وقتی که گد بابا بورده / سره ی پیته قوا بورده

وقتی که گد بابا بورده ، سره ی پیته قوا بورده …

 

هنیش بیمه شه میزه سر

هـــوای شعر بمو مه سر

غریبه شهــر دهـــاتیمه

این شعـــراره شه باتمه

اولــه ملــه دلـــه اینی

ماشینه جــــا بنه اینی

قــــدم زنون خنه اینی

تنکـــوچه سر بنه اینی

گنی قــدیمی چی بیه؟

اون عشق دینی چی بیه؟

بـرارون و خـــــواخرون

گد و کچیک پیر و جوون

یاد بیارین اون قــــدیما

اون موقع چه داشته صفا

رواق سر نییشبیهه گدبابا

چش اصلی امو دس عصا

کته وه اون قدیمی حرف

ازخشحالی هی زومی کف

گته زرک پـــــلای دور

اون سختی و بــلای دور

هی تب تب اصلی شندیه

چش کم سو بییا وندییه

وقتی که گــد بابا بورده

سره پیته قــــوا بورده


 

 

سره بینه چــاچ و گاله

ادر خنه با نــار نـــاره

هـم گــــوگــزا ونسنه

هم پنج شیشتایی ختنه

گل و گویی مـلات بیهه

قشنگی ی دهـات بیهه

نابرق دیه نا اوی شهـر

کیجا افتو گیته شه سر

گرم که بیبو سایه شینه

گرم و گپ همسایه شینه

پچیم سامـون دیوار بیهه

اون ورتر لم لـــوار بیهه

وقتی که تن نخــار بیهه

یواش یواش شه خار بیهه

وقتی گلیما سازه بــورده

سرپیش بی اندازه بـورده


 

دکتر نـداشتنه مـــــله

غـم و غصه اتا خـــــله

غروب شینه ملای پیش

کولک دی کردنه شه پیش

بینج و دونه سرسر دچـی

کچیک کچیک با پچ پچی

کـر زونه با خنده خشی

کیله زونه با خیر خشی

علی ره اونجه دانه ونگ

چارویدار و چمره زنگ

جینگا زونه خسه بینه

بینج و کمل دسه بینه

وقتی پارو و لیفا بورده

جینگاسره صفا بـورده

 

اون موقع جاده نیبیهه

تیل دکتی گـم نیبیهه

ماشین بمو رنگا با رنگ

هرکی سواره وه زرنگ

هرکی به فکـر خدشه

پــول و طمع اربــاشه

تیل تنگه کردنه هــدار

اسب خسگی کرده فرار

هیمه ره شه دوش اشتنه

این دوش و اون دوش اشتنه

وقتــی کــه بازار رسینه

از خسگــــی آه کشینه

الان همش ســواری تو

تاکسی دله قــراری تو

راحاتی بــــــراری تو

از قدیما فـــــراری تو

وقتی که اسفالت بهییه

هامتن راحـــات بهییه

 

ملــه بیه کـاخ و ویلا

گلی سره نیهــه پیدا

کجـه بورم داد هکنم

قدیماره یـــاد هکنم

اینجه همه چی بیه گم

بینه تموم فرنگـی نوم

تیلره جـــا فـراری نه

نمبه من نا مه واری نه

هر کی دنه شه آه و ناز

درپیش هکرد زنده شه ساز

کوهه اونا قدیمی حرف؟

نا راحاتی نا دارمی برف

کوهــه پیاز جاره مله؟

کوهــــه انار داره مله؟

چش کارکنده سره بیه

لت و لتکـــــا بنه بیه

وقتی فنر و لمپا بورده

تاریک سوی صفا بورده


 

هرکی سره داشته کلوم

گـوگزای سه اشتنه نوم

غروب شینه کلــومه ور

گوگزاره دانه مـــاره ور

وقتی که گوگزا سر بیهه

از وشنایی بهتــــر بیهه

شیر دوشتنه لوه ره مش

کمل بیهه اوخــاره مش

وقتی که گـو شلوغ بیهه

مار مار گتنه وه خار بیهه

دشــون زونه چلب چلب

باخنده خشحالــی و گپ

چن کیسه ماس ردیف ردیف

بلند کـــــردنه مثه کیف

وقتی گـو و گـوگزا بورده

شیر دوش و شیر پلا بورده


 

ککلی داشته چه صفـــا

کرک و سیکا و چینکــا

اسا خرنی ماشینی کـرک

صندلی پش پاک کندی تک

ناز دنـــی پیتزا و کبـاب

دنـدونه لاره کندی پـاک

لوه نچسب سرسر دچـی

هچی دارنی گنی هیچی

نا تازه ماس زرده کـرده

نا گسفـن و گسفـن وره

وقتی که پیلکا ماس بورده

دشون زنه کلاس بورده


 

روخنه بیه بی مـــاهی

فــــراوون بیه بیکاری

تیکا و ایا چــــی بیه؟

اون صلح و صفا چی بیه؟

نینه نوروز خــونه صدا

مله بیه بی ســـرصدا

نا سر ملـوم هسه نا دم

چه کـارا کنده این آدم

تلوزیون ال سی دی بمو

تلفـــن دله  همش الو

سره بینه چــن در اتاق

نا گلــــی هسه نا رواق

اون پیته قــوا چی بیه؟

اون کبلی بابا چی بیه؟

بشکسه عصا چی بیه؟

مشتی آقـانـا چی بیه؟

اسا شــونی روخنه لب

هی اشنی گاز گیرنی لب

گنی هچـی قدیمی یه

خله خار بینا و عالی یه

خش دنی مس و کوزه ره

شونی اشنی مـــوزه ره

دیگه ویندی تمـوم بیه

اونتا که خواسی گم بیه

حیف نیهه این سرسبزه جا

انجیلی و توت و افــــرا

یواش یواش گم بهــوون

بی نوم و نشون بهــوون

بهین همتـــا یک صدا

محلی هـــا بی سرصدا

ملـــــه ره آباد هکنیم

قدیماره یــــاد هکنیم


***

میر حمزه طاهری هریکنده ای نوپا

منبع:

www.harikandeh.blogsky.com

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *