بازی محلی سولنگه / روستای لشکان / رودسر

بازی محلی سولنگه / روستای لشکان / رودسر

سولنگه همان طورکه ازنامش پیداست ازیک چوب تخت بنام سولنگه مادر ودوچوب نازک بنام سولنگه 

چوب ویک توپ نخی  تشکیل شده .ابتدادونفر بزرگ انتخاب شده وشروع به یارگیری میکنند.بعدازمرکزسولنگه به دوطرف هردوتیم روبروی هم بافاصله ۲۰متری قرارمی گیرند.وتیمی که  مالکتوپ است  یک نفررا مامورانداختن توپ به سمت سولنگه می کند وان شخص توپ رامی اندازداگه بههدف بخوردوهردوچوب رابیندازد یک نفرازتیم مقابل بازنده میشودولی اگه توپ به یکی ازچوب ها بخورد

طرف مقابل به اصطلاح یه لنگی می شودیعنی  اگه فرد روبرو توپ انداخت به هدف نزددوباره این طرفی

ها انداختند بازبه یکی ازچوبهابخورد ان یاربازنده  می شوداین کاربرای هردوطرف  تکرار میشود درضمن توپی که انداخته می شودراتیم روبرو می تواندبگیرد وتیم مقابل رایک لنگی کنددربعضی مواقع توپ بهچوبها می خورد اما همزمان تیم روبرو توپ ارسالی رادرهوامیگیرند که به ان baza  begirمی گویندیعنی خنثی یابی تاثیر.افتادن هردوچوب راsagh darساق می گویند انقدر تکرارمیشود تایار یکی ازدوتیم زودتر تمام شوند بازنده شده اندوبایدافراد مقابل راkool کول بگیرند.این بازی هرساله در روزسیزده بدرsizdeh bedarدرمیدان اصلی روستای لشکان اشکوررودسربرگذار می گرددوتمام اهالی ان بازی را انجام می

دهندودرواقع این بازی  سنتی  ازنیاکان به ارث رسیده وهر لشکانی وظیفه خودمی داندانرا به نسلهای بعدی انتقال دهد.             

 گرداوری:عارف باباخانی

 

منبع:
eshkevarnews.ir

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *