dastjerdi-1-2 dastjerdi-1-5 dastjerdi-2 dastjerdi-2-1 dastjerdi-2-3 dastjerdi-3 dastjerdi-3-1 dastjerdi-3-3 dastjerdi-4 dastjerdi-4-1 dastjerdi-4-3 dastjerdi-5 dastjerdi-5-2 dastjerdi-6 dastjerdi-6-1 dastjerdi-7 dastjerdi-7-1 dastjerdi-8 dastjerdi-8-1 dastjerdi-9 dastjerdi-9-1 dastjerdi-10 dastjerdi-10-1 dastjerdi-11 dastjerdi-11-1 dastjerdi-12 dastjerdi-12-1 dastjerdi-13 dastjerdi-13-1 dastjerdi-14 dastjerdi-14-1 dastjerdi-15 dastjerdi-15-1 dastjerdi-16

امدادرسانی هوایی به روستاهای برف زده در منطقه ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ تنکابن

منبع:
www.khazarnama.ir/