برچسب: آفتاب سوختگي میوه انار

۱

روشهای پیشگیری از آفتاب سوختگی میوه انار

روشهای پیشگیری از آفتاب سوختگی میوه انار الف – اقدامات به زراعی برای پیشگیری ازآفتاب سوختگی میوه انار رعایت کامل فواصل آبیاری به منظور تأمین به موقع و به اندازه ی نیازآبی درخت و...