13921028101624894_PhotoL 13921028101626501_PhotoL 13921028101629340_PhotoL 13921028101627889_PhotoL 13921028101630744_PhotoL 13921028101632164_PhotoL 13921028101633615_PhotoL 1392102810163597_PhotoL 13921028101636532_PhotoL 13921028101637920_PhotoL 13921028101639340_PhotoL 13921028101640759_PhotoL 13921028101642850_PhotoL 13921028101644347_PhotoL 13921028101645861_PhotoL 13921028101647296_PhotoL 13921028101648684_PhotoL 13921028101650166_PhotoL 13921028101651664_PhotoL 13921028101653255_PhotoL 13921028101654846_PhotoL 13921028101656235_PhotoL 13921028101657686_PhotoL 1392102810165990_PhotoL 13921028101700525_PhotoL 1392102810170207_PhotoL

اهالی روستای زاغده بعد از برداشت شالی زمینهای زراعتی منطقه به پرورش حیوانات اهلی می پردازند.

منبع:
www.khazarnama.ir