jp (1) jp (2) jp (3) jp (5) jp (6) jp (7) jp (8) jp (9) jp (10) jp (11) jp (12) jp (13) jp (14) jp (15) jp (16) jp (17) jp (18) jp (20) jp (22) jp (23) zjp zjp (4) zjp (19) zjp (21)

لنگر نام یکی از روستاهای بخش چهاردانگه شهرستان ساری می باشد، این روستا در موقعیت جنوب شرقی استان در کیلومتر هفتاد وپنج محور ساری – سمنان واقع شده که به لحاظ آب و هوا دارای ویژگی منحصر به خود می باشد ،قله زیبای شاهدژ نیز با ارتفاع ۲۸۰۰ متر و دامنه های جنگلی در نزدیکی در این روستا خودنمائی می کند.

عکس:سیدهاشم موسوی نژاد

منبع:
www.khazarnama.ir