عملکرد شورای اسلامی / روستای سنو / گناباد

گزارش عملکرد / شورای اسلامی روستای سنو / دوره سوم

     گزارش عملکرد شورای اسلامی روستای سنو
روز ۱۲شهریورسومین دوره شورای اسلامی به پایان رسید و دوره چهارم رسما آغاز گردید . اما در دروره سوم  چه گذشت ؟ این چند سال حاوی چه دست آوردهایی برای روستای سنو بود؟ آیا عملکرد این دوره به نیازهای روستا پاسخ داد ؟موفقیت ها چگونه است و حاصل کار چه بود؟  کمی هاوکاستی هادر کجاست ؟ و چه بایدکرد ؟ دراین مقطع درجهت یاد آوری ومرور کار ها وخاطرات چند سال گذشته وجهت اطلاع همشریان بر آن شدیم که صادقانه وفهرست واربه کارهای مهم تر انجام شده دراین چند سال بپردازیم

اماعملکرد شورا ودهیاری دراین دوره وهردوره نیاز به بازگوکردن زیاد نداردزیر کارهای درحوزه عمرانی ملموس واعیان است .اعضاءشورای اسلامی روستای سنو در دوره سوم آقایان عجمی ٰعلیمردانی وظریفی در عین دوستی اتحادوصداقت در جهت پیشبرد کارهای سطح روستا مصوبات زیادی داشتندآنچه در زیر می آید قابل مقایسه خواهد بودبا دوره قبل وبعدوقضاوت آن را واگذار می کنیم به مردم وجدانهای عدل .و خسته نباشید مگوییم به اعضائ محترم شورا دردوره روبه پایان وآرزوی موفقیت می کنیم برای منتخبین این دوره (آقایان عجمی /زنگویی/ذوالفقاری )که کارخود را به زودی آغازخواهند کردامید است به یاری خداوندنقاط قوت چراغ راه آیند ه گردد ونقاط ضعف راشناسایی دررفع آن کوشا باشند.انشالله

حوزه عمران روستای فرهنگی وورزشی وخدمات عمومی

۱ -بهسازی ورودی خیابان امام حسین (ع)شامل گرفتن رضایت باربرداری وباریزی گرفتن دیواره سنگی در دو طرف راه تبدیل را ه از ۳متری به ۱۰متری جدول گذاری ووایجاد کانل هدایت آبهای سطحی وایجاد سه دهنه پل وتخریب حوض انبار که دروسط راه قرار گرفته بود ونصب سه شیر برداشت آب در سر قبرستان و سرانجام آسفالت ریزی آن لازم به ذکراست که در طول این دوره بنیادمسکن یا نهاد دیگری در سطح بخش کاخک یک متر آسفالت ریزی نداشته است

 

 

 

 

 

 

ب:گرفتن بیش از ۷۰رضایت از اهالی درورودی وخیابان امام حسین (ع) وتخریب وبازسازی آن اگر تمام تخریبهای انجام شده دربخش کاخک را جمع کنیم شاید به این مقدارکه در سنو انجام شده نرسد اگر برای بازسازی ۵۰واحد آن به طورمتوسط مبلغ ۱میلیون تومان هزینه شده باشد فقط در حوزه بازگشایی معابر ۵۰میلیون تومان هزینه شده است

۲-ورودی روستای سنو

این طرح که بزگترین طرح بهساری روستایی بخش کاخک می باشدکه عملیات زیردرآن انجام شده است


الف:گرفتن رضایت ازآموزش وپروش وتخریب وباسازی دیوارمدرسهٰ منزل ابراهیم خسروی ورضایت علی حاجی حسینسی وحسن نبی زاده

ب /تسطیح وباریزی این خیابان

ج/احداث یک دهنه پل به طول ۲۴مترووبهسازی افزایش دودهنه پل جهت هدایت آب کشاورزی

ح/تخریب وبهسازی کانل آب کشاورزی

ه/خرید سنگ جهت ایجادمیدان وبلوارخرید امتیازآب وعلائم راهنمایی وتابلوشهدائ ونصب آن

د/جدول گذاری کل خیابان به طول ۱۰۰۰متر

این طرح برگترین پروژبهسازی بخش می باشد که در عین کمبود اعتیاربا مصوبه شورای اسلامی روستا وهمایت همه جانبه در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰وارد فاز اجرایی خود شدواز۱/۴/۹۲آماده برای آسفالتریزی بودیم ولی عدم همکاری اداره برق در جابجای تیرهای برق مسیرویکی ازمالکین تا کنون کار را به تعویق انداخته است در فاصله زمانی کمتر از یک سال ونیم این کار به پایان می رسیدکه در مقایسه با طرح روستای روچی که بنیاد مسکن حدود ۴سال که اجرا می کنددو سال جلوترهستیم

۳- از۵ساختمان اختصاص یافته شده به شهرستان گناباد و۲ساختمان ساخته شده دربخش کاخک یکی در روستای سنوساخته شده وبه عنوان اولین وبهترین ساختمان دهیاری در ۲۲بهمن سال گذشته افتتاح شد

۴-در ۵سال گذشته اگر کسی می خواست یک ضرف آب در خیابان آب کندبایدیا از خانه کسی آب می گرفت یا به آب انبارروستا می رفت ولی در حال حاضربیشاز ۱۰شیر برداشت آب در سطح روستا پراکنده است که بعضی به شبکه آب شیرین وبعضی به شبکه اصلی روستا وصل ودر دسترس مردم می باشد

۵-پیگیرحل مشکل مسکنروستای سنووقطع بندی وواگذاری آن به جوانان نیازمندتسطیح خیابانهای آن وآبرسانی به آن که جا دارد ازتمام کسانی که در حل این مشکل به خصوص آقای اصغرعجمی تشکرنماییم .

۶-بیشترین فضای سبزومیدان(سه میدان وبلوار ورودی )در روستای سنوودر حدخود فعال است

-۷احداث شبکه برداشت آب شیرین واحیای منبع قدیمی شامل

الف.موافقت با اداره آب فاضلاب روستایی شهرستان

 

 

 

 

 


ب.مرمت منع قدیم ونظافت آن

ج.گرفتن۵۰۰مترلوله از اداره آفار شهرستان گناباد ونصب آن واحداث۴شیر برداشت آب در محلهای که آب انبارآن در بهسازی تخریب شده بود(که این طرح با وجود تامین اعتبارمی توان در تمام نقاط روستا گسترش یابد)

۸-مرمت واحداث بیش از ۵پل در مسیرهای مورد نیاز

و(روبری غسالخانه/راه کنار منبع قدیم /

روبروی باپارک کوچه موزه روستا

/پل کنارمنزل منزل حاج رمضان کرمی

۹-گرفتن رضایت از عده ای از مالکان اطراف قبرستان بالا وتسطیح آن برای قبرستان به متراژ۲۰۰۰متر

۱۰-حصار کشی زمین کنارمزارشهدائ برای احداث قبرستان جدید

۱۱-حصار کشی اطراف مزار شهدائ وبتن ریزی قسمتی از فضایی آن

۱۲-احداث وراه اندازی موزه روستای سنو شامل

 

الف مرمت وبازسازی حمانم قدیمی ونظا فت آن

ب /پارتیشن بندی داخلی ونصب مانکن وتجهیزآن با همکاری انجمن میراث فرهنگی وگردشگری روستای سنوواداره میراث فرهنگی وصنایع دستی وگرشگری شهرستان گناباد(که جا دارد از تمام دوستان وجوانان روستا بخصوص اصغر صادقیان که جهت راه اندازموزه تلاش نمود تشکرنماییم)

۱۳-ورزشی الف/تسطیح وشن ریزی میدان ورزشی وتعویض دروازهای آن روستا وبرگزاری چند دوره مسابقات ورزشی وبومی محلی با همکاری نهادهای وتشکلهای سطح روستا

ب/احداث رختکن وسرویس بهداشتی در میدان ورزشی که در روز عاشور نیز کابرد مفیدی داردوپیگیری مکرر جهت ساخت سالن ورزشی در روستاکه باتوجه به نیاز روستا امیدواریم درآینده ساخته شود

ج/ کمک به ساخت پایکاه مقاومت برادران وخواهران روستاوکمک به هزینه های برگزاری مراسمات روستاکه باهمکاری نهادهای مربوطه سطح روستاانجام می شد

 

 

 

 

 

 

 

۱۴- حوزه دریافت امکانات 

ازتوزیع ۴بیل بکهودر شهرستان گنابادیکی در اختیاردهیاری روستای سنووتنهابیل بکهوتحویلی به دهیاریها در بخش کاخک می باشدوازدو خاور تحویلی به شرکت تعاونی دهیاریهابخش یکی تحویل راننده ای ازروستای سنو میباشد پیگیر جهت راه اندازی ایستگاه آتش نشانی وامدات نجات روستای در ورستای سنو

۱۵-ساخت بلوکه جدول توسط دهیاری سنوانجام می شودبلوکه برای قبر نیز برای دفن اموات توسط دهیاری ساخته می شود

۱۶جمع آوری منظم زباله روستا در روزهای جمع ودوشنبه هر هفته

۱۷بازگشایی قسمتی از رودخانه روستا که روستای سنو ومزارع را تحدید می کرد باهمکارامور آب شهرستان

۱۸-خرید دو صندلی ایستگاهی ونصب آن درایستگاه مینی بوسهای روستا

۱۹-کمک به راه اندازی اورژانس روستا

۲۰-کمک به ساخت ویاتعمیرمواسسات وامکان عمومی سطح روستا (مسجد امیر المومنین/حیسنیه/مسجد سیدالشهدائ/مسجد والیعصر/مسجد امام خمینی ومهدیه وکانون فرهنگی /مرکز بهداشتی درمانی روستا/خانه عالم/

۲۱-همکاری با اداره آب فاضلاب روستای در جهت تعویض شبکه فرسوده آب روستای سنو ۲۲

-کانل کشی ژوشش انهاربه طول۶۰۰۰متراز مزازرع با همکاری جهاد کشاورزی وخودیاری مردم۲۳-مرمت وتعمیرقسمتی از پل دهانه تنگل روستاکه تخریب شده بود وآب کشاورزی به هدر می رفت

۲۴-پیگیری وهمکاری باداره راه روستای در جهت روکش نمودن وساخت یک دهنه پل بر روی آبنماهای محور سنو به گناباد وپیگیری برای ادامه روکش آسفالت قسمت باقی مانده وساخت دو پل دیگر

۲۵-پیگیری جهت گاز رسانی به روستای سنو

آنچه در بالاآمده گزیده ای از کارهای عمرانی وخدمات انجام شده دوره سوم شورا درروستای سنو که حاصل تلاش وپیگیری شورای اسلامی دهیارروستای ومشارکت تمام همشهریان که بامساعدت وهمکاری خودزمینه انجام کارهارا فراهم نمودندمی باشد.اما آنچه مسلم است وما هم بر آن عقیده هستیم که روستا سنو با تمام پتانسیلی که داردجا کارهای بسیاری دارد تا درآینده درتمام زمینه ها با تلاش وپیگیر دلسوزان وشورای روستادر دوره چهارم مرتفع کردد.

در پایان جادارداز تمام مسئولین شهرستان که دراین دوره با شورا ودهیارروستای سنوهمکاری مساعدت نمودند تقدیر وتشکر نماییم ازتمامی همشهریان عزیز که با همکار خود درسطح روستا.شهرستان واستا ن همکارویارما بودند تقدیر وازانتقادات وپیشنهاد ات ونظرات سازنده شان دراین دوره کمال تشکرنماییم.

                                                                                                         شورای اسلامی وهیار روستای سنو

 

رسال کننده خبر:

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *