فھرست روستاھای استان مازندران

فھرست روستاھای استان مازندران

شھرستان آمل

-دھستان بالا لاریجان
اخا ، ترا ، دینان ، شاھان دشت ، شمس آباد ، شنگلده ، گلپاشا ، لارین ، نھر ، ھاره ، اخازیر ، وانا ، آب گرم ، امیر آباد ،
گزانه ، ملار ، فیره ، انھه ، کنار انجام ، کندلو ، گرنا ، گیلاس ، لزیرک ، پلمون ، نوا ، نیاک ، شھرک صنعتی ، آب اسک ، ایرا ،
لاسم ، عباس آباد ، معدن پوکه قرقه ، پلور ، زیار ، کتل امامزاده ھاشم ، افسانه سرا ، کمپ سد لار
-دھستان لاریجان سفلی
بوالقلم ، پردمه ، کنی بن ، لوط ، نوسر ، ھفت تنان ، بائیجان ، تینه ، حاجی کلا ، رزون ، کرف ، میانده ، ناندل ، عکسشه ،
محمد آباد ، آھنسر ، علی آباد ، مریجان ، پنجاب ، کھرود ، کیان ، لھر ، تیران ، اطاق سرا ، امره ، پلریه ، دره کنار ، دیوران ،
سوا ، شیخ محله ، عبدالمناف ، کلری ، نشل ، نمار ، کفا ،
-دھستان بالا خیابان لیتکوه
تلیران ، چالی کیاده ، دیورز ، عالی جنگل ، ورامده ، سوته کلا ، میان رود ، میخران ، کارچیکلا ، اسپند ، خشکرود ، کاسمده
، سھری ، اسکو محله ، سنگدرکلا ، شھرک صنعتی ، چندر محله ، نوگردن ، ھلومسر ، تسکابن ، مرزانکلا ، خاص کلا ،
درازان ، درمه کلا ، ترک کلا ، کنسی ، پلک سفلی ، آب بخشان ، تیرکان ، پلک علیا ، پاسکی محله ، کته پشت علیا ، میان
محله ، بزمیان ، رودبار دشت ، زیارود ، کمکلا
-دھستان پائین خیابان لیتکوه
شادمحله ، کلاکسر ، ھلی کتی ، انصاری محله ، آھن کتی ، قجر محله ، کرد کتی ، تجنک ، دارکلا ، اغوزکتی ، تجن جار
سفلی ، چائو سر محله ، سرھنگ کتی ، کاسب محله ، مارکتی ، انچ پل ، تجن جار علیا ، زارونده ، شیرکاج ، نرم ، اغوزبن ،
سائیج محله ، چنگاز ، روکش ، گلان ، ولیسده ، درکاپی ، سیاهلش ، کوکده ، مرانده ، پیشگون ، تازه آباد ، حسین آباد ،
کوسه رز ، مسکون ، نورآباد ، ورکاده
-دھستان چلاو
پرن ، رزکه ، شاه زید ، کلرد ، محمد آباد ، منگ جنوبی ، خوشواش ، زرد بند ، کمربن ، کپین ، الیمستان ، لھاش ، سیاه
بیشه ، کندوا ، معدن گچ ، مریجان ، پاریمه ، پاشاکلا ، تیار ، چمه بن ، زرخونی ، گنکرج کلا ، نجار کلا ، سنگ چال،خونه آقا
تقی، دایو ، اندوار ، بزرودشت ، خرم ، نشل ، لارک
-دھستان ھزارپی جنوبی
پولیکیاده ، عالیکلا آھی ، کھنه دان ، آقا محمد آباد ، آب سرفت ، جمشید آباد ، فرح آباد ، لتی کلا ، پاشا کلا ، شرم کلا ،
آھنگر کلا ، کمانگر کلا ، بختیارکتی ، نوده ، قرق ، کلیکان ، تمسک ، خراب میانرود ، رفیع آباد ، سنگ بست ، شیخ آباد ،
ھمت آباد ، رودبار ، زاغده ، جعفر آباد ، کلا محله ، نوکلا ، ھره پاک ، سعدین کلا ، اوجی کلا ، بیش محله ، پاشا کلا بیش
محله ، اسکی محله ، قادی محله ، میانرود ، بامتی ، حسین آباد ، کلاصفا ، معصوم آباد
-دھستان دابوی جنوبی
کچپ سفلی ، کچپ علیا ، مریج محله ، کچپ کلوا ، واسکس ، مرزنگو ، آھنگر کلا سفلی ، آھنگر کلا علیا ، ابومحله ،
صورت کلا ، کرسی محله ، کبودکلا ، غیاث کلا ، زیار محله ، کمانگر کلا ، سنگر ، جالیکا ، قائمیه سفلی ، قراکلا ، موزی کتی
سفلی ، موزی کتی علیا ، پپین ، مجید آباد ، ابدنگسر ، اسپاھی کلا ، اسپیاری ، قائمیه علیا ، سراج محله ، اسکی محله
، پلھم کتی ، سلطان آباد ، شھرکتی ، مطھر سفلی ، مطھر علیا ، نرگس مرز ، بانصر کلا ، تنھا کلا ، حسن آباد ، بامرکلا ،
تازه آباد ، رییس آباد ، شانه بند ، نائیج آباد ، باریک محله ، بیشه محله ، دوتیره ، ترویجان ، اسلام آباد ، عظیم آباد ، ولیک علیا
، نوآباد ، اوجاک ، یوسف آباد ، ولیک سفلی ، اشکار کلا ، الو ، امین آباد ، بور محله ، سورک ، شاه کلا ، ماھوت کلا ،
ابوالحسن آباد ، اشرف آباد ، پاشاکلا ، حاجی آباد ، حسین آباد ، دعو کلا ، قلاکتی ، میانرود ، دنگپیا ، شریعت آباد ،
کلیکسر ، ممرزکتی ، اسپیاربن ، بالاھشتل ، رشکلا ، دیه ، کاشی محله ، موسی محله ، چاره ، ناصر آباد ، کردخیل ، طوله
کلا ، گالش محله ، پایین ھشتل ، درزیکلا
-دھستان دشتسر
بوران ، سالار محله ، شادمحل ، ھندوکلا ، محمد آباد ، اله کاج ، باغبانکلا ، نو آباد ، رستم دارمحله ، عرب خیل ، قلعه کش ،
قلیان کلا ، اجبارکلا ، داودکلا ، خونیسر ، نجار محله ، ھارون کلا ، نفرخسل ، فیروز کلا سفلی ، فیروز کلا علیا ، نظام آباد ،
سرخ کلا ، پاشا کلا ، مھدی خیل ، میله ، معلم کلا ، خرمن کلا ، تمسک ، تیرکلا ، گلمزار ، کمدره ، بلیران ، زوارک ، شھنه
کلا ، آھنگر کلا ، مزرس ، چنگ میان ، نوده ، وسطی کلا

شھرستان بابل

دھستان خوشرود
تسکا، کاردیکلا، کامکلا، خرابه خوشرودپی، گاودشت ، افراسیابکلا، لمسوکلا غربی، مقریکلا، میانبورا، پازمین، پاریکلا، سفیدتور بالا،
سنگرودپی، کاردگرکلا، مسک، ازارکل، اومال استاداحمد، اومال شکراله، سفیدتور پایین، پنبهجار، زرتلک، سوتسی آقالر، سوتسی گلچوب،
کشیرمحله، مجیکتی، ازارسی، ازارسی حاتم، انجیلک، بالابورا، برگنو، پلنگدره، چاق فیروزجایی، شھنه پشته حاجی مھدی، فریدونکلا،
پولادسی، کیس، موزیکتی، ولیکتخت، گتهنو، کراتسی، بالاولیک، دیزنو، انجیلسی، دولترودبار، دیواملکشاه، نارنجلو، میاندره، دیواعمران،
تلیکا، پینک، تیرنگسی، سوتسی شیاده، شیاده بالا، فیلبند، تش بیشه، شیاده ساداتمحله، کاشمسی
دھستان شھید آباد

 فکچال، شوبکلا، معلمکلا، کلاگرمحله، یزدانآباد، قنبرزاده، پطرودپی، شانهتراش، صلحدارکلا، کھرکنار کشتلی، بزرودپی، فیروزآباد،

شھرستان بابلسر

دھستان ساحلی :
اوکسر، ایستگاه رادار، مجتمع مکانھای مسکونی نیروی ھوایی، تازه آباد، پایین احمدکلا، باقر تنگه
دھستان بابلرود :
اجاک سر، میاندشت، بابل پشت، شورک، علی آباد، سادات محله رودبست، گاوزن محله رودبست
دھستان بھنمیر :
ھلی باغ، ازن آباد، کرفون، روشندان، داراب دین روشن، پارومحله منگلاب، گالشکلا پایین، گالشکلا بالا، منگلاب، سرخ دشت، افراتخت، کریم کلا،
نفت چال، شھید سرا، عربخیل، کاله، میرود
دھستان عزیزک :
عزیزک
دھستان پازوار :
ارمیچ کلا، پایین نقیب کلا ، سیاه محله ، میر بازار، بالا احمدکلا، خرد مردانیسی، چوپان کلا، خرد مرد رضایی، سعید کلا، کبوتردان، مقریکلا، ایسی
کلا، سر حمام، کاسگر محله، بالا نقیب کلا، درزی نقیب کلا، فولاد کلا، سید محله، قادی محله، رضا کلا، رکون، کاریکلا
دھستان خشکرود :
اسفندیار محله، درزی محله، کیخامحله، خشک رود، رزکنار، کونر، نصرت کلا، میان بال، دوغی کلا، شرمه کلا، ولیک رودپشت

شھرستان بھشھر

دھستان کوھستان :
گرجیمحله، آسیاب سر، کوھستان، تروجن (شھید آباد)، امامده، عباس آباد، کنت، شھرک صنعتی، علی تپه، سارو
دھستان میان کاله :
دامداریھا (مجموع چندین دامداری)، یعقوب لنگه، نمک چال، یکه توت، مھدی آباد، امیر آباد، زینود، حسین آباد، عسگر آباد، قره تپه، لله مرز
دھستان پنج ھزاره :
پاسند، تازه آباد، غریب محله، چالکده، رودبار یخ کش، شیرداری، گالش محله، محمد آباد، ولم
دھستان شھدا :
ارضت، اندرات، بادله دره، پارسا، سفید چاه، عبدالھی، یانه سر، الارزبوم، الارز، پیته نو، لند، پابند، سرخ گریوه، سنگ روج، کلیا، گت چشمه،
علی آباد
دھستان عشرستاق :
پجیم، پرکلا، زلت، شیخ محله، یخ کش، بیشه بنه، کیاسر، گرنام، پارم، پچت، متکازین، پارچ، شیلر، آھنگر کلا، برماعشرستاق، جیربند،
سمچول، کردمحله، لمرد، لوجنده، ولو، یارسم، جوربند، استارم ، بندسر، غلامی، سنگدره، فت کش، کفتر کار، کلا، کوا، ونشید، افتلت، چالو،

سابق محله، عیدین، کوادره، کھنه کومه، مسیب محله

شھرستان تنکابن

دھستان کلار آباد :
تازه آباد، جیسا دانیال، جیسا خضر آباد، کراتکوتی، گرجی سرا، سلامت سرا، شھرک صنعتی، تیلورسر شرقی، تیلاکنار، دانیال، سیسرا،
یالبندان، یالبندان سرا، اسپی رود، جیسا کلار آباد، چارز، گلور بالا، نارنج بندبن
دھستان لنگارود :
امام دشت، پسنده علیا، سر تاکرات، سیبن، ولیکستان، حمزه آباد، خشکلا، حیدر آباد، طالش خیل، سجادیه، مشھدی سرا، بااوج خیل، شجاع
محله، سید محله، پلنگ کلا، زیارت ور، پرچور، سرلنگا، کاظم کلا، گرداب، ماشاالله آباد، ھردو ابرود، کلاکرده، دراسرا، خضر آباد
دھستان میرشمس الدین :
ابکوله سرکوچک، حاجی آباد، شھرک اسلام آباد، باغ نظر، ولی آباد، امین آباد، میر شمس الدین، شیرج محله کوچک
دھستان گلیجان :
تمی جانک، خزر کنار، ھمت آباد، میاندج محله، شریف آباد، محمد آباد، پشت جوب، زروج محله، شبخوس کول، نورالدین محله، لشتو، بازار محله،
بالا شیرود، تلوسر محله، درویش سرا، احمد سرا، پائین شیرود، رمج محله، شاغوز کله، کاسهگر محله، کچانک، لپاسر، برامسر، خلخال محله
قدیم، رودباری کنار، علی آباد فقیه محله، فقیه محله، لات کنار، رشیدیه، واچک، مجتمع مسکونی فرھنگیان، طاھرک محله، خلخال محله جدید،
گلیجان، نصیر آباد، چناربن، گراکو، خوبان رزگاه، مسلم آباد، عماریه، پس چال، تودارک، عظیمیه، شکار پشته، تنگدشت، صالح آباد، گل مجمد
لنگه، پیش ششار، سورگلو، کارکوه، ھاله کله، سیاه بند، شعیب کلایه، لرزبن، توکله، چلاسر، سلیمان آباد، کندسر، مازولنگاسر، میان رود، آھک
چال، خشکرود، کاوه ملک، ایثارده، یوسف آباد، مھران، مرتع پیاز پشته، حاتم سرا، جل چلاسر، جلیل آباد، کتاله سرا، کرات چال، نارنج داربن،
مرتع شلندان، نسام گام، لیه، ناحیه صنعتی، آخوند محله، آقا مقیم محله، جل آخوند محله، رستم پشته، سلیم آباد، چرخچی محله، رضا محله،
سیف محله، ملا حاجی محله، ملا عظیم رزگاه، تقی آباد، کبود کلایه، کشکو، بالابند، حاجته، لیچ کوه، ولگ سر، دیمرون، گل زاربن، لاکتراشان،
پلطان، مھاجر آباد
دھستان تمشکل :
کاظم آباد، خشکبور، قلعه سر، لولهده، مکرود، پلنگ آباد علیا، سرفقیه آباد، فقیه آباد، تمشکل، چکاده، معلم آباد، عبداله آباد، توبن، رودگر محله،
بندبن، پل سرا، چالو، دینار سرا، سفیداب، کلنگه، کتسکو، کوتی بازار، کوه سر، علی آباد
دھستان کترا :
تیل پرده سر، الکله، شمس آباد، پلت کله، حبیب آباد، زوار، بابولات، رود پشت، کترا، مازندران محله، مازوبن علیا، سربود، کمیلیه، طالش محله،
ھمرود بن، دیز پشت، لات سیاه مشته
دھستان بلده :
منصور آباد، کرات کله، کرف، ایکوله سر بزرگ، پسکلایه بزرگ، پلھمدشت، سنگرده، شیروان محله، مرزک، اکبر آباد، شیرج محله بزرگ، گیل
محله، اشگرک، اغوزکله، استخر سر، کراجوبکنار، زمین بن، شیرج خیل، کاردگر محله، کنارور، امیر آباد، برسیبور، میانکوه محله، ھمش بور، تازه
آباد، نعمت آباد، مازوبن سفلی، قلعه گردن، هراتیر ، ھم گردن، خشکرود، سیاورز، گرما پشته، ولمرود، تلو سرک، جیر سرا، صداق آباد، سلیمان
محله، قاشق تراش محله، میانسرا، پردارم، کل لات، تشکون، توساکله، عزیز آباد، امام زمین، پرچین پشته، داربار، عسگری آباد، مھدی آباد،
گاوپل، لتاک، مرتع مراد، اغوزکتی، پرده سر، توسا کتی، درازلات، زردکند، گلعلی آباد، کلاچ پا، نعیم آیاد، دھگاه، اسد آباد، فلک ده، لیره سر،
سوای
دھستان دوھزار :
اشکور محله، امامزاده قاسم، بالا اشتوج، بالاس، برسه، پائین اشتوج، توبن، چاره سر، خرماکله، شانه تراش محله، کلشیم، گلستان محله،
پلطداربن، عسل محله، میانکوه حسین آباد، میانکوه سعادت، نرس، نوشا، نیل کلایه، ھلوکله
دھستان سه ھزار :
آش محله، پلط ھاله، سربالان، جیربالان، خانیان، داس دره، ذلم، سر اسبی لات، سر پل، سرواش پشته، راور، ورزمین، ھلوان بالا، ھلوان پائین،
یاندشت بالا، کترولات، ارود، درجان، سرن، سلچ انبار، شھرستانک، قاضی محله، کرن، حرآباد، مران، مزرعه اشتیاس، میان رود، یوج

شھرستان جویبار

دھستان حسن رضا :
انبارسر، تلنار، علیکلا، گلدشت،لپوصحرا ، میانملک، نفتچال، انارمرز، دونچال، میستان، بیکارایش، پایین ذغال منزل، پطرود، کردکلا، گل محله،
لاکدشت، چرخکتی
دھستان لاریم :
امامزاده محمود، علیآباد، لاریم، ایزدخیل، بالازرین کلا، پایین زرین کلا، چوباغ، خرده لاریم، رنگریزمحله، عروس کتی، کردخیل، مشک آباد بالا،
مشک آباد پائین، مھرآباد چفتسر، آباده
دھستان چپکرود :
ازان، حاجی کلا، شیب آببندان، سید کلا، اسماعیل کلا کوچک، فرج آباد، فوتم سفلی، دیو کلا الیمون، سروکلا، فوتم علیا، کلهبن، بیزکی،
چلمیان، اسماعیل کلا بزرگ، شھنه کلا، کوکنده، میانده
دھستان سیاھرود :
ازادبن، پھناب محله، شاھرضا محله، کیامحله، آستانهسر، حیدر آباد، سید زین العابدین، شورکا، ماندی محله، ترک محله، چھارطاقبن، طالش
محله، عشیرهسر، درکاسر، درویش محمدشاه، زیار محله، قوشچی محله، قادی محله، سراج محله، گلیرد، محلهکلا، واسوکلا، صفرخیل

شھرستان چالوس

دھستان بیرون بشم :
ازار، چلاجور، دیمو، سرکا، سمای، کلنو سفلی، لرگان، لورچال، راوه، بنفشه ده، بیری، سنار سفلی، سنار علیا، نرگیسان، دریاچه ولشت، کلنو
علیا، خشکدره، سنگ سرک، سیرگاه، شھری، گوھرکلا، گویتر علیا، گویتر سفلی، به کله، پردن گون، کلارک، گل کاه، اغوزداربن، برار، بلبل
کوه، حریث، شھرستان، گلامره، کنس مال، گرمابک
دھستان کلاردشت :
مکارود، واحد، بازارسر، پیشنبور، پیمبور، طائب کلا، شکرکوه، عثمان کلا، کردیچال، کلمه، کوھپر، والت، اویجدان، پی قلعه، تلوچال، تبرسو،
کردمحله، لشسر، اطاق سرا، اکاپل، طوبدره، ونداربن، دامداری صفاریھا
دھستان کوھستان :
رزان، سیدکلا مسر، ماسال، متکا رودبار، مراد چال، میانک، میچکار، اشکارلت، اشیر ، باندر سفلی ، باندر علیا، پنجک، کریم آباد، کل پشت،
میجلار، ولشت، لیکر، بیجده نو، تله، چال زمین، ده شھر، دھنار، سرچشمه، طویر، فشکور، کتیر، کنس دره، مرس، مکار، ناتر، صیدخانه سر، پی
رجه، لاروسر، الیت، انگوران، پولاد کوه، پولاد کوهسر، چھار باغ، دلیر، ساتره، گیجان، مچر، نوکرس، واسپول، پل اوشن، مکارود، لارک، پل زنگوله،
دزد بند، سیاه بیشه، کلارک، ورکلا، ولی آباد، ھریجان
دھستان کلارستاق شرقی :
ایشبن علیا، ایشبن سفلی، بورسر، علوی کلا، اکبر آباد چالوس، سلیم آباد، گرامجان، فرج آباد، شھرک صنعتی خمینی، تازه آباد، تجنکلا
سفلی، حسین آباد سفلی، عرب خیل، علی آباد چالوس ، مهدی آباد ، تجنکلا علیا، حسین آباد علیا، زوات غرب، زوان شرق، مازو پشته، دارکلا
علیا، مجتمع مسکونی شھید توبا ابراھیمی، شھر آرا، اشکار دست، اکبر آباد بالا، اکبر آباد پائین، پل کرات، چنس، سر چشمه، سینوا، طلاجو،
محمد آباد، سینوا چشمه
دھستان کلارستاق غربی :
آھنگر کلا، میانکی، شھرک نمک آبرود، کیاکلا، مسده، نورسر، ھیچرود، محمد حسین آباد، اوجاکله، دلگشا، ھرطه کلا، اکبر آباد، چاخانی، سنگ

وارث، امامرود، دوجمان، عباس کلا، پیچده، سیب ده، کریم آباد، کلاچان، گیل کلا، نجار کلا، نعمت آباد، سرداب رود، میانده، شھرک شھید رجائی

شھرستان رامسر

دھستان جنت رودبار :
آرمو،جنت رودبار، جیرود، چورته، دراز زمین، دره دم، زروسرا، سرمشک، نمکدره، کریکش، تلیچ کوه، سیدی، گرکش، لیگاه، آغوزکی،اکراسر،
ایزکی، بزشی محله، پلھم جان، گراسماسر، کردخیل، گلین، لیماکده، ولنگان، چاک، تالهسر، سرای دشت، ھزار لات، جیرچاک، جیرحیاط،
مشاورک، بوداغسرا، کش کلایه، کولیزی، گاوسان دله، لگا، شکر گلرز، سید گلرز، سالار سرا (سرای دام)، لتکا(سرای دام)، ایزبین چال، کجین
(سرای دام)، کتل ده(سرای دام، چارتعلی (سرای دام)، کرچنگاه (سرای دام)، ستاره پھلو (سرای دام)،دجر(آبادی قدیم)، ششارک، بکاته،
سیاسرت، دره دل،
دھستان چھل شھید :
اربه گله، پلسه، دوجه گنه، راش پشته، سرلیماک، سنگ پشته، کش گرما، گاولیماک، گوگین، لرگ دشت، لیماک لام، ونه کوه، جلمه، کوی
پریان، گھواره پشت، بصل کوه، چالکرود، شادمراد محله، کلایه بن، لوسر، لات محله، اسیابسر، راجوب، شستا، بھار پشته، پیاز کش، جلو، دال
خانی، سرکوسرا، طالش سرا، گل چیگی، لرسانور، لاتی، ازارچال، بالا جلو، طلارسر شرقی، طلارسر غربی، کانگسر، لتر، لترنسا، مازوباغسر،
گالش محله، لیماک
دھستان سختسر :
حسن سرا، سفیدتمشک، گوھر سرا، لپاسرک، دریا پشته، سیاسان، کلک، کلیج کوه، لیماکش، اسالم دشت، شاد منصور محله، طالش محله
فتوک، استل کنار، تازه پتک، تنگ دره غربی، توبن ، داق لنگه، دیسر، رنگا پشته، کرکتک، کھنه پتک، ولسیالم، پس کرات، بالاجیر کوه، بامسی،
پایین مازو، جواھرده، چوتک، چوکاسرا پشته، درمود، دولمه، سلمل، سوته، فیلدم، کنار رود، متکوه، نیدشت، واچکلایه، ولگام لم، زروک، اشکه
تچال، جیر چابک، ترمک، چابک، رشولنگه، عسل پشته، کرات کله لو، کلالم، گاورمک، لاتدیسر، مازولنگه، مدک، مھرمیجه، میان لات، دم سرا،
کلاکولی
دھستان اشکور :

تمل، سپارده، کیت، یازن، افی، اکنه، کلایه، لج، میج، نارنه، نداک، امامزاده شاه سفید کوه یا کوه بلور

شھرستان ساری

دهستان پشتکوه
ایول، تل مادره، عالی‌کلا، کردمیر، کلکنار، ولویه علیا، ولویه سفلی، شعبان‌خیل، ارا، برد، پشرت، کوات، ارست، قلعه‌سر، مال‌خاست
دهستان چهاردانگه
اراء ، اتینی، ازنی، اسکارد، اغوزگله، الندان، ایلال، بالاده، بندبن، ترکام، تیلک، تلوکلا، تیله‌بن، جمال‌الدین‌کلا، چالو، چهار رودبار، خلرد، دیدو، ذکریاکلا، رودبار ادرو، رسبرم، سنام، سواسره، عقه‌خیل، سعیدآباد، سنور، سیاوش‌کلا، قلعه، کمرکلا، کنتا، کنیم، کیاده، کی‌کلا، گل‌باغ، گل جاری، گنداب، لالا، لنگر، مازارستاق، مزرعه وستمین، منزل‌دره، میرافضل واوسر، وری.
دهستان گرماب
اخورد، روشنکوه، سادات‌محله، شیشک، کارنام، کلاکرده، کندسبن، مزده، کجرستاق، حاجی‌کلا، خال‌خیل، قادیکلا، کسوت، اروت، الیرد، پاجا، سرخ ولیک، کرسام، نرگس زمین، نوکنده، ول اغوز، کلاج خوسه، باباکلا، بجدم، تیر جاری، خارخون، ورنام بالا، وناجم، رودبار خارخون، زلم، چورت، ورنام پائین، هلی‌هومن، صلاح پایین ده
دهستان بنافت
پاچی، جورجاده، جیجاد، میانا، ولیک چال، دادوکلا، درزیکلا، سودکلا، وزملا، ولیک بن، سنگده
امامزاده علی، بیشه کلا، پاشاکلا، شلیمک، قارن سر، کندلک، مرگاو سفلی، رسکت علیا، استخرسر، پرکوه، تلارم، تلاوک، داماد کلا، دمیر کلا، کتریم، [مرگاب علیا، کلیچ کلا، مجی، رسکت سفلی، خوش نشان، خوشرودبار، مته کلا، پهندر، جعفر کلا، کلامک، کهنه ده، واودره، سیاه دشت علیا، امامزاده علی، برارده، خرم آباد دینه سر، دینه‌سر، شلدره، کرچا، ورمز آباد، سیاه دشت سفلی، کرسب، مسکوپا، انگه فام، پارت کلا، جعفر آباد، سرکام، علی آباد، مولا
دهستان اسفیورد شوراب
تیرکلا، یورمحله، پاشاکلا اربابی، ماچک پشت، پاشاکلا انتقالی، حاجی کلا، شرفدارکلا علیا، شرفدارکلا سفلی، سلوکلا، زرویجان، مجتمع مسکونی ارم، شیخ کلا، مشهدی کلا، پائین میلک، گرجی کلا، طالقانی محله، رودپشت، کوی صاحب الزمان، شهرک جانبازان، بالا سنگریزه، گل چینی، میانرود، پایین سنگریزه، تلوباغ، میلک، شهرک فرهنگیان، گیله کلا سفلی، باریک ابسر، سرخ کلا، ماهفروجک، کردخیل، گیله کلا علیا، خنار آباد، شهرک جانبازان(جوگی محله)
دهستان رودپی جنوبی
عباسعلی کش، لـلـه مرز، سنگ سرمرز، شهرک صنعتی، خانه سرمرز، اکند، چفت سر اکند، پنبه زارکتی، مرزرود، صالح آباد، بهار آباد، گل نشنین، گالش کلا، حاجی آباد، عرب خیل، عرب محله، سید محله، سلیمان محله، خارمیان، تالارک، تاج الدین محله، میانشعار، چمازک، دامیر، سنته، سمندک، عالی باک، دراز محله، دینک، فیروز کنده سفلی، صفر آباد، ارواخیل، فیروز کنده علیا، شیخ علی محله، ماه فروز محله علیا، کوهی خیل، ماه فروز محله سفلی، اسفیواشی، اوجا محله، سعید آباد، صلاح الدین محله، موزی بن، چفت‌سر ،
دهستان کلیجان رستاق سفلی
اهی دشت، پایین دزا، پل گردن، بالدزا، ترم، سنگتراشان، پایین کولا، وارد محله، سانخیل، پرچیکلا، تنگلته، خان عباسی
دهستان مذکوره
دیم توران، مقام، دریک، دیوکتی، قرق، خاریک، زوار محله، شهاب لیلم، گرزمون، تجنک سفلی، تجنک علیا، خرم آباد، زرگر باغ، فرح آباد خیل، طوربدار، اخورسر، شرف آباد، بندار خیل، دولت آباد، حاجی آباد، خوشاب، کارکنده، گله کلا کارکنده، لیمون، ابکسر، رگندشت، چناربن، عیسی خندق، مفتی کلا، علی کتی، میارکلا
دهستان میاندورود کوچک
ذغال چال، هولا، آب بندان‌سر، آبندانکش، آسیابسر، لاک دشت، نقارچی محبه، نوده، اسپورز، بند افروز، خارکش، روستای مرمت، زرین آباد علیا، اسبوکلا، ولاشید، زرین آباد سفلی، سمسکنده علیا، قرتیکلا، بالا ابدنگ، حسین آباد، گوگ باغ، همت آباد، پائین سمسکنده، بالا گلما، پائین گلما، کلاک، گله دون، پائین معلم کلا، بالا معلم کلا، طاهرده، اردشیر محله، ملک آباد بالا، ملک آباد پائین، تازه آباد جهاد، قادیکلا، ولشکلا، برارده، دنگ سرک، صاحبی، جندین، سوزنک
دهستان رودپی شمالی
طوقدار، تازه آباد سپاه، شیرین بول، نبی آباد، ولی آباد، قاجار خیل، گرجی پل، سوته، موزی باغ، شریف باغ، حسن آباد، نصیر آباد، جره سر، فرح‌آباد، کلمهر، طاهر آباد، حمید آباد، پنبه چوله بالا، پنبه چوله پائین، ابمال، اسفندان، کردخیل، دازمیرکنده، اسلام ده، اما زاده خلیفه
دهستان میان‌دورود بزرگ
برگه، محمدآباد، تجن‌لته علیا، تجن‌لته سفلی، چمازتپه، طبق‌ده، ولوجا، دلمرز، عزت‌الدین، اناردین، سوربن، قاجارخیل خورندی، قندارخیل، باغ وحش، بزمین‌آباد، سیاه چنار، عباس‌آباد هلوم‌سر، ماکران، ورندان، آسیابسر، بیشه‌سر، پلنگ آزاد، زاری‌محله، ورکلا، فرودگاه دشت ناز، زیت سفلی، زیت علیا، اسلام‌آباد، شهریار کنده، شرکت نکاچوب
دهستان کوهدشت
اسرم، پیله کوه، مجتمع مسکونی شهید عباسپور، صفر آباد، جامخانه، بادله، انجیل نسام، لالیم، مجتمع مسکونی سیمان، مجتمع مسکونی نکاچوب، اوسا، کیاپی، مرسم، دارابکلا، بازیارخیل، جناسم، سرتا، سنه کوه، موسی کلا، وارمی
دهستان تنگه سلیمان
چاچکم، علمدارده، رودبار نقیب ده، یادمان، گلورد، نوده، ورند، نقیب ده، اق مشهد، تاکام، ریگ چشمه، گردشی، واستان، آقمشهد، اجارستاق، کلاخیل، لارما، میدانک، ورکی، ابکسر، افراچال، پروریچ آباد، پلسک، لولت، سد شهید رجائی
دهستان کلیجان رستاق علیا
شکتا، شهرک شهید نوروزیان، پهنه کلا شمالی، دروار، پهنه کلا جنوبی، ارزفون، دلاک خیل، سلیم بهرام، سلیم شیخ، سنگ بن، مشون کلا، هولار علیا، امره، سرکت، پایین هولار، اهودشت، بالاکولا، دروپی، علویکلا، گرمرود، گرمستان، احمد آباد، دزدک، رودبار کلا، سقندین کلا، شب کلا، کلقوچال

شھرستان سوادکوه

دھستان شرق و غرب شیرگاه :
بازیرکلا، حاجی کلا، برنجستانک، بشل، مھدی آباد، یاغکوه، پادگان شھید یونسی، آھنگر کلا، شیرجه کلا، کلیج خیل، نو آباد، ناحیه صنعتی
اسلام آباد، ابدنگسر، اندارکلی، تپه سر، چاکسر، ملفه، رضا آباد، چالی
دھستان لفور :
دھکلان، شارقلت، عالمکلا، مرزیدره، لودشت، بورخانی، چاکسرا، کفاک، لفورک، نفت چال، اسبوکلا، امیرکلا، حاجیکلا، گالش کلا، گشنیان،
میرارکلا، افراسی، پاشاکلا، تمر، درزیکلا، کالی کلا، اغوزبن، اوبن، غوزک رودبار، ریکو، رئیس کلا، سنگسی، امام کلا، خرکاک
دھستان راستوپی :
اساس، استخر سر، درکارودبار، میارکلا، نوسره، ازان ده، البن، ازود، شورمست رودبار، طالع رودبار، شورمست، طالع، خشک دره، فلورد، کالیم،
لمرز، للوک، پادگان آموزش دواب، اسد آباد، ارژنگ رودبار، ارفع ده، پایین دواب، بالا دواب، دھخدا، پشتگل، پل پا، پیت سرا، ذال دره، سفید دارگله،
سنگ سرگ، سیمت، کمر پشت، وسیه سر، مالی دره، اترکله، گرزین خیل، زیارت سر، چاپارخانه، وندچال، اسه، انارم، ده میان، رجه، اریم،
امافت، بایع کلا، برنت، خرج،سرچلشک، کرمان، کنگلو، ملرد، ورپی، سرتنگه، باغ سرھنگ ملکی، کوه استل، اوریم، اوریم رودبار، ورسک،
ایستگاه دوگل، شوراب، شورکچال، باغ سرخ آباد، تاسیسات شرکت نفت
دھستان سرخکلا :
جوارم، خواجه کلا، کارسالار، کتیج کلا، معدن زیراب، وچاد، چایرون بالا و پائین، سید آباد
دھستان ولوپی :
پارسی، کلاریجان، شیردره، کارمزد، کریکلا، لله بند، ممشی، شرکت صنعتی معدن تاریک دره، ارات بن، اوات، پالند، تیلم، زنگیان، شش رودبار،
شیرکلا، کاکرون، گررودبار، مومچ خیل، پندرم، مرجونه سر، اسپو کلا، انند، چرات، دراسله، بارنگنان، سرین، اسپرز، سوادرودبار، گلیان، لرزنه،
لیند، لاکوم، بارنیگنون، واله، وسیه کش، پیشین واله، گرم خانی، شھریار کلا
دھستان کسلیان :

اتو، ززول، سوخته سرا، لاجیم، ولیلا، امیرکلا، بھمنان، پاشاکلا، پیرنعیم، سنگنیشت، سی پی، کچید، لولاک کسلیان( ۲روستا)، مته کلا، ولوکش

شھرستان فریدونکنار

دھستان امامزاده عبدالله :
ازباران، شیرا، شھرک فرزاد شھر، بنه کنار، مھلبان، شیرمحله ، کاردگر محله، منقارپی، بزرگ بیشه محله، کوچک بیشه محله، نوائی محله،
پائین نوائی محله، بی نمد، توله سرا، کلاگر سرا، جزین، اوکسر کریم کلا، زاھدکلا، اسبوکلا کریم کلا
دھستان باریک رود :

حیدر کلا، فرم، ملاکلا، سوته، مجتمع مسکونی خزر شھر، شھرک دریاسر، شھرک دریاکنار، اسلام آباد

شھرستان قائمشھر

دھستان بالاتجن :
ولوند، استرآباد محله، آسیابسر، اوجی تالار، بارفکلا، بالارستم حاجی، پایین رستم، شاھکلا سعیدکاشی، افراکتی، بالاجنیدلاک پل، سراجکلا،
سنگکتی، قراخیل، واکیکلا، ترکمنخیل، فندری، گزنهکلا، خرماکلا، قلزمکلا، افرا، سوختهکلا، موسیخیل، حاجیکلا، چمرانده، شامیکلا،
طارسیکلا، فندری نماورکلا، بایکلا، کاردگر خطیر، چفتکلا، شیخ کلی، دیزآباد، رنگریزکلا، کشکا، نوکلا، نوگیری، بیبیکلا، تیل خانی، حاجیکلا
صنم، صنم، کلاردره، کمانگیرکلا، پاشاکلا، ملکخیل، میکلا، حاجیکلا ارزنو، گاوان آھنگر، باغدشت، خطیرکلا، میدانسر.ایوک، بورخیل، فرامرز کلا،
کتی لته، منگل، ھتکه لو،
دھستان بیشهسر :
شیخ رجه، لھرم تلوک، مھدیآباد، بالافراکتی، پاشاکلا افراکتی، پایین افراکتی، بورخیل ارطه، پایین لموک، قادیکلا ارطه، ارطه دشت، افراتخت،
ابوخیل ارطه، جوجاده ارطه، قاسمخیل ارطه، کفشگرکلا ارطه
دھستان علیآباد :
اسکندرکلا، دنجکلا، ملککلا، تالارپشت سفلی، متانکلا، تالارپشت علیا، شھرودکلا، مچهبن، واسکس، وسطیکلا، شھرک یثرب، ابمال، چپی،
گلافشان، چاله زمین، فولادکلا، قادیکلا بزرگ، آھنگرکلا.ھفت تن
دھستان نوکندکلا :
افراپل، پایین جاده، المشیر، گیلهکلا، رستمکلا، ابجر، قادیکلا، موارمکلا، اوجابندان، ذیلت، آھنگرکلا نوکنده، رکابدارکلا، بالالموک، زاھدکلا،
کاسگرکلا، لھمال، پرچیکلا، خمیرکنده، کروا ، نوده، حاجیآباد، چفتسر، چمازکتی، خنار درویش، گلاگر محله، ھردورود، دشتیان، دوک، دیوکلا
سفلی، دیوکلا علیا، فوریجا
دھستان کوھساران :
پرچینک، ریکنده، سید ابوصالح، سیفکتی، کوتنا، کرچنگ، میانرود، ساروکلا
دھستان تالارپی :
طالار پشت، مری، سالدوزکلا بالا، موسیکلا، قجرتپه، آھنگرکلا، اختهچی، خراطکلا، سمناکلا، نجارکلا قدیم، پازیکخیل، رضوانکلا، سنگتاب،
کارتیجکلا، گوشیکلا، گوشتیکلا، زیارکلا، شیرخوارکلا، صلحدارکلا، لالهزار کتی
دھستان کیاکلا :
برجیخیل، دینهسر رکنکلا، ملاکلا، بالا دسته رکنکلا، پایین دسته رکنکلا، پھناجی، تنبلا، جمالکلا، نجارکلا جدید، سوخت آبندان، سید محله،

وازیمال

شھرستان گلوگاه

دھستان کلباد شرقی :
ریحانآباد، لمراسک، تیرتاش، سراج محله
دھستان کلباد غربی :
سنگ یابسر، قلعه پایان، مھدیرجه، ولمازو، شرکت کشاورزی
دھستان توسکا چشمه :
تیلهنو(پیتال)، نصرتآباد، مصیب محله، نیالا، ھمچان، اوارد، رمدان، اغوزدره، بارکلا، چین پارچ، دھی، کلکت، لتکومه، وزوار، ویوا
دھستان آزادگان :

خورشیدکلا، نظام محله(مخ فنی)، تپه

شھرستان محمودآباد

دھستان دابوی شمالی :
چاکسر، حاجیکلا سفلی، درویشآباد، حاجیکلا علیا، زنگیکلا علیا، افراسرا، زنگیکلا سفلی، اسلام محله، گل محله، سیرجارون، احمدآباد
کلیج سفلی، احمدآباد کلیج علیا، علویکلامبر، کنس مرز، میرده سفلی، میرده علیا
دھستان ھرازپی شمالی :
چھارافرا، رودپشت، کلمرز علیا، عزتآباد، اردوگاه نیروی ھوایی، بیشهکلا، دریاسر، علمده غربی، علمده شرقی، سیاهکلا، معلمکلا، ملاکلا،
مجتمع مسکونی خانه دریا، ابوالحسنآباد، تازهآباد، زرداب، عبدالهآباد، فرامده، کلوسا، وازیک، ولم علیا، افراتخت، اورطهدشت، اسدالهآباد،
اسکنده، علیآباد
دھستان اھلمرستاق جنوبی :
ترسیاب، سیارکلا، جونیکلا، گالشپل، خوردونکلا، گیلاپی، کھلوکاج، تشبندان، شومیا، تلارم، قصابکتی، گلیرد، کلوده، میرعلمده، بولیده،
سنگکتی، کرچک نوایی، اسلامآباد، حسنآباد، عشقآباد، کرچک لاریجانی، زنگیکلا، ناصرآباد، بائوده سفلی، بائوده علیا، آھنگرکلا
دھستان اھلمرستاق شمالی :
مجتمع مسکونی نفت، اھلم، تجنکنار، خشتسر، برجنده، شرفتی، شورستاق، ازادمون، بونده، یوسفآباد
دھستان ھرازپی غربی :
حربده، ارم، ارمک کلا، اھی محله، میان کلمرز، جوراکلا، متوریج، یمچی، سیاه رودسر، مجتمع مسکونی ساحل مھر، خط اھی

شھرستان نکا 

دھستان پیرجه :

گلبستان، زرندین سفلی، اومال، بریجان، ولیجی محله، قلعهسر علیا، زرندین علیا، سهکیله، کوھسارکنده، اوکرکا، بندبنی، خرمچماز، درویش
خلک، دواب، رمدانخیل، گرگنج، لاک تراش، گلورد بزرگ، گلورد کوچک، للرد، یعقوب محله، کارکم
دھستان قرهطغان :
پلاژ ارتش، دنگ سرک، شیلات گھرباران، نوذرآباد، تازهآبادکلا، بایعکلا، خورشید، اطرب، بھزادکلا، شھاب الدین، طوسکلا، ولاشد، امامیه، ولاشد
پائین، تازهآباد بستانخیل، سیاوشکلا، گیلآباد، نیم چاه، الوکنده، حاجی محله، اسماعیل آقا مله، دوقانلو، چمان، نودھک
دھستان مھروان :
آجند، اسکاردین، دوراب، گلچالسر، ملیج گاله، ندافخیل، چوپان بنه اجند، درزی محله، خانهسر، شورابسر، کلت، کمیشان، گلخبل، لاک
تراشان، میان گاله، چناربن، چالوپل، ابلو
دھستان استخر پشت :
اریم، استخر پشت، ایویم، بجت، حسینآباد، درم، درزیکلا، سارم، شیت، چرمی، سوچلما، سیکا، کفرات، مرس بزرگ، مرس کوچک، ارم،
اسماعیل محله، تلم، رودبار محله، سفیدکوه، سنگر، کچب محله شش مزده
دھستان زارمرود :
چلمردی، ھیرآباد، درویشان، کرداب، پوروا، سفل میان، ملاخیل پوروا، شیرکلا، لایی باسند، آبچین، ارژک، زیارتکلا، کفکور، محسنآباد، ملاخیل
لایی، واودین، سورک، سوتهخیل، کلارودبار، لایی رودبار، برمازارم رود، فریمک، ولادیمه، اکرد، چمازده، چناربن، سیدخیل، ولامده، درمزار، زنگت

علیا، زنگت سفلی، لترگاز علیا، لیمونده، بادابسر، بندبن، تجرخیل، حسینآباد، لترگاز سفلی، زروم، نوده، ورفام

شھرستان نور

دھستان اوزرود :
انگرود، اوز، اوزکلا، پیچده، پیل، کلاک علیا، کلاک سفلی، میناک، ناحیه، نیکنامده، نسن، الیکا، دونای سفلی، دونای علیا، کلاونگاه، کمربن
دھستان تتارستاق :
تترستاق، کرسی، شرکت گچ نور، شرکت زرینه، رزن، ایوا، نچ، اطاق سرا، ایل، تاکر، کلا، ولاشید
دھستان شیخ فضلالله نوری :
بل، زرین کمر، ورازان، چھل، دویلات، سادات محله، مرتع گھانلا، مزید، حطر، مرج، یالرود، خجیرکلا، کام، یاسل، یوش، بردون، بطاھرکلا،
سراسب، کمررود، کلیک
دھستان لاویج :
اغوزکتی، خطیبکلا، دیزنکلا، سادات محله، کیاکلا، ملامحله، ملاکلا، بهبنک، خورتاب وردبار، رئیسکلا، کرجی
دھستان میانرود :
جلیکان سفلی، جلیکان علیا، قاسمآباد، بلویج، خطیبکلا، دارکلا، رمشی، قلعهکتی، ورازده سفلی، بریکلا، تورانکلا، رزک، شیرکلا، معصومآباد،
نرگسکتی، باریکلا، بوتهده، تسبیحکلا، کنس پا، کیابسر، ورزاده علیا، ناپلار، شھرک امام خمینی، امیرآباد، بنفشهده، سنگتاب، کچلده،
گیلانده، انگنارود بالا، سعادتآباد، افراده، ایرکا، میرنا، انگتارود پائین، تنه رز، حاجیکلا، ولیرکان، انبارده، علیآباد، فولادکلا، ھم صفا
دھستان ناتل رستاق :
صیدکلا، مرداب، نعمتآباد، اسپیکلا، کردآباد، چمازکلا، سنگینده، طالبآباد، مغانده، نانواکلا، اناده، سنگ چالک، شیخ علیکلا، عباسکلا،
عبدلده، آھودشت، باغبانکلا، مرزنده، سالده سفلی، سالده علیا، شھربند، کراتکتی، جورند، رودبارک، گزناسرا، وازتنگه، واز سفلی، واز علیا،
لاسکوتی
دھستان میانبند :
پیمط، خرمآباد، تیرکده سفلی، تیرکده علیا، زرینکلا، ھندومرز، شھرک دریاشھر، تاشکوه سفلی، حسینآباد، گلندرود، تاشکوه علیا، تاشکوه
سفلی، توسکا، کاسگر محله، کردمحله، چاله سیاه، درویشکلا، ازیر، اشکنار، میان رودبار، وازک، دونکوه، کپعلیا، ھلوپشته، پسپرش، سنگنو،
کالج، کدیرسر
دھستان ناتلکنار سفلی :
سیاهکلا، رستمرود
دھستان ناتلکنار علیا :
حاجیآباد، نصرتآباد، کاردگرکلا، کلین خونی، ھردورود، واتاشن، سد خاکی الیمالات، ارویجکلا، ایزخورده، خوریه، سرکاج، ناتل، دارجار،

سلیاکتی، گندیاب بالا، زکیآباد، افراسیابکلا، انارجار، شھرکلا، عباسا، گندیاب پائین، مجتمع مسکونی شھرک آزادگان

شھرستان نوشھر

دھستان پنجک رستاق :
بسطام، پلذغال، حسنآباد، دواب کجور، ساروس، کانی، لله بیجار، تیرس، سنگجار،حیرت، عالیدره، کنیس، کندیسکلا، لشکنار، چتن،
دشتنظیر، ناصرآباد، لعل تازهآباد، خورشیدآباد، ھزارسم، نپر، سمای، فیروزآباد، کندوسر، کیکوه، منجیر
دھستان توابع کجور :
ترخانلش، فیروزکلا سفلی، فیروزکلا علیا، برکن، بین، کلیک، کھنهده، کدیر، شھرک صنعتی کجور، کجور، چمرکوه، انگیل، پی چلو، خاچک،
سریوده، لیگوش، ھزارخال، انگاس، شاه ناجر، صالحان، کنگر، نیتل، واشکن
دھستان زانوس رستاق :
گتکش، استانکرود، خوشل، اسلامآباد، کیاکلا، کینج، دلسم، ویسر، پول، نیمور، اویل، چناربن، چورن، سجار، کشکک، کوھپر سفلی، کوھپر
علیا، لاشک، پیده، زانوس، کندلوس، گیلکلا، لرگان، مونچ، نیچکوه، میرکلا، اطاقسرا
دھستان بلده کجور :
چیلک سفلی، دزدک، چیلک علیا، حوضکتی، کھنهسرا، حمزهده سفلی، حمزهده علیا، ملکار، چلندر، سنگ سرا، اندرور، علیآباد عسگرخان،
تسکاتک، دیزرکلا، ملاکلا، ارودوگاه نیروی دریایی، پارک جنگلی سیسنگان، پیکلا، تاج الدینکلا، صلاح الدینکلا
دھستان خیرودکنار :
شریعتآباد، شکریکلا، کردیکلا، کورکورسر علیا، ھلستان، بھجتآباد، کشکسرا، تازهآباد، خیرسر، سنگ تجن، نیرنگ، موسیآباد، شھرپشت،
آبندانک، علیآباد میر، درزیکلا، شمع جاران، شب خسکاج، لتینگان، سنگتو، امیرورد، خیرودکنار، سیدعلی کیاسلطان، بندپی، نجارده، مزگا
دھستان کالج :
پاشاکلا، خضرتیره، نارنجبن، ونوش، علیوکلا، عزت، منوچھرکلا، میانک، وازیوار، بازیارکلا، بنجکول سفلی، حسنآباد، سیاهرود، فراشکلا سفلی،
فراشکلا علیا، نوده، ویلاشھرفھرست روستاھای استان مازندران

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *