لیست روستاهای شهرستان اصفهان / اصفهان

لیست روستاهای شهرستان اصفهان / استان اصفهان

 

ردیف

نام روستا

نام دهستان

نام بخش

۱

زیار

براآن جنوبی

مرکزی

۲

برکان

براآن جنوبی

مرکزی

۳

پیله وران

براآن جنوبی

مرکزی

۴

ازیران

براآن جنوبی

مرکزی

۵

کروه

براآن جنوبی

مرکزی

۶

لیان

براآن جنوبی

مرکزی

۷

شیدان

براآن جنوبی

مرکزی

۸

هرمدان

براآن جنوبی

مرکزی

۹

اندلان

براآن جنوبی

مرکزی

۱۰

چم

براآن جنوبی

مرکزی

۱۱

کلارتان

براآن جنوبی

مرکزی

۱۲

ده کرم

براآن جنوبی

مرکزی

۱۳

رحیم اباد

براآن جنوبی

مرکزی

۱۴

روران

براآن جنوبی

مرکزی

۱۵

ازوار

براآن جنوبی

مرکزی

۱۶

جوزدان

براآن شمالی

مرکزی

۱۷

کاج

براآن شمالی

مرکزی

۱۸

مهدی اباد

براآن شمالی

مرکزی

۱۹

حسین اباداشکشان

براآن شمالی

مرکزی

۲۰

دستگردمار

براآن شمالی

مرکزی

۲۱

کنجوان

براآن شمالی

مرکزی

۲۲

ارم پشت/ابادارم پشت

براآن شمالی

مرکزی

۲۳

منشیان

براآن شمالی

مرکزی

۲۴

اسپارت

براآن شمالی

مرکزی

۲۵

باچه

براآن شمالی

مرکزی

۲۶

دولاب

براآن شمالی

مرکزی

۲۷

وجاره

براآن شمالی

مرکزی

۲۸

جاجا

براآن شمالی

مرکزی

۲۹

کاروانچی

براآن شمالی

مرکزی

۳۰

کندلان

براآن شمالی

مرکزی

۳۱

یحیی اباد

براآن شمالی

مرکزی

۳۲

دیدران

براآن شمالی

مرکزی

۳۳

کوهان

براآن شمالی

مرکزی

۳۴

حاجی اباد

براآن شمالی

مرکزی

۳۵

فساران

براآن شمالی

مرکزی

۳۶

تیمیارت

براآن شمالی

مرکزی

۳۷

جور

براآن شمالی

مرکزی

۳۸

برسیان

براآن شمالی

مرکزی

۳۹

اسفینا

براآن شمالی

مرکزی

۴۰

دستجا

براآن شمالی

مرکزی

۴۱

راران

جی

مرکزی

۴۲

اتشاران

جی

مرکزی

۴۳

جی شیر

جی

مرکزی

۴۴

هیستان

جی

مرکزی

۴۵

قلعه برتیانچی

جی

مرکزی

۴۶

سنجوان مره

جی

مرکزی

۴۷

زوان

جی

مرکزی

۴۸

کلم خواران

جی

مرکزی

۴۹

فنارت

جی

مرکزی

۵۰

روشن دشت

جی

مرکزی

۵۱

زردنجان

جی

مرکزی

۵۲

سرشبادران

جی

مرکزی

۵۳

محمداباد

قهاب جنوبی

مرکزی

۵۴

جلادران

قهاب جنوبی

مرکزی

۵۵

جیلان اباد

قهاب جنوبی

مرکزی

۵۶

سوسارت

قهاب جنوبی

مرکزی

۵۷

کلمنجان

قهاب جنوبی

مرکزی

۵۸

امین اباد

قهاب جنوبی

مرکزی

۵۹

حسن اباد

قهاب جنوبی

مرکزی

۶۰

گورت

قهاب جنوبی

مرکزی

۶۱

مزرعه گورت

قهاب جنوبی

مرکزی

۶۲

خاتون اباد

قهاب جنوبی

مرکزی

۶۳

فیروزاباد قصاب

قهاب جنوبی

مرکزی

۶۴

محمد اباد قهاب

قهاب جنوبی

مرکزی

۶۵

امین اباد

قهاب جنوبی

مرکزی

۶۶

دینان

قهاب شمالی

مرکزی

۶۷

زمان اباد

قهاب شمالی

مرکزی

۶۸

مولنجان

قهاب شمالی

مرکزی

۶۹

هفت شوئیه

قهاب شمالی

مرکزی

۷۰

بهاران

قهاب شمالی

مرکزی

۷۱

جلمرز

قهاب شمالی

مرکزی

۷۲

کیان

قهاب شمالی

مرکزی

۷۳

مورنان

قهاب شمالی

مرکزی

۷۴

حتم اباد

قهاب شمالی

مرکزی

۷۵

قهجاورستان

قهاب شمالی

مرکزی

۷۶

مرغ گچی

قهاب شمالی

مرکزی

۷۷

آمرزیده اباد

قهاب شمالی

مرکزی

۷۸

راشنان

کرارج

مرکزی

۷۹

اشکاوند

کرارج

مرکزی

۸۰

چریان

کرارج

مرکزی

۸۱

قلعه چوم

کرارج

مرکزی

۸۲

ردان

کرارج

مرکزی

۸۳

اصفهانک

کرارج

مرکزی

۸۴

قلعه شور

کرارج

مرکزی

۸۵

کوی راه حق

کرارج

مرکزی

۸۶

باستان اباد

کرارج

مرکزی

۸۷

کیچی

کرارج

مرکزی

۸۸

کبوتراباد

کرارج

مرکزی

۸۹

کبجوان

کرارج

مرکزی

۹۰

حیدراباد

کرارج

مرکزی

۹۱

دشتی

کرارج

مرکزی

۹۲

کرچگان

کرارج

مرکزی

۹۳

جار

کرارج

مرکزی

۹۴

ایچی

کرارج

مرکزی

۹۵

یفران

کرارج

مرکزی

۹۶

حیدر آباد

کرارج

مرکزی

۹۷

مرغ گچی

کرارج

مرکزی

۹۸

کرچگان

کرارج

مرکزی

۹۹

امین اباد

محمودآباد

مرکزی

۱۰۰

محموداباد

محمودآباد

مرکزی

۱۰۱

رنگینده

رودشت شرقی

بن رود

۱۰۲

فارفان

رودشت شرقی

بن رود

۱۰۳

ابوالخیر

رودشت شرقی

بن رود

۱۰۴

طهمورثات

رودشت شرقی

بن رود

۱۰۵

کفران

رودشت شرقی

بن رود

۱۰۶

جندان

رودشت شرقی

بن رود

۱۰۷

کفرود

رودشت شرقی

بن رود

۱۰۸

قورتان

گاوخونی

بن رود

۱۰۹

بزم

گاوخونی

بن رود

۱۱۰

سهران

گاوخونی

بن رود

۱۱۱

اشکهران

گاوخونی

بن رود

۱۱۲

بلان

گاوخونی

بن رود

۱۱۳

قلعه امام

گاوخونی

بن رود

۱۱۴

باقراباد

گاوخونی

بن رود

۱۱۵

شریف آباد

گاوخونی

بن رود

۱۱۶

کبریت

گاوخونی

بن رود

۱۱۷

هاشم اباد

گاوخونی

بن رود

۱۱۸

امامزاده عبدالعزیز

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۱۹

قمشان

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۲۰

گیشی

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۲۱

سیدان

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۲۲

شریف اباد

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۲۳

فیض اباد

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۲۴

قلعه بالاسیان

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۲۵

پاجیک اباد

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۲۶

خورچان

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۲۷

سکان

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۲۸

سنوچی

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۲۹

سیچی

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۳۰

هلارته

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۳۱

خرم

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۳۲

سریان

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۳۳

قلعه عبداله

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۳۴

کلیشاد

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۳۵

مادرگان(مادرکان)

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۳۶

مارچی

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۳۷

قلعه ساربان

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۳۸

قهی

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۳۹

کمندان

امامزاده عبدالعزیز

جلگه

۱۴۰

سیان

رودشت

جلگه

۱۴۱

سیان

جرقویه سفلی

جرقویه سفلی

۱۴۲

گنج اباد

جرقویه سفلی

جرقویه سفلی

۱۴۳

قارنه

جرقویه سفلی

جرقویه سفلی

۱۴۴

پیکان

جرقویه سفلی

جرقویه سفلی

۱۴۵

سیان

جرقویه سفلی

جرقویه سفلی

۱۴۶

گنج اباد

جرقویه سفلی

جرقویه سفلی

۱۴۷

قارنه

جرقویه سفلی

جرقویه سفلی

۱۴۸

پیکان

جرقویه سفلی

جرقویه سفلی

۱۴۹

آذرخواران(حبیب آباد)

جرقویه وسطی

جرقویه سفلی

۱۵۰

حیدراباد

جرقویه وسطی

جرقویه سفلی

۱۵۱

سعادت اباد

جرقویه وسطی

جرقویه سفلی

۱۵۲

حسین اباد

جرقویه وسطی

جرقویه سفلی

۱۵۳

مزرعه عرب

جرقویه وسطی

جرقویه سفلی

۱۵۴

پیکان

جرقویه وسطی

جرقویه سفلی

۱۵۵

آذرخواران(حبیب آباد)

جرقویه وسطی

جرقویه سفلی

۱۵۶

حیدراباد

جرقویه وسطی

جرقویه سفلی

۱۵۷

الله اباد/یخچال

جرقویه علیا

جرقویه علیا

۱۵۸

مالواجرد

جرقویه علیا

جرقویه علیا

۱۵۹

خارا

جرقویه علیا

جرقویه علیا

۱۶۰

دستجرد

جرقویه علیا

جرقویه علیا

۱۶۱

کمال اباد

جرقویه علیا

جرقویه علیا

۱۶۲

رامشه

رامشه

جرقویه علیا

۱۶۳

احمداباد

رامشه

جرقویه علیا

۱۶۴

حارث اباد

رامشه

جرقویه علیا

۱۶۵

مبارکه

رامشه

جرقویه علیا

۱۶۶

اسفنداران

رامشه

جرقویه علیا

۱۶۷

فیض اباد

رامشه

جرقویه علیا

۱۶۸

جشوقان

تودشک

کوهپایه

۱۶۹

بادافشان

تودشک

کوهپایه

۱۷۰

جندابه

تودشک

کوهپایه

۱۷۱

امامزاده قاسم

تودشک

کوهپایه

۱۷۲

مشکنان

تودشک

کوهپایه

۱۷۳

جزه

جبل

کوهپایه

۱۷۴

کمال بیک

جبل

کوهپایه

۱۷۵

میرجعفر

جبل

کوهپایه

۱۷۶

سهر

جبل

کوهپایه

۱۷۷

تینجان

جبل

کوهپایه

۱۷۸

علون اباد

جبل

کوهپایه

۱۷۹

زفره

زفره

کوهپایه

۱۸۰

ورطون

سیستان

کوهپایه

۱۸۱

یک لنگی

سیستان

کوهپایه

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *