برچسب: روستاهای بخش

۰

روستاهای بخش دودانگه شهرستان ساری

روستاهای بخش دودانگه شهرستان ساری     دهستان بنافت ‌به مرکزیت روستای سنگده مشتمل بر ۱۱ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر است: پاچی جورجاده جیجاد دادوکلاه درزیکلاه سنگده سودکلاه میانا وزملا ولیک‌بن...

۱

روستاهای بخش چهاردانگه شهرستان ساری

معرفی روستاهای بخش چهاردانگه شهرستان ساری دهستان پشت‌کوه ‌به مرکزیت روستای تلماردره مشتمل بر ۱۵ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر است : اراء اروست ایول برد پشرت تلمادره شعبانخیل قلعه‌سر کردمیر کوات...