستا  شهری به دنبال خود پیامدهایی برای مبدأ و مقصد ایجاد کرده است؛ به طور کلی هر تحرکی که منجر به تغییر محل سکونت و ایجاد ارتباطات جدید شود، بحران و تعارضات اجتماعی و فرهنگی را تشدید می کند که نتیجه چنین بحران هایی، افزایش بزهکاری و خشونت در جوانان است؛ با توجه به اینکه با مهاجرت جوانان کارکرد خانواده کاهش یافته و نهادهای اجتماعی نیز نتوانسته اند پاسخگوی نیازهای جوانان باشند و در این میان؛ ورود رسانه های جمعی و گسترش آن ها در جامعه باعث گردیده تا جوانانی که با اصلی ترین نهادهای داخل جامعه فاصله گرفته اند به نوعی با فرهنگ غربی و بیگانه جامعه ایران تماس پیدا کرده و این تقابل فرهنگی باعث شده تا فرهنگ بیگانه به عنوان فرهنگ غالب در کشور به اجرا درآید.

در این بین مهاجر تهای روست ا  شهری تقابل فرهنگی را تشدید کرده است و وقتی که فرهنگ های مختلف با آداب و رسوم و هنجارهای متفاوت از نقاط مختلف در یک شهر جمع می شوند، هر فرد یا گروه به یک نوع هنجار رفتار می کند و از آنجا که این اشخاص محیطشان را عوض کرده اند، دیگر به هنجارهایی که در محیط خودشان به آن عمل می کردند نیز پایبند نیستند و در نتیجه هرج و مرج و آشفتگی در جامعه رخ می دهد.

اگر چه یک روی سکه مهاجرت جوانان از روستا به شهر تراکم جمعیت شهری، رواج مشاغل کاذب و برخی آسیب های اجتماعی است تخلیه هر روستا از نیروی کار جوان و مستعد به معنای رکود فعالیت کشاورزی و در نتیجه افزایش واردات محصولات کشاورزی و خروج ارز از کشور است.

با مهاجرت جوانان روستایی به شهرها و رکود فعالیت های کشاورزی، اقتصاد معیشتی و خودبسنده روستایی رو به نابودی نهاد و همچنین با جدایی پس ر از خانواده پدری، خانواده گسترده روستایی رو به اضمحلال نهاده و سلطه موروثی پدر کاسته شده است و از همین جا نقطه گسست نسلی روستایی شروع شده است. از سوی دیگر جوانانی که به شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند در بازگشت به روستای خود می توانند افکار جدید را به دیگران و جامعه محافظه کار روستایی انتقال دهند، روش های جدید را در کشاورزی ترویج کنند و فعالیت های جدید تأسیس نمایند و حتی می توانند گرایش هایی جدید را در خصوص تنظیم خانواده با خود به همراه بیاورند و منجر به کوچک شدن ابعاد خانوار و کاهش مشکلات تکفل گردند.

در نتیجه با توجه به کاهش جمعیت روستایی در سال های اخیر و افزایش مهاجرت های روستا  شهری و خروج جوانان فعال از روستا بهترین راه جلوگیری از مهاجرت جوانان جویای کار و تخلیه روستاها و بروز مشکلات حاد اجتماعی در شهرها که برشمرده شد، ایجاد نواحی صنعتی روستایی و استقرار صنعت در نواحی روستایی و شهری ایجاد اشتغال برای جوانان روستایی خواهد بود؛ به طوری که از مهاجرت روستا  جلوگیری می شود و درآمد روستاییان نیز بهبود یافته، بیکاری کاهش پیدا خواهد کرد.

منابع

ستوده، هدایت الله ( ۱۳۸۴ ) جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران.

رفیع پور، فرامرز ( ۱۳۷۸ ) آناتومی جامعه.

زنجانی، حبیب اله ( ۱۳۸۰ ) مهاجرت.

ستوده، هدایت الله ( ۱۳۸۴ ) جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران.

ربانی، رسول ( ۱۳۸۱ ) جامعه شناسی شهری.

تقوی، نعم تاله ( ۱۳۷۱ ) مهاجرت های روستا  شهری درآمدی جامعه شناختی بر نظریه ها.

اسکلدون، رونالد ( ۱۹۹۶ ) مهاجرت روستائیان به شهر و اثرات آن در کاهش فقر روستایی.

طاهرخانی، مهدی ( ۱۳۸۰ ) تحلیلی بر عوامل موثر در مهاجرت روستا  شهری.

 

منبع:

dareghias.blogfa.com

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *